12.3 Бухгалтерське відображення операцій, пов’язаних

 з рухом товарів

     Товари можуть надходити на підприємство внаслідок придбання у постачальника або підзвітною особою, внеску до статутного фонду, безоплатного надходження, виявлення в результаті інвентаризації тощо.

Облік надходження товарів відображається у бухгалтерському обліку таким чином (таблиці 12.2, 12.3).

 

Таблиця 12.2 - Облік операцій з придбання товарів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено суму товарів, придбаних у постачальника, без ПДВ

28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

2

Оприбутковані товари, придбані підзвітною особою за грошові кошти, без ПДВ

28 "Товари"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

3

Відображено суму ПДВ включену до вартості товарів (на рахунку 644, якщо оприбуткуванню товарів передувала передоплата, або на рахунку 641, якщо надходження товарів – перша подія)

644 "Податковий кредит" або 

641 "Розрахунки за подат-ками"

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

4

Одержано товари як внесок до статутного капіталу

28 "Товари"

40 "Статутний капітал"

5

Оприбутковано безоплатно одержані (або виявлені при інвентаризації) товари

28 "Товари"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

 

 Таблиця 12.3 - Облік операцій з придбання товарів у результаті обміну на

 подібні і неподібні активи

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 Дебет

 Кредит

Обмін товарів на подібні активи

1

Відображена операція з обміну товарів на подібні активи (балансова вартість товару, яка обмінюється, дорівнює його справедливій вартості)

28 "Товари"

28 "Товари"

2

Відображена операція з обміну товарів на подібні активи (балансова вартість товару, яка обмінюється, перевищує його справедливу вартість )

28 "Товари"

94 “Інші витрати операційної діяльності”

28 "Товари"

28 "Товари"

Обмін товарів на неподібні активи

3

Відображена операція з обміну на товари неподібних активів (виробничих запасів): визначений дохід від реалізації

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

70 “Доходи від реалізації”

4

Відображено суму ПДВ

70 “Доходи від реалізації”

641 “Розрахунки за податками”

5

Списана балансова вартість активів, що обмінюються

94 “Інші витрати операційної діяльності”

20 “Виробничі запаси”

6

Оприбутковані товари, одержані внаслідок обміну, без ПДВ

28 “Товари”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Відображено податковий кредит (оприбуткування одержаних товарів – балансуюча операція за бартером)

641 “Розрахунки за податками”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

7

Списано різницю між доходом (виручкою) від реалізації і сумою ПДВ

70 “Доходи від реалізації”

791 “Результат основної діяльності”

8

Списано собівартість реалізації на фінансово-результатний рахунок

791 “Результат основної діяльності”

90 “Собівартість реалізації”

 


 Таблиця 12.4 - Облік операцій з реалізації товарів

№ з/п

 Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Перша подія – відвантаження товарів

1

Відображено у складі доходу виручку від реалізації товарів за продажними цінами

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів”

2

Нараховано ПДВ (акцизний збір, інші податки і обов’язкові платежі)

702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками”

3

Списано купівельну вартість товарів, визначену за обраним підприємством методом згідно П(С)БО 9

902 “Собівартість реалізованих товарів”

281 “Товари на складі”

4

Віднесено суму доходу від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності

702 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат основної діяльності”

5

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 “Результат основної діяльності”

902 “Собівартість реалізованих товарів”

Перша подія – надходження передоплати від покупця

6

Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця товарів

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

7

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

643 “Податкові зобов’язання”

641 “Розрахунки за податками”

8

Проведено відвантаження товарів і визнано дохід від реалізації

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів”

9

Відображено суму ПДВ, раніше включену до складу податкових зобов’язань

702 “Дохід від реалізації товарів”

643 “Податкові зобов’язан-ня

10

Списано купівельну вартість товарів, визнану за обраним підприємством методом згідно П(С)БО 9

902 “Собівартість реалізованих товарів”

281 “Товари на складі”

 


Закінчення таблиці 12.4

1

2

3

4

11

Списано різницю між доходом (виручкою) від реалізації і сумою податків, які підлягають сплаті з виручки

702 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат основної діяльності”

12

Списано собівартість реалізації на фінансово-результатний рахунок

791 “Результат основної діяльності”

902 “Собівартість реалізованих товарів”

 

12.4 Рішення з обліку товарів

Облік товарів на підприємстві ведеться у двох напрямках: реалізація товарів та придбання товарів.

Тоді функція ефективності обліку товарів можна записати у такому вигляді

,                            (12.1)

де  - вектор-функція реалізації товарів підприємством;

 - вектор-функція придбання товарів підприємством;

 - рік обліку товарів;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку товарів;

 - вид товарів.

Для характеристики ефективності реалізації товарів використовують такі показники:

-              вартість товарів на складі;

-              вартість товарів на комісії;

-              вартість товарів в торговлі;

-              вартість тари під товарами;

-              торгова націнка на товар.

З урахуванням перерахованих показників ефективність реалізації товарів підприємством можна записати у вигляді функції

,                                   (12.2)

де  - -мірний вектор вартостей товарів на складі;

 - -мірний вектор вартостей товарів на комісії;

 - -мірний вектор вартостей товарів у торговлі;

 - -мірний вектор вартостей тари під товарами;

 - -мірний вектор торговельних націнок на товари.

Для характеристики ефективності придбання товарів підприємства використовують такі показники:

-              сума товарів, що є придбаними у постачальника, без ПДВ;

-              сума ПДВ;

-              списана балансова вартість активів, які обмінюються;

-              списана різниця між доходом від реалізації та сумою ПДВ тощо.

,                            (12.3)

де  - -мірний вектор суми товарів, які придбані у постачальника, без ПДВ;

 --мірний вектор сум ПДВ;

 - -мірний вектор списаних балансових вартостей активів, які обмінюються;

 - -мірний вектор списаних різниць між доходом від реалізації товарів та сумою ПДВ.

Розділ 13 Прийняття рішень на основі даних

бухгалтерського обліку касових операцій

та операцій з іншими грошовими коштами

13.1 Основні рахунки з обліку грошових коштів

     Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Грошові кошти - найбільш ліквідні активи.

Готівка - це валюта України та іноземна валюта у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, які перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, які вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

Грошові документи – це документи, які знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки, проїздні квитки тощо.

Грошові кошти в дорозі – це гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний рахунок (до 24-ої години наступного дня).

Рахунок 30 “Каса” - активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства. За дебетом рахунку 30 “Каса” відбивається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів у каси підприємства.

Рахунок 33 “Інші кошти” - активний, балансовий, призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів, які знаходяться у касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок та кошти в дорозі).

Аналітичний облік грошових коштів та документів ведеться за центрами відповідальності, за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.

У Балансі (ф. № 1) залишки за рахунками 30, 33 відбиваються разом із залишками з рахунку 31 “Рахунки в банках” та субрахунку 351 “Еквіваленти грошових коштів”, рахунком 35 “Поточні фінансові інвестиції” в статтях балансу 230 та 240 окремо в національній та іноземній валюті. У кінці року підприємство складає звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) в розрізі надходжень та виплат в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

13.2 Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій представлена на рисунку 13.1.

 


 від реалізації

 від підзвітних осіб

      від дебіторів                 в підзвіт

 з поточного або      кредиторам

 валютного рахунку           оплата праці

на рахунки в банку

оплата витрат

 

Рисунок 13.1 - Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

     Типові бухгалтерські проведення з обліку готівкових коштів, грошових документів та грошових коштів в дорозі наведені в таблиці 13.1, 13.2.

Таблиця 13.1 - Кореспонденції з дебету рахунків каси та інших коштів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування

30 "Каса"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

2

Повернено готівкою довгострокову заборгованість

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

3

Передано гроші з операційної каси в касу підприємства

30 "Каса"

30 "Каса"

4

Передано гроші з банка в касу

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

5

Перераховано гроші для придбання або продажу іноземної валюти

33 "Інші кошти"

31 "Рахунки в банках"

6

Одержано готівку в погашення одержаних раніше векселів

30 "Каса"

34 "Короткострокові векселі одержані"

7

Одержано готівку від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг

30 "Каса"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

8

Одержано гроші від винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданої безвідсоткової позики

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

9

Зроблено внесок готівкою учасником споживчого товариства

30 "Каса"

41 "Пайовий капітал"

10

Отримано готівкою безповоротну фінансову допомогу

30 "Каса"

42 "Додатковий капітал"

11

Перепродані акції власної емісії або продано частку власника в капіталі підприємства

30 "Каса"

45 "Вилучений капітал"

12

Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу

30 "Каса"

46 "Неоплачений капітал"

13

Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету

30 "Каса"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

14

Надійшла в касу довгострокова позика готівкою

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

50 "Довгострокові позики "

 

Закінчення таблиці 13.1

1

2

3

4

15

Оприбутковано фінансову допомогу на зворотній основі

30 "Каса"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

16

Оприбуткована в касу короткострокова позика банку

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

60 "Короткострокові позики"

17

Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам

30 "Каса"

66 "Розрахунки з оплати праці"

18

Одержано гроші від наймачів квартир чи орендарів нежитлових приміщень

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

19

Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі

30 "Каса"

70 "Доходи від реалізації"

20

Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів

30 "Каса"

71 "Інший операційний дохід"

21

Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств

30 "Каса"

73 "Інші фінансові доходи"

22

Одержано доходи від реалізації необоротних активів

30 "Каса"

74 "Інші доходи"

23

Одержано надзвичайні доходи готівкою

30 "Каса"

75 "Надзвичайні доходи"

24

Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика

30 "Каса"

76 "Страхові платежі"

 

Таблиця 13.2 - Кореспонденції з кредиту рахунків каси та інших коштів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Придбано акції або облігації інших підприємств

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

30 "Каса"

2

Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

3

Передано гроші з каси в банк

31 "Рахунки в банках"

30 "Каса"

 


Продовження таблиці 13.2

1

2

3

4

4

Зараховано на поточний рахунок виручку, яка була в інкасатора (придбана або продана валюта)

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

5

Передано гроші інкасатору

33 "Інші кошти"

30 "Каса"

6

Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано в підзвіт, виплачено аліменти

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

7

Проведено передоплату за газети і журнали

39 "Витрати майбутніх періодів"

30 "Каса"

8

Повернуто власникам пайові частки

41 "Пайовий капітал"

30 "Каса"

9

Викуплено підприємством акції власної емісії

45 "Вилучений капітал"

30 "Каса"

10

Використано фонд цільового фінансування

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

30 "Каса"

11

Погашено готівкою довгострокову позику банку

50 "Довгострокові позики"

30 "Каса"

12

Погашено готівкою заборгованість за раніше виданим векселем

51 "Довгострокові векселі видані"

30 "Каса"

13

Погашено готівкою довгострокові зобов'язання з оренди

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

30 "Каса"

14

Погашено готівкою інші довгострокові зобов'язання

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

30 "Каса"

15

Погашено короткострокову позику банку готівкою

60 "Короткострокові позики"

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

16

Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

61 "Поточна за-боргованість за довгостроковими зобов'язаннями"

30 "Каса"

17

Погашено готівкою раніше вида-ний короткостроковий вексель

62 "Короткострокові векселі видані"

30 "Каса"

18

Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками і підрядниками

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

30 "Каса"

19

Погашено готівкою заборгованість перед фондами соціального страхування та пенсійним фондом

65 "Розрахунки за страхуванням"

30 "Каса"

 


Закінчення таблиці 13.2

1

2

3

4

20

Виплачено зарплату працівникам підприємства

66 "Розрахунки з оплати праці"

30 "Каса"

21

Видано працівникам проїзні квитки в рахунок заробітної плати

66 "Розрахунки з оплати праці"

33 "Інші кошти"

22

Виплачено дивіденди засновникам

67 "Розрахунки з учасниками"

30 "Каса"

23

Погашено готівкою заборгова-ність перед іншими кредиторами

68 "Розрахунки за іншими операціями"

30 "Каса"

24

Повернуто страхувальнику страхові платежі у разі довгострокового припинення дії договору страхування

76 "Страхові платежі"

30 "Каса"

25

Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, що використовують рахунки класу 9

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

30 "Каса" 33 "Інші кошти"

26

Оплачено готівкою (грошовими документами) витрати на підприємствах, що не використовують рахунки класу 8

91 "Загальновиробни-чі витрати", 92 "Адмі-ністративні витрати", 93 "Витрати на збут",

94 "Інші витрати опера-

ційної діяльності", 95 “Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99

"Надзвичайні витрати"

30 "Каса" 33 "Інші кошти"

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑