10.2 Рішення з обліку браку

Для обліку витрат від браку у виробництві продукції у відповідності з таблицею 10.1 необхідно виділити такі групи показників:

-    витрачені матеріали, паливо, запасні частини для виправлення браку;

-    витрачені МШП для виправлення браку;

-    списані витрати від невиправного браку;

-    собівартість продукції, яка була відправлена покупцю для заміни забракованої;

-    нарахована заробітна плата працівникам за виправлення браку.

Тоді функцію ефективності обліку витрат від браку можна записати в такому вигляді

,                      (10.1)

де  - вектор-функція витрат матеріалів, палива, запасних частин для виправлення браку продукції ;

 - вектор-функція витрат МШП для виправлення браку продукції ;

 - вектор-функція списаних витрат від невиправного браку продукції ;

 - вектор-функція собівартості продукції, яка була відправлена покупцю для заміни забракованої продукції ;

 - вектор-функція нарахованої заробітної плати працівникам за виправлення браку продукції ;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку витрат від браку;

 - рік проведення обліку витрат від браку;

 - вид забракованої продукції.

10.3 Облік напівфабрикатів

     Під напівфабрикатом розуміють продукт окремих технологічних фаз, який повинен пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою продукцією. Проте для даної стадії переробки він є закінченим продуктом.

     Напівфабрикати, які реалізуються на сторону, обліковуються на рахунку 25 “Напівфабрикати”. Облік руху напівфабрикатів всередині підприємства ведеться на рахунку 23 “Виробництво”. За дебетом 25 “Напівфабрикати” відображається надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом – вибуття внаслідок продажу, передачі до подальшої переробки, безплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.

Кореспонденція рахунків з обліку напівфабрикатів власного виробництва наведена в таблиці 10.2.

Таблиця 10.2 - Основні бухгалтерські проведення за рахунком

 25 "Напівфабрикати"

№ з/п

Зміст господарської операції

 Кореспондуючі рахунки

 Дебет

 Кредит

1

2

3

4

1

Оприбутковані на склад напів-фабрикати власного виробництва

25 "Напівфабри-кати"

23 "Виробництво"

2

Проведена дооцінка напівфабрикатів власного виробництва

25 "Напівфабри-кати"

423 "Дооцінка активів"

Закінчення таблиці 10.2

1

2

3

4

3

Оприбутковані куплені напівфабрикати, у т. ч. ПДВ

25 "Напівфабри-кати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

4

Оприбутковані лишки напівфабрикатів, виявлені при інвентаризації

25 "Напівфабри-кати"

 

71 "Інший операційний дохід"

5

Відображена недостача напівфабрикатів власного виробництва, виявлена при інвентаризації

947 "Нестачі та втрати від псування цінностей"

25 "Напівфаб-рикати"

6

Списані втрати напівфабрикатів внаслідок стихійного лиха, пожежі тощо

99 "Надзвичайні витрати"

25 "Напівфаб-рикати"

7

Напівфабрикати використані для потреб виробництва

23 "Виробництво"

25 "Напівфаб-рикати"

8

Напівфабрикати використані для виправлення браку продукції

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфаб-рикати"

9

Відображено втрати від браку напівфабрикатів власного виробництва; витрачені напівфабрикати на виправлення браку

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфаб-рикати"

10

Напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації, відображені у складі готової продукції

26 "Готова продукція"

25 "Напівфаб-рикати"

11

Списані напівфабрикати, передані дочірнім підприємствам та внутрішнім підрозділам, які мають окремий баланс

682 "Внутрішні розрахунки",

683 "Внутрішньо- господарські розрахунки"

25 "Напівфаб-рикати"

12

Списана облікова вартість реалізованих напівфабрикатів

90 "Собівартість реалізації"

25 "Напівфаб-рикати"

13

Напівфабрикати власного виробництва, використані для загальновиробничих та загальногосподарських потреб

91"Загальновиробничі витрати",

92 "Адміністративні витрати"

25 "Напівфаб-рикати"

14

Проведена уцінка напівфабрикатів

946 "Втрати від знецінення запасів"

25 "Напівфаб-рикати"

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑