9.5 Рішення з калькулювання собівартості виробленої продукції

Собівартість виробленої продукції може бути:

*        плановою, яка розраховується відповідно до норм тих нормативів, які діють у відповідний період;

*        фактичною, яка включає витрати на виробництво продукції відповідно до П(С)БО 16.

Базуючись на цій класифікації функцію ефективності калькулювання собівартості продукції можна представити таким чином:

 ,                     (9.1)

де - собівартість продукції в момент часу , скалькульована бухгалтером (запланована собівартість на момент часу );

 - фактична собівартість продукції в момент часу ;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера в калькулюванні продукції.

Відповідно до пункту 11 П(С)БО 16 “Витрати” до виробничої собівартості належать:

*        прямі матеріальні витрати (вартість сировини та основних матеріалів, покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів та ін. Відповідно до пункту 12 П(С)БО 16);

*        прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам відповідно до пункту 13 П(С)БО 16);

*        інші прямі витрати (відповідно до пункту 14 П(С)БО 16);

*        загальновиробничі витрати (витрати на опалення, освітлення, амортизацію основних засобів та ін. (відповідно до пункту 15 П(С)БО 16).

Таким чином, собівартість виробленої продукції можна представити у вигляді множини витрат на виробництво продукції:

 ,                               (9.2)

де  - прямі матеріальні витрати на виробництво;

 - прямі витрати на оплату праці;

 - інші прямі витрати;

 - загальновиробничі витрати;

 - витрата -го елемента -го виду витрат;

 - вид витрат відповідно до пункту 11 П(С)БО 16;

 - елемент -го виду витрат;

 - кількість елементів -го виду витрат відповідно до П(С)БО 16.

З урахуванням формули (11.2) функцію (11.1) можна переписати таким чином:

 ,                             (9.3)

Система обмежень для функції (11.3) може бути записана у вигляді

 ,                                        (9.4)

де  - вектор обмежень витрат на виробництво продукції.


Розділ 10 Облік браку та напівфабрикатів

власного виробництва

10.1 Облік браку у виробництві

Брак у виробництві – це вироби, або роботи, які не відповідають установленим вимогам і не придатні для використання за прямим призначенням або потребують додаткової обробки.

Для обліку та узагальнення інформації про витрати від браку у виробництві продукції передбачено рахунок 24 “Брак у виробництві”, активний. За дебетом рахунку 24 відбиваються витрати від виявленого зовнішнього та внутрішнього браку, витрати на гарантійний ремонт в обсязі, який перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень. За кредитом - суми, які відносяться на зменшення витрат на брак і суми, які списуються на витрати на виробництво як витрати від браку, суми зменшення витрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників, недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили виникнення браку продукції.

Кореспонденція рахунків з обліку браку у виробництві наведені в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1- Основні бухгалтерські проводки за рахунком

 24 "Брак у виробництві"

№ з/п.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Витрачені матеріали, паливо, запасні частини для виправлення браку

24 "Брак у виробництві"

20 "Виробничі запаси"

2

Відпущено МШП для виправлення браку

24 "Брак у виробництві"

22 "Малоцінні швидкозношувані предмети"

3

Списані втрати від невиправного браку, виявленого в цехах основного виробництва

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробни-цтво"

4

Списана вартість забракованих напівфабрикатів власного виробництва; напівфабрикати власного виробництва використані для виправлення браку

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфаб- рикати"

 

Продовження таблиці 10.1

1

2

3

4

5

Включена до собівартості невиправного браку відповідна частина загальновиробничих витрат

24 "Брак у виробництві"

91 "Загальновиробничі витрати"

6

Відображена собівартість продукції, відправленої покупцю для зміни забракованої

24 "Брак у виробництві"

26 "Готова продукція"

7

Оплачено готівкою витрати, пов'язані з виправленням браку

24 "Брак у виробництві"

30 "Каса"

8

Оплачені з поточного або валютного рахунку витрати, пов'язані з виправленням браку

24 "Брак у виробництві"

31 "Рахунки в банках"

9

Акцептовий рахунок постачальника за послуги, надані з виправлення браку або з проведеного гарантійного ремонту

24 "Брак у виробництві"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

10

Нарахована заробітна плата працівникам за виправлення браку та проведенні відрахування на соціальні заходи від зарплати згідно з чинним законодавством

24 "Брак у виробництві"

66 "Розрахунки з оплати праці",

65 "Розрахунки за соціальним страхуванням"

11

Оплачені з підзвітних сум

витрати, пов'язані з виправленням браку

24 "Брак у

виробництві"

372 "Розрахунки

 з підзвітними особами"

12

Відображені витрати з виправлення продукції, відправленої споживачам

24 "Брак у виробництві"

37 "Розрахунки з різними дебіторами",

68 "Розрахунки за іншими операціями"

13

Відображено внутрішнє переміщення бракованої продукції (передача зі складу на склад, зміна матеріально відповідальної особи)

24 "Брак у виробництві"

24 "Брак у виробництві"

14

Оприбутковані матеріали, паливо, запчастини, які залишились після виправлення браку або при списанні невиправного браку (за ціною можливого використання)

20 "Виробни-чі запаси"

24 "Брак у виробництві"

 

Закінчення таблиці 10.1

1

2

3

4

15

Оприбутковані матеріальні цінності, які залишились від списання остаточного браку і можуть бути використані як МШП

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

24 "Брак у виробництві"

16

Втрати від браку, визначені на підставі висновків ВТК, включені до собівартості продукції, робіт і послуг

23 "Виробництво"

24 "Брак у ви-робництві"

17

Оприбутковані придатні напівфабрикати, які були складовою частиною забракованих виробів (за ціною можливого використання)

25 "Напівфабрикати"

24 "Брак у ви-робництві"

18

Пред'явлені претензії підприємствам, з вини яких виникли втрати від браку

374 "Розрахунки за претензіями"

24 "Брак у ви-робництві"

19

Утримана вартість забракованої продукції із заробітної плати осіб, які допустили брак

66 "Розрахунки з оплати праці"

24 "Брак у виробництві"

20

Списані втрати від браку за рахунок винних осіб, які спричинили матеріальний збиток

375 "Розрахунки за відшкодуванням"

24 "Брак у виробництві"

21

Списана за рахунок прибутку вартість втрат від браку у випадку, коли винних осіб не встановлено, або у випадку його виникнення внаслідок передбачених подій

94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати"

24 "Брак у ви-робництві"

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑