7.6 Рішення з обліку та оцінці виробничих запасів

Відповідно до П(С)БО 9 виробничі запаси можуть бути класифіковані за такими групами:

-    виробничі запаси;

-    запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів;

-    запаси товарів.

Виходячи з даної класифікації, можна записати функцію ефективності обліку та оцінки виробничих запасів, яка буде мати вигляд

 

,                      (7.1)

де , -ний вектор характеристик виробничих запасів (середній залишок матеріалів на кінець періоду, споживання матеріалів за період та ін.);

,-ний вектор характеристик запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів;

,-ний вектор характеристик запасів товарів (площі, які займаються, вартість збереження, залишок на складі та ін.);

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері;

 - рік проведення обліку та оцінки запасів.

Вимога мінімізації запасів, як результату оптимального управлення ними, випливає з цільової функції (7.1). У даному випадку мінімізація запасів та витрат на їх збереження буде досягатися мінімізацією функції ефективності обліку та оцінки запасів.


Розділ 8 Облік оборотних малоцінних

та швидкозношуваних предметів

8.1 Класифікація МШП

     До складу запасів віднесено малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП), які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік.

Всі МШП згідно з вимогами П(С)БО класифікують, виходячи з однієї із нижчеперелічених ситуацій:

- якщо термін корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх включають до складу необоротних активів і амортизують;

- якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, вони визнаються як запаси;

- якщо МШП вже використовуються: термін їх експлуатації не перевищує одного року, їх кінцева вартість визначається затратами того періоду, в якому вони були передані в експлуатацію (списуються на зменшення нерозподіленого прибутку). Якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, вони визнаються витратами звітного періоду.

8.2 Документування господарських операцій

     Форми первинних документів з обліку МШП та особливості їх застосування наведені в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 - Первинні документи з обліку МШП

№ форми

Назва форми

Призначення документа

1

2

3

МШ-1

Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)

Використовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Відомість складається при необхідності заміни постійного запасу інструментів (пристроїв), на підставі її даних вносяться зміни до карток складського обліку матеріалів (ф. № М-12)

МШ-2

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Використовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику для тривалого користування. Заповнюється на кожного працівника, який одержав МШП

МШ-3

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)

Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на застосування або ремонт. Характерна для тих підприємств, де заточування та ремонт проводяться в централізованому порядку

Закінчення таблиці 8.1

1

2

3

МШ-4

Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

Застосовується для обліку зіпсованих і втрачених МШП.

При пред'явленні працівником акта вибуття замість непридатного чи втраченого предмета йому видається придатний, який записується в формі МШ-2 "Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів". Акт вибуття додається до актів на списання (ф. № МШ-5 і № МШ-8)

МШ-5

Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні

Застосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), які стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі актів вибуття (ф. № МШ-4)

Виданий інструмент (пристрій) в порядку обміну за актами в картці обліку матеріалів (ф. № М-12) не відображається

МШ-6

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття

Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування

МШ-7

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу та спецвзуття

Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуття на прання, дезинфекцію, ремонт та зберігання.

Форма заповнюється окремо на видачу і повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів

МШ-8

Акт списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів після закінчення терміну носіння, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх до комор для утилю. Акт складається на підставі разових актів вибуття (ф. № МШ-4)

 


     Бухгалтерські відображення операцій з руху МШП наведено в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 - Основні господарські операції з руху МШП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів за плату

1

Відображено заборгованість при одержанні малоцінних та швидкозношуваних предметів від постачальників

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками

3

Здійснено оплату за отримані малоцінні та швидкозношувані предмети

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Отримано малоцінні та швидкозношувані предмети,

як внесок до статутного фонду

4

Збільшено статутний капітал

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

5

Одержано малоцінні та швидкозношувані предмети

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

46 "Неоплачений капітал"

Інші варіанти надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів

6

Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети, виявлені під час інвентаризації

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

7

Безоплатно одержано малоцінні та швидкозношувані предмети

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

8

Отримано малоцінні та швидкозношувані предмети в обмін на неподібні активи (наприклад, в обмін на основні засоби)

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

9

Відпущено зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети для власних потреб на:

 

 

Продовження таблиці 8.2

1

2

3

4

 

а) виробництво продукції

23 "Виробництво"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

б) загальновиробничі потреби

91 "Загальновиробничі витрати"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

в) капітального будівництва

15 "Капітальні інвестиції"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

г) забезпечення збуту продукції

93 "Витрати на збут"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

д) адміністративні потреби

92 "Адміністративні витрати"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

е) виконання досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження та розробки"

є) операційну діяльність

80 "Матеріальні витрати"

ж) утримання об'єктів житлово-комунального господарства і соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

внаслідок нестачі або псування

10

Списана сума уцінки малоцінних та швидкозношуваних предметів до чистої вартості їх реалізації

946 "Втрати від знецінення запасів"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

11

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети, втрачені внаслідок надзвичайних подій

99 "Надзвичайні втрати"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

12

Отримано відходи (шкури, цегла тощо) від списання запасів, знищених внаслідок надзвичайних подій

209 "Інші матеріали"

75 "Надзвичайні доходи"

 

Закінчення таблиці 8.2

1

2

3

4

13

Списано нестачу малоцін-них та швидкозношуваних предметів за їх балансовою вартістю

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

14

Сума , яка підлягає відшкодуванню винними особами

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

15

Відображена сума ПДВ

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

641 "Розрахунки за податками"

Реалізація малоцінних та швидкозношуваних предметів

16

Відображено дохід від реалізації

377 "Розрахунки з іншими дебіто-рами"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

17

Списано вартість реалізованих малоцінних та швидконошуваних предметів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

18

Відображено податкові зобов'язання в сумі ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших обо-ротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

Безоплатна передача малоцінних та швидкозношуваних предметів

19

Безоплатно передано малоцінні та швидкозношувані предмети

949 "Інші витрати операційної діяльності"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

20

Відображено податкові зобов’язання в сумі ПДВ

949 "Інші витрати операційної діяльності"

641 "Розрахунки за податкам"

Внесок малоцінних та швидкозношуваних предметів до статутного

фонду іншого господарюючого суб'єкта

21

Передано малоцінні та швидкозношувані предмети до статутного капіталу іншого підприємства

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

22

Відображено різницю між балансовою і справедливою вартістю малоцінних та швидкозношуваних предметів

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

23

Відображено податкові зобов'язання в сумі ПДВ

949 "Інші витрати операційної діяльності"

641 "Розрахунки за податкам"

 

8.3 Рішення з обліку оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

Малоцінні та швидкозношувані предмети використовуються не більше одного року чи нормального операційного циклу, якщо він перебільшує один рік, тому як показники, які їх характеризують, можна використовувати такі:

*        вартість придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів;

*        вартість проведення ремонтів або заточування інструментів;

*        списана сума уцінки малоцінних та швидкозношуваних предметів;

*        дохід від реалізації малоцінних та швидкозношуваних предметів.

З урахуванням цього функція ефективності обліку оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів може бути представлена у такому вигляді:

,    (8.1)

де ,-мірний вектор вартостей придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів;

,-мірний вектор вартостей проведення ремонтів або заточування інструментів (у випадку, якщо придбання малоцінний та швидкозношуваний предмет не мав ремонтів або заточування, то елемент вектору приймає значення 0);

,-мірний вектор списаних сум уцінки малоцінних та швидкозношуваних предметів;

,-мірний вектор доходів від реалізації малоцінних та швидкозношуваних предметів;

 - вид придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів;

 - рік проведення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Розділ 9 Облік витрат виробництва

9.1 Склад витрат виробництва

     До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

- прямі матеріальні затрати;

-                прямі витрати на оплату праці;

-                інші прямі витрати;

-                загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат належать ті, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат:

- сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, інші матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці, заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим на виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг;

- інші виробничі витрати: відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо.

До складу непрямих витрат належать такі, які не можуть бути безпосередньо списані на конкретний об’єкт витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу:

- витрати на управління виробництвом;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на утримання, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на удосконалення технології та організації виробництва, утримання виробничих приміщень, обслуговування виробничого процесу, охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

- втрати від браку, оплату простоїв тощо.

9.2 Етапи обліку витрат виробництва

Облік витрат на виробництво організується з метою розподілу витрат на кожну окрему операцію або кожен окремий продукт, що необхідно для оцінки запасів і визначення фінансового результату.

Система обліку виробничих затрат – це сумування витрат за центрами відповідальності і розподіл цих витрат на калькуляційну одиницю.

Етапи обліку витрат:

- накопичення інформації з виробничих витрат протягом місяца праці на калькуляційних рахунках, а загальновиробничі - на збірно-розподільчих;

- розподіл загальновиробничих витрат на аналітичних позиціях калькуляційних рахунків;

- розподіл витрат, зібраних на калькуляційних рахунках виробництва, між готовою продукцією і незавершеним виробництвом.

9.3 Облік прямих виробничих витрат

 

Для обліку прямих виробничих витрат призначений рахунок 23 “Виробництво”, активний, витратний, основний.

Основні бухгалтерські проведення виробництва наведені в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 - Основні бухгалтерські проводки з обліку виробництва

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, які використовуються у виробництві

23 "Виробництво"

13"Знос необоротних активів"

2

Відпущено зі складу товарноматеріальні цінності на потреби виробництва

23 "Виробництво”

20 "Виробничі запаси"

3

Відпущено у виробництво МШП

23 "Виробництво”

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4

Відображено вартість послуг, наданих допоміжним виробництвом цеху основного виробництва (передача продукції з цеху в цех)

23 "Виробництво”

23 "Виробництво”

5

Списано на витрати виробництва втрати від технічно неминучого браку

23 "Виробництво”

24 "Брак у виробництві"

6

Використано частину готової продукції на потреби виробництва

23 "Виробництво”

26 "Готова продукція"

7

Оплачено готівкою витрати виробництва

23 "Виробництво”

30 "Каса"

8

Оплачено з поточного або валютного рахунку, з інших рахунків в банку витрати виробництва

23 "Виробництво”

31 "Рахунки в банках"

9

Оплачено з підзвітних сум витрати виробництва

23 "Виробництво”

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

10

Списано на собівартість продукції, робіт і послуг суми незадоволених претензій

23 "Виробництво”

374 "Розрахунки за претензіями"

11

Віднесено на витрати виробництва відповідну частину витрат майбутніх періодів

23 "Виробництво”

39 "Витрати майбутніх періодів"

12

Проведено дооцінку незавершеного виробництва

23 "Виробництво”

423 "Дооцінка активів"

13

Проведені відрахування до резерву на оплату відпусток виробничим робітникам

23 "Виробництво”

471 "Забезпечення виплат відпусток"

14

Акцептовано рахунок постачальника за послуги, надані для потреб виробництва (вода, пар, енергія, зв'язок тощо)

23 "Виробництво”

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Продовження таблиці 9.1

1

2

3

4

15

Нараховано заробітну плату виробничим робітникам та проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати згідно з чинним законодавством

23 "Виробництво”

66 "Розрахунки з оплати праці",

65 "Розрахунки за страхування"

16

Відображено послуги, призначені для потреб виробництва, надані дочірніми підприємствами та внутрішніми підрозділами

23 "Виробництво”

682 "Внутрішні розрахунки",

683 "Внутішньогосподарські розрахунки"

17

Відображено заборгованість перед іншими підприємствами за надані ними послуги для потреб виробництва (у т. ч. за оренду, транспорт тощо)

23 "Виробництво

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

18

Оприбутковано лишки незавершеного виробництва, виявлені при інвентаризації в цехах допоміжних виробництв

23 "Виробництво”

71 "Інший операційний дохід"

19

Включено до собівартості продукції, робіт та послуг відповідну частку загальновиробничих витрат

23 “Виробництво”

91 "Загально- виробничі витрати"

20

Віднесено на собівартість продукції, робіт і послуг вартість матеріальних цінностей, яких не вистачає в межах норм природного збитку

23 "Виробництво”

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

21

Відображено вартість послуг допоміжних виробництв, наданих для капітального будівництва

15 “Капітальні інвестиції”

23 "Виробництво"

22

Повернено невикористані у виробництві матеріальні цінності; відображено вартість зворотних відходів

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

23

Відображено втрати від невиправного браку

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

24

Оприбутковано напівфабрикати власного виробництва

25 "Напівфабрикати"

23 "Виробництво"

25

Оприбутковано на склад готову продукцію

26 "Готова продукція"

23 "Виробництво"

 

Закінчення таблиці 9.1

1

2

3

4

26

Частину витрат допоміжних цехів включено до суми матеріального збитку, що підлягає відшкодуванню винними особами

375 "Розра-хунки за від-шкодуванням завданих збитків"

23 "Виробництво"

27

Включено до складу витрат майбутніх періодів відповідну частину витрат виробництва (в галузях із сезонним виробництвом, при освоєнні нових виробництв тощо)

39 "Витрати майбутніх періодів"

23 "Виробництво"

28

Списано витрати виробництв в частині наданих ними послуг (продукції) дочірнім підприємствам та внутрішнім підрозділам

682 "Внутрішні розрахунки",

683"Внутрішньо-госпо-дарські розрахунки"

23 "Виробництво"

29

Відображено вартість послуг, наданих на сторону

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

30

Проведено уцінку незавершеного виробництва

946 "Втрати від знецінен-ня запасів"

23 "Виробництво"

31

Відображено виявлену при інвентаризації недостачу матеріальних цінностей в цехах допоміжних виробництв (незавершеного виробництва)

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

23 "Виробництво"

32

Списано на збиток втрати незавершеного виробництва внаслідок стихійного лиха, пожеж тощо

99 "Надзвичайні витрати"

23 "Виробництво"

 

9.4 Аналітичний облік витрат виробництва

Аналітичний облік за рахунком 23 “Виробництво” ведеться за видами виробництва, статтями затрат, видами продукції та центрами витрат і відповідальності.

Аналітичний облік витрат допоміжних виробництв ведеться в розрізі видів виробництв: інструментальні, ремонтні, енергосилові, транспортні тощо.

Аналітичний облік витрат, які обслуговують виробництво, ведеться в розрізі господарств: житлово-комунальні, науково-дослідні та конструкторські підрозділи; майстерні побутового обслуговування; їдальні та буфети; будинки відпочинку, санаторії та профілакторії; дитячі дошкільні установи.

Заключним етапом обліку витрат є обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) у вигляді калькуляції за встановленою номенклатурою витрат.

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції (типові):

1)                 сировина і матеріали;

2)                 купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;

3)                 паливо та енергія на технологічні потреби;

4)                 зворотні відходи (враховуються);

5)                 основна заробітна плата;

6)                 додаткова заробітна плата;

7)                 відрахування на соціальне страхування;

8)                 витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

9)                 відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;

10)             витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

11)             загальновиробничі витрати.

Витрати виробництва залежно від його типу можуть обліковуватися декількома методами: позамовним, попередільним та комбінацією цих двох методів.

Позамовний метод. Об’єктом обліку є окреме індивідуальне замовлення, окремий проект або партія продукції, які проходять однаковий технологічний процес виготовлення. Всі прямі виробничі витрати зараховують на номер об’єкта конкретного замовлення. Загальновиробничі витрати щомісяця розподіляють між замовленнями.

Попередільний метод обліку втрат на виробництво використовується там, де продукція одержується внаслідок послідовної переробки вихідної сировини за окремими стадіями (переділами) на безперервній основі.

Всі прямі виробничі витрати відносяться на конкретні переділи. Для обчислення собівартості продукції вартість всіх виробничих витрат (прямих та непрямих) ділиться на загальну кількість зразків готової продукції, виготовлених протягом звітного періоду.

Змішаний метод використовується в серійних автоматизованих виробництвах, де готова продукція має багато загальних та індивідуальних характеристик.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑