7.5 Бухгалтерське відображення операцій з руху виробничих запасів

     Загальна схема організації обліку запасів наведена на рисунку 7.1.

     Основні етапи руху вартості запасів наведено на рисунку 7.2.

 Д 30, 31, 63 К Д 20 К Д 23 К Д 26 К Д 901 К

 

 

 


 Д 66, 65 К

 

 


Рисунок 7.2 - Етапи руху вартості запасів

     Облік надходження виробничих запасів у бухгалтерських проведеннях наведені нижче (таблиця 7.11).


 

   

  

  

Рисунок 7.1 - Схема організації обліку запасів

Таблиця 7.11 - Відображення в обліку операцій з надходження запасів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано виробничі запаси, які надійшли від постачальника

20 “Виробничі запаси”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

2

Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, які надійшли (витрати на транспортування включено до первісної вартості виробничих запасів)

20 “Виробничі запаси”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3

Оприбутковано запаси, придбані під-звітною особою за грошові кошти

20 “Виробничі запаси”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

4

Оприбутковано виробничі запаси (або повернені з виробництва), виготовлені власними силами

20 “Виробничі запаси”

23 “Виробництво”

5

Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу

20 “Виробничі запаси”

40 “Статутний капітал”

6

Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси

20 “Виробничі запаси”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

7

Виявлено лишки запасів в результаті інвентаризації

20 “Виробничі запаси”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

 

     Облік відпуску виробничих запасів може набуватися з таких причин:

- відпуску у виробництво;

- списання у зв’язку з невідповідністю запасів до критеріїв визначення активів;

- списання у зв’язку із псуванням, розкраданням тощо;

- реалізація на сторону;

- передача до статутного капіталу іншого підприємства;

- безоплатна передача.

Відображення в обліку операцій зі списання виробничих запасів показано в таблиці 7.12.

 

Таблиця 7.12 - Відображення в обліку операцій зі списання запасів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Списання запасів, використаних для виробничих та адміністративних потреб

1

Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції

23 “Виробництво”

20 “Виробничі запаси”

2

Списано запаси для загальновиробничих потреб

91 “Загальновиробничі витрати”

20 “Виробничі запаси”

 

Продовження таблиці 7.12

1

2

3

4

3

Використано запаси для адміністративних потреб (списання канцтоварів, матеріалів на ремонт офісу)

92 “Адміністративні витрати”

20 “Виробничі запаси”

4

Списано запаси для забезпечення витрат зі збуту продукції

93 “Витрати на збут”

20 “Виробничі запаси”

5

Списано запаси на утримання об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення

94 “Інші витрати операційної діяльності”

20 “Виробничі запаси”

6

Відпущено зі складу виробничі запаси для капітального будівництва власними силами

15 “Капітальні інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

7

Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”

20 “Виробничі запаси”

Списання запасів, яких не вистачає

8

Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі витрат звітного періоду

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

20 “Виробничі запаси”

9

Відображено на позабалансовому рахунку суми недостачі

072 “Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей”

-

10

Відображена сума , яка підлягає відшкодуванню винною особою (після встановлення такої особи)

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

11

Списано з позабалансового рахунку суму недостачі

-

072 “Невідшко-довані нестачі і витрати від псу-вання цінностей”

12

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

641 “Розрахунки за податками”

13

Нараховано суму, яка підлягає сплаті до бюджету

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

642 “Розрахунки за обов’язкови-ми платежами”

Закінчення таблиці 7.12

1

2

3

4

14

Отримано суму відшкодування втрат

30 “Каса”

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків ”

Списання запасів в результаті внеску до статутного капіталу іншого

підприємства

15

Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

16

Скориговано податковий кредит з ПДВ (оскільки запаси не будуть продані, підприємство втратило права на податковий кредит, який було відображено в момент оприбуткування)

949 “Інші витрати операційної діяльності”

641 “Розрахунки за податками”

17

Відображено різницю між вартістю запасів і справедливою вартістю інвестицій (в обмін на запаси були отримані акції)

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Безоплатна передача виробних запасів

18

Безоплатно передано запаси іншому підприємству

949 “Інші витрати операційної діяльності”

20 “Виробничі запаси”

19

Відображено податкове зобо-в'язання з ПДВ, розраховане, виходячи зі звичайних цін

949 “Інші витрати операційної діяльності”

641 “Розрахунки за податками”

Списано запасів внаслідок надзвичайних подій

20

Відображено в обліку списання запасів в результаті аварії (стихійного лиха)

99 "Надзвичайні витрати"

20 “Виробничі запаси”

21

Відшкодовано вартість запасів страховою організацією (якщо запаси були застраховані). У даному випадку сума, віднесена при списанні на витрати від надзвичайних операцій, належить до складу доходів від таких операцій в розмірі страхового відшкодування

654 "За індивідуальним страхуванням", 31 "Рахунки в банках"

75 "Надзвичайні доходи"

Таблиця 7.13 - Відображення в обліку операцій зі списання виробничих запасів внаслідок їх невідповідності критеріям визначення активу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списано на витрати вартість виробничих запасів внаслідок їх невідповідності критеріям визначення активу

946 "Втрати від знецінення запасів"

20 “Виробничі запаси”

2

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ методом "сторно"

641 "Розрахунки за податками"

946 "Втрати від знецінення запасів"

3

Відображено у складі фінансових результатів вартість списаних виробничих запасів

791 "Фінансовий результат осно-вної діяльності"

946 "Втрати від знецінення запасів"

4

Відображено у складі фінансових результатів списаний податковий кредит в сумі ПДВ за виробничими запасами

791 "Фінансовий результат основної діяльності"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑