7.4 Документування господарських операцій

     Основні первинні документи, якими оформлюються операції з руху виробничих запасів, наведені в таблиці 7.6.

Таблиця 7.6 - Перелік форм первинних документів для обліку виробничих

 запасів

№ форми

Назва форми

М-1

Журнал обліку вантажів, які надійшли

М-2

Довіреність

М-2а

Акт списання бланків довіреностей

М-3

Журнал реєстрації довіреностей

М-4

Прибутковий ордер

М-7

Акт про приймання матеріалів

М-8

Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

М-9

Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2 – 5 найменувань матеріалів)

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

М-12

Картка складського обліку матеріалів

М-13

Реєстр приймання-здачі документів

М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

М-15

Акт про приймання устаткування

М-15а

Акт приймання-передачі устаткування до монтажу

М-16

Матеріальний ярлик

М-17

Акт про виявлені дефекти устаткування

М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу

М-19

Матеріальний звіт

М-20

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (бланк суворої звітності)

М-21

Інвентаризаційний опис

М-22

Акт на списання матеріалів відкритого зберігання

М-23

Акт про витрату давальницьких матеріалів

М-26

Картка обліку устаткування для встановлення

М-28

Лімітно-забірна картка (для будівельних організацій)

М-28а

Лімітно-забірна картка

 

     Перелік первинних документів, якими найчастіше оформлюється надходження виробничих запасів, наведений у таблиці 7.7.

 

Таблиця 7.7 - Первинні документи з надходження виробничих запасів

№ форми

Назва форми

Призначення документа

М-1

Журнал обліку знаходження вантажів

Застосування для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриманням вантажів із залізниць, водних шляхів та оприбуткуванням їх на склад підприємства. Призначений для контролю за надходженням та оприбуткуванням запасів та запису даних про оплату рахунку, відмову від акцепту тощо

М-2

Довіреність

Призначена для оформлення права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів

М-3

Прибутковий ордер

Призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальників або з переробки. Заповнюється при відсутності якісних та кількісних розбіжностей з документами постачальника, а також при оприбуткуванні запасів з переробки. Використовується для оперативного обліку надходження запасів

М-5

М-6

Товарно-транспортна накладна

Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовується для кількісного та якісного обліку запасів

М-7

Акт про приймання матеріалів

Застосовується для оформлення приймання запасів, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжуючих документів постачальника, а також при прийманні запасів, які надійшли без документів

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

Заповнюється при разовому відпуску запасів для виробничих потреб

М-12

Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів

Застосовується для обліку руху матеріалів всередині підприємства. Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного і синтетичного обліку руху запасів в бухгалтерії

М-13

Реєстр приймання-здачі документів

Оформлюється приймання-передача первинних документів. Складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою і передається до бухгалтерії підприємства разом з первинними документами і необхідними додатками

М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

Складається на основі матеріальних звітів МВО і показує рух матеріальних цінностей на складі за день

Основні реквізити документів, які характеризують надходження виробничих запасів наведені в таблиці 7.8.

Таблиця 7.8 - Основні реквізити документів, які характеризують надходження виробничих запасів

Операції з находження

виробничих запасів

Основні реквізити, які характеризують надходження виробничих запасів

1. Придбання виробничих запасів у постачальника

Дата надходження, постачальник, склад, вид, операції

2. Придбання виробничих запасів підзвітними особами в порядку закупівлі дрібних партій за готівку

Вид операції, склад, постачальник (найменування, код), дата надходження

3. Оприбуткування виробничих запасів, виготовлених в цехах власного виробництва

Найменування, сорт, розмір, номенклатурний номер

4. Оприбуткування виробничих запасів від ліквідації основних засобів

Кількість (за документом, фактично), ці-на (облікова) за одиницю, найменування

5. Внутрішнє переміщення (зі складу на склад)

Одиниця виміру (найменування, код)

6. Оприбуткування виробничих запасів в результаті перетворення на непридатні малоцінні засоби праці

Вартість (за обліковими цінами)

7. Оприбуткування лишків, виявлених після проведення інвентаризації

Сума транспортно-заготівельних витрат або відхилень від облікової ціни

 

     Документування операції відпуску виробничих запасів наведено в таблиці 7.9, а основні реквізити - в таблиці 7.10.

Таблиця 7.9 - Первинні документи, якими оформлюють відпуск виробничих запасів

№ форми

Назва

форми

Призначення документа

М-8, 8-а,

9-а

Лімітно-забірна картка

Призначена для оформлення відпуску матеріалів, які систематично використовуються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів відпуску запасів на виробничі потреби. Використовується для оперативного обліку на складі, аналітичного і синтетичного обліку відпуску запасів в межах затвердженого ліміту

М-10,

М-10а, М-11

Вимога

Заповнюється при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб

М-14, 15

Накладна на відпуск матеріалів на сторону

Застосувується для оформлення відпуску матеріалів виробничим одиницям об'єднання чи стороннім організаціям

 

Таблиця 7.10 - Основні реквізити, які характеризують операції з відпуску запасів

Операції з відпуску виробничих запасів

Основні реквізити, які характеризують відпуск

1. Відпуск виробничих запасів в цехи основного і допоміжного виробництва на виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг

Дата відпуску, вид операції, склад, одержувач (цех, відділ)

2. Відпуск виробничих запасів на утримання та експлуатацію обладнання

Призначення, шифр витрат, найменування, сорт, розмір

3. Відпуск виробничих запасів на загальновиробничі та адміністративні потреби

Номенклатурний номер, одиниця виміру

4. Відпуск виробничих запасів на потреби непромислових виробництв та господарств

Кількість, ціна

5. Відпуск виробничих запасів на сторону і для переробки

Сума транспортно-заготівельних витрат чи відхилень від облікової ціни

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑