6.3 Облік іншої дебіторської заборгованості

     До іншої дебіторської заборгованості належить видача довгострокових позик працівникам підприємства та інші види розрахунків.

     Форми розрахунків з довгострокових позик, виданих працівникам підприємства розглянуті на рисунку 6.4.

 

        

Рисунок 6.4 - Механізм повернення грошей за безпроцентними позиками

     Основні бухгалтерські проведення за іншою дебіторською заборгованістю відображені в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 - Облік іншої дебіторської заборгованості

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Видано з каси довгострокову позику працівнику підприємства

163 “Інша дебіторська заборгованість”

30 “Каса”

2

Видано з рахунків в банку довгострокову позику працівнику підприємства

163 “Інша дебіторська заборгованість”

31 “Рахунки в банках”

 


Закінчення таблиці 6.3

1

2

3

4

3

Погашено працівником довгострокову позику працівнику підприємства

10 “Основні засоби”

163 “Інша дебіторська заборгованість”

4

Отримано в касу кошти в погашення довгострокової позики працівнику підприємства

30 “Каса”

163 “Інша дебіторська заборгованість”

5

Отримано на рахунки в банку кошти в погашення довгострокової позики працівнику підприємства

31 “Рахунки в банках”

163 “Інша дебіторська заборгованість”

6

Відображено суму неповернутої позики при зверненні до суду

374 “Розрахунки за претензіями”

163 “Інша дебіторська заборгованість”

7

Погашено неповернуту частину безпроцентної позики за рахунок прибутку підприємства

443 “Прибуток, використаний у звітному році”

163 “Інша дебіторська заборгованість”

8

Утримано із заробітної плати працівника неповернуту довгострокову позику

66 “Розрахунки з оплати праці”

163 “Інша дебіторська заборгованість”

 

    

6.4 Рішення з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості

Розрахунки підприємства містять у собі розрахунки з дебіторами та кредиторами, тому функцію ефективності обліку розрахунків можна записати таким чином:

 ,            (6.1)

де  - розрахунки з дебіторами;

 - розрахунки з кредиторами;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера в сфері обліку розрахунків;

 - рік проведення розрахунків.

Відповідно до П(С)БО 10 дебіторська заборгованість за терміном погашення підрозділяється на:

*        довгострокову дебіторську заборгованість (сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати складання балансу);

*        поточна дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена на протязі 12 місяців з дати складання балансу.

На основі цієї класифікації можна записати функцію обліку дебіторської заборгованості:

  ,                                       (6.2)

де  - вектор довгострокової дебіторської заборгованості;

 - вектор поточної дебіторської заборгованості

 - матриця розмірності  коефіцієнтів довіри (ймовір-ностей), які показують, чи погасить дебітор свою заборгованість у термін;

 - дебітори підприємства;

 - вид дебіторської заборгованості.

У П(С)БО 11 зобов’язання підприємства підрозділяються таким чином:

*        довгострокові;

*        поточні;

*        забезпечення;

*        непередбачені зобов’язання.

Тоді, з огляду на вищенаведену класифікацію, функцію обліку зобов’язань можна записати у вигляді

  ,                              (6.3)

де  - вектор довгострокових зобов’язань (довгострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов’язання та ін.);

 - вектор поточних зобов’язань (короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та ін.);

 - вектор забезпечення (яке створюється для відшкодування майбутніх витрат на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію та ін.);

 - вектор непередбачених зобов’язань;

 - кредитори підприємства.

Тоді формулу (6.1) з урахуванням виражень (6.2) - (6.3) можна переписати у такому вигляді

         (6.4)


розділ 7 Облік виробничих запасів

7.1 Складові запасів для цілей обліку

     Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають такі складові (таблиця 7.1).

Таблиця 7.1- Складові запасів для цілей бухгалтерського обліку

№ з/п

Складові запасів (п. 6 П(С)БО 9)

Шифр рахунків згідно Плану рахунків

1

Сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, які призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб

 

20

2

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства, якщо вони оцінюються за цим положенням (стандартом)

 

21

3

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які використо-вуються менше одного року або протягом нормального операційного циклу, якщо він більше одного року

 

22

4

Незавершене виробництво у вигляді незакінчених оброб-кою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, які виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визначено доходу

 

23

5

Готова продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом

 

26, 27

6

Товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу

 

28

 

7.2 Визнання та оцінка запасів

     Запаси визнаються активом, якщо:

     - існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням;

     - їх вартість може бути достовірно визначена.

     Порядок формування первісної вартості визначено на рисунку 7.2.

 

 

 

 

 


Рисунок 7.2 - Порядок формування первісної вартості запасів


     При надходженні запасів на підприємство їх первісна оцінка формується таким чином (див. таблицю 7.3)

Таблиця 7.3 - Оцінка запасів при надходженні

Шляхи надходження запасів

Формування первісної вартості запасів

Придбання

Первісною вартістю запасів є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат, які показані на рисунку 8.2 (п. 9)

Виготовлення власними силами

Первісною вартістю визнається собівартість їх виробництва, яка визначається за положенням (стандартом) 16 “Витрати” (п. 10)

Внесення до статутного капіталу

Первісною вартістю визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість (п. 11)

Одержання безоплатно

Первісною вартістю визнається їх справедлива вартість (п. 12)

Придбання в результаті обміну

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів належать до складу витрат звітного періоду (п. 13)

 

В умовах ринку ціни на матеріальні ресурси часто змінюються під впливом чинників попиту і пропозиції.

Оцінка запасів при їх вибутті наведена на рисунку 7.3.

 


   

     

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

Рисунок 7.3 - Оцінка запасів при їх вибутті

Зміст методів оцінки запасів наведено у таблиці 7.4.

Таблиця 7.4 - Зміст методів оцінки запасів

Метод оцінки

Як оцінюються відпущені (використані) запаси

Як оцінюються залишки товарів

Ідентифікованої вартості

За цінами конкретних партій

За цінами конкретних партій

Середньозваженої собівартості

За середніми цінами з урахуванням залишку запасів на початок періоду та їх надходжень

За середніми цінами з урахуванням залишку запасів на початок періоду та їх надходжень

ФІФО

За цінами перших надходжень

За цінами перших надходжень

ЛІФО

За цінами останніх надходжень

За цінами останніх надходжень

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑