125.Структура управлінської інформаційної системи. Функціональна та забезпечуюча частини.

Інформаційна система – сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів комунікації, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збирання, обробки, нагромадження та обробки інформації для підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень.

У структурі системи виділяють: забезпечувальну і функціональну частину. Забезпечувальна частина охоплює підсистеми, що реаліз. Технологію автомат. обробки даних. Забезпечувальна частина: інформаційне забезпечення – методичні та інструктивні документи, єдина система класифікації та кодування,інформаційна база; лінгвістичне забезпечення – сукупність мовних засобів для формалізації природної мови люди з машиною(мовні засоби інформаційно-пошукових систем, діалогові мови спец. призначення,мови управління і маніпулювання даними бази); технічне забезпечення – комплекс тенічних засобів,методичні та керівні матеріали щодо КТЗ,персонал, що обслуговує КТЗ; програмне забезпечення – сукупність програм, які реалізують мету і завдання інформаційної системи та забезпечують функціонування технічних засобів системи; математичне забезпечення – сукупність економіко математичних методів, моделей та алгоритмів обробки інформації,які є в інфо системі; організаційне забезпечення – власний апарат управління, що забезп. функц. всіх його підсистем; , правове забезпечення – сукупність норм, виражених у нормативних актах, що встановл і закріпл організацію цих систем . Функціональна частина реалізує розв’язування задач предметної сфери. У функціональній підсит. виокремл підсистем. Склад яких для кожного рівня свій.

126. Структура, форми подання та відображення економічної інформації.

Структура економічної інформації достатньо складна і може охоплювати різні комбінації інформаційних сукупностей, які володіють певним змістом. Інформаційна сукупність — це група даних, що характеризує об’єкт, процес, операцію.

Розглянемо структуру, форми подання та відображення економічної інформації. Економічна інформація може бути подана так: СИМВОЛ Þ РЕКВІЗИТ Þ ПОКАЗНИК Þ МАСИВ Þ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК Þ ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА.

Символ — елементарний нетрадиційний сигнал інформації, який немає самостійного значення. Наприклад, цифра, літера, знак.

Реквізит — найпростіша структурна одиниця інформації, неподільна на смисловому рівні. Вони бувають двох видів:

реквізит-основа — кількісна характеристика суттєвості, позначається великими літерами алфавіту та слугує основним елементом для побудови формул. Наприклад, кількість, ціна, сума;

реквізит-ознака — якісна характеристика суттєвості, позначається маленькими літерами алфавіту та слугує в ролі індексації у формулах. Наприклад, склад, одиниця виміру, назва матеріалу.

Виходячи з цього, можемо сказати, що економічний показник — це інформаційна сукупність, що складається з реквізітів-ознак і реквізітів-основ, тобто, інформація, що має остаточний економічний зміст. На основі показників складаються документи. У документи, що використовуються в процесі управління, планування, обліку, можуть входити один або кілька показників.

Набір взаємопов’язаних даних однієї форми з усіма її значеннями — це масив даних. Наприклад, сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.

Сукупність масивів, що стосуються однієї ділянки управлінської роботи, називається інформаційним потоком.

Сукупність інформаційних потоків, що характеризують управлінську роботу, пов’язану з виконанням певної функції, називають інформаційною базою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑