117. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати

Інформаційна база передбачає формування та використання такої нормативно-довідкової інформації, як: довідник особових рахунків; класифікатори професій; довідник цехів, відділів, бригад; довідник видів оплат, довідник норм часу та розцінок.

Первинними документами (вхідною інформацією)є: табель обліку робочого часу, наряди на відрядну роботу (типові та індивідуальні форми), список осіб, які працюють понад норму, відомість на виплату премій робітникам-відрядникам. На основі таких уведених документів по кожному робітнику-відряднику розраховуються суми та нормований час у цілому за місяць.

У результаті оброблення даних одержують таку вихідну інформацію:

-бригадні наряди (кількість, норма часу, розцінки, сума, час нормований) використовуються для контролю та формування контрольних підсумків;

-індивідуальні наряди (кількість, норма часу, розцінки, сума, час нормований) використовуються для формування даних про робітників-відрядників, які працюють індивідуально;

-табель (час фактичний, коефіцієнт трудової участі, відсоток премії, час нормований, сума, сума премії) містить дані по кожному табельному номеру в розрізі основних видів оплат;

-відомість нарахованої зарплати робітників-відрядникам (за табельними номерами та видами оплат) формує дані у файл нарахувань для програмного комплексу з обліку праці та її оплати;

-відомість нарахованої заробітної плати робітником-відрядникам (за категоріями та професіями) нагромаджує дані для формування «Звіту про виконання норм виробітку робітників-відрядників»;

-відомість нарахованої заробітної плати робітникам-відрядникам (за шифрами виробничих витрат) (шифри виробничих витрат, види оплат, час нормований, сума) формує дані для програмного комплексу з обліку праці та її оплати для складання зведених відомостей розподілу нарахованої заробітної плати за шифрами виробничих витрат.

118. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів.

В умовах автоматизованих інформаційних систем бухгалтерський облік охоплює комплекси задач з усіх розділів обліку й синтетичних рахунків.

Наведемо перелік та характеристику комплексів задач внутрішньогосподарського обліку на підприємстві:

1. Облік основних засобів (ОЗ).

Призначення комплексу задач: облік наявності, надходження й вибуття ОЗ, нарахування амортизації та спрацювання, облік витрат на ремонт ОЗ.

Вихідна інформація: залишок ОЗ на кінець звітного періоду, суми амортизаційних відрахувань, залишкова вартість ОЗ.

Вхідна інформація: норми амортизаційних відрахувань, залишок ОЗ на початок звітного періоду, надходження та вибуття ОЗ, первісна вартість ОЗ.

Облік основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА) здійснюється протягом усього життєвого циклу, від надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи реалізації.

Типовими формами первинної документації, якими оформлюють операції з обліку основних засобів, є такі уніфіковані фор­ми документів: акт приймання-передавання основних засобів (для внутрішнього переміщення); акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; акт на списання основних засобів; акт на списання автотранспортних засобів; акт про установлення, пуск та демонтаж будівельної машини; інвентарна картка обліку основних засобів; опис інвентарних карток з обліку основних засобів; картка обліку руху основних засобів; інвентарний список основних засобів; розрахунок амортизації основних засобів.

Із первинних документів формується вхідна інформація під час автоматизованого розв’язання задач з обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів.

Основні завдання організації обліку й контролю наявності та руху основних засобів:

правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення й вибуття об’єктів основних засобів;

контроль за збереженням основних засобів;

контроль за витратами на ремонт основних засобів, а також за ефективністю використання основних засобів;

правильне обчислення та відображення в обліку сум амортизації;

отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух основних засобів за місцями їх експлуатації, а також у розрізі осіб, відповідальних за її збереження;

виявлення результатів від реалізації об’єктів основних засобів або іншого їх вибуття.

Ефективного результату можна досягти з використанням інформаційних систем і комп’ютерних технологій обліку.

Задачі можна розв’язувати по-різному: із застосуванням електронних таблиць; із застосуванням власних програмних продуктів, розроблених силами підприємства; з застосуванням універсального програмного забезпечення, запропонованого фірмами-розробниками для проведення розрахунків із планування, обліку, контролю та аналізу.

Так, для виконання облікових робіт широкого використання набули такі програмні комплекси, як «1С: Підприємство», «Парус», «БЕСТ», «Галактика» тощо. Крім того, користувач може скористатися окремими їх модулями, які, наприклад, забезпечують облік основних засобів, складський облік, торгівлю, заробітну плату тощо.

Автоматизоване розв’язання задач обліку основних засобів передбачає: документування операцій руху основних засобів; організацію поточного обліку наявності та руху основних засобів та складання звітності; розрахунок амортизації та зносу основних засобів; організацію поточного обліку амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів, складання звітності; документування операцій із ремонту основних засобів; організацію поточного обліку ремонту основних засобів, скла­дання звітності.

Розглянемо особливості автоматизованого обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів.

Вихідні звіти, що формуються в результаті розв’язання задач: нвентарний опис за МВО за звітний період; інвентарний опис за МВО на вказану дату; інвентарний опис за МВО по підрозділах; відомість зносу за МВО; відомість зношування за видами ОЗ; відомість зношування за підрозділами; відомість зношування за підрозділами у розрізі видів ОЗ; відомість наявності дорогоцінних металів; інвентаризаційний опис дорогоцінних металів; звіт повного зношування; зведений звіт зношування за підрозділами; зведений звіт зношування за групами і видами ОЗ; рух ОЗ за видами Оз; рух ОЗ за МВО; рух ОЗ по підрозділах; відомість переоцінювання за видами ОЗ; відомість переоцінювання за групами ОЗ; відомість переоцінювання за підрозділами; картка обліку руху ОЗ за групою ОЗ; картка обліку руху за видом ОЗ; картка обліку руху за МВО; картка обліку руху за підрозділом; статистичний звіт за формою 11, який охоплює (наявність і рух ОЗ; наявність ОЗ на кінець року; амортизацію ОЗ; інші нефінансові активи).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑