97. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

Вихідною інформацією є:

* проміжна звітність (місячна та квартальна);

* фінансова звітність (календарний рік).

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

Фінансова звітність – це бух. звітність, що містить інф-ю про фін.стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Ця звітність ґрунтується на даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку та складається для задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів. До складу фінансової звітності входять:

Баланс (ф. №1) – звіт про фінансовий стан підприємства, що відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Звітний період: на 31.03; 30.06; 30.09; 31.12.

Звіт про фін. результати (ф. №2) – звіт про доходи, витрати і фін результати діяльності підприємства. За період з 01.01 по 31.03; з 01.01 по 30.06; з 01.01. по 30.09; з 01.01 по 31.12.

Звіт про рух грошових коштів (ф. №3) – звіт, що відображає надходження і видаток грош. коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. За період: з 01.01 по 31.12.

Звіт про власний капітал (ф. №4) – звіт, що показує зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. За період: з 01.01 по 31.12.

Примітки до річної фінансової звітності (ф. №5) – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фін звітів, а також та інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). За період: з 01.01 по 31.12.

Додаток до річної  фін звітності  «Інформація за сегментами» (ф. №6). За період: з 01.01 по 31.12.

Основне завдання автоматизації зведеного обліку та складан­ня звітності — надання інформації, що задовольняє вимоги таких груп користувачів:

>  внутрішніх користувачів, тобто тих користувачів, які здій­снюють облік;

>  управлінського складу підприємства;

>  зовнішніх користувачів.

98. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

Комплексна система автоматизованого оброблення фінансово-розрахункових задач передбачає використання єдиної бази даних, що утворюється з нормативно-довідкової, вхідної та вихідної інформації.

Вихідна інформація така:

касова книга;

щоденна відомість;

відомість використання засобів за цільовим призначенням;

відомість надходження (витрати) коштів;

картка депонування;

відомість депонованих сум;

відомість руху коштів на рахунках;

відомість рахунків до отримання за термінами оплати;

відомість щодо руху валютних коштів;

авансовий звіт;

особовий рахунок;

відомість розрахунків із підзвітними особами;

відомість розрахунків тощо.

99. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

1)бригадні наряди (кількість, норма часу, розцінки, сума, час нормований) використовується для контролю та формування контрольних підсумків.

2)індивідуальні наряди (кількість, норма часу, розцінки, сума, час нормований) використовується для формування даних про робітників-відрядників, які працюють індивідуально.

3)табель (час фактичний, коеф. трудової участі, відсоток премії, час нормований, сума премії) містить дані по кожному табельному номеру за основними видами оплати.

4)відомість нарахованої ЗП робітником-відрядником (за табельними номерами та видами оплати) формує дані про формування «Звіту про виконання норм виробітку робітників-відрядників».

5) відомість нарахованої ЗП робітником-відрядником (за шифрами виробничих витрат) (шифри виробничих витрат, види оплати, час нормований, сума) формує дані для програмного комплексу з обліку праці та її оплати для складання зведених відомостей розподілу нарахованої ЗП за шифрами виробничих витрат.

100.Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів

Вихідною інформацією складського обліку ВЗ є:картка складського обліку, оборотна відомість матерю цінностей, довідкова інфо, інфо про переоцінку, реєстр первинних документів, інвентаризаційна відомість. В бухгалтерії основними вихідними документами є:інвентаризаційна відомість наявності  - перелік запасів, що пребувають на даному п-стві; зведена відомість надходження,;звед. відомість витрат;картка підзвітної особи; відомість переоцінки ;журнал обліку відпуску; прогнозування запасів; прогнозування використання. Кожен документ надає точну необхідну інфо щодо ВЗ, і дає змогу відстежити зміну, наприклад, залишків ВЗ, або фективність використання ВЗ. Тобто така сформована вихідна інфо допомагає як контролювати, так і аналізувати і удосконалювати процеси виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑