91. Склад задач обліку витрат на вир. запаси в автоматизованій ін форм. системі

Виробни¬чі запаси - це предмети праці, призначені для оброб¬лення, перероблення або використання у промисл. вир-ві чи для госп-их потреб, а також засоби праці, які входять до складу оборотних засобів як МШП.

Основними задачами обліку виробничих запасів є: облік надходження матеріальних цінностей на склад; облік руху матеріальних цінностей на складі; облік нестач та надлишків матеріальних цінностей у місцях й зберігання й експлуатації; облік руху малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації; облік переоцінювання матеріальних цінностей; облік наявності та руху дорогоцінних металів і каменів тощо

Важливу роль в обліку виробничих запасів відіграють методи їх оцінювання. Залежно від обраної облікової політики на підприємстві використовуються такі методи, як LIFO, FIFO тощо.

Задачі з обліку виробничих запасів тісно взаємопов'язані з задачами інших ділянок обліку та управлінською інформаційною системою підприємства:

позавиробничі витрати; надходження матеріальних цінностей за фактичною вартістю (облік фінансово-розрахункових от рацій);

відпуск матеріальних цінностей у порядку реалізації (облік готової продукції та її реалізації);

прихід матеріальних цінностей за кореспондуючими рахунками; витрати матеріальних цінностей за кореспондуючими рахунками (облік та складання звітності);

витрати матеріальних цінностей на виробництво (облік ви трат на виробництво).

Для обліку МЦ визначе¬но рах. 20 «Вир. запаси», який має відповідні с/р: 201 сировина й мат-ли, 202 купівельні напіфаб. та комп-лектуючі вироби, 203 паливо, 204 тара й тарні мат-ли, 205 буд. мат-ли, 206 мат., передані на переробку, 207 запасні частини, 208 мат. с/г призн-ня, 209 ін. мат-ли.

92. Склад задач обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в автоматизованій інформаційній системі.

Облік готової продукції, її відвантаження й реалізації передбачає розв’язування таких взаємозалежних задач:

облік і наявність виготовленої продукції на складі

облік відвантаженої продукції

облік реалізованої продукції

аналітичний облік готової продукції

Основні завдання автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації такі:

документування операцій з обліку готової продукції

ведення інформаційної бази про надходження готової продукції з виробництва

визначення стану запасів гготової продукції

перевірка виконання планів із відвантаження й реалізації продукції

визначення фінансових результатів від реалізації продукції

Виготовлена підприємством продукція зберігається на складі. Основними завданнями складського господарства є: організація належного зберігання матеріальних цінностей; безперебійне обслуговування виробничого процесу; відвантаження готової продукції. Автоматизація складського обліку забезпечує отримання: даних аналітичного обліку залишків готової продукції та її надходження на склад у натуральному й вартіному вираженні; даних про випуск готової продукції для прийняття управлінських рішень; даних про фактичну собівартість іншого надходження та витрат готової продукції.

У процесі розв’язування задач з обліку відвантаженої продукції відбувається формування даних у натуральному та вартісному вираженні про відвантаження продукції за покупцями, асортиментом, договорами; про залишки товарів, а також даних для зведеного обліку та складання звітності й прийняття управлінських рішень.

Автоматизація задач із реалізації продукції водночас забезпечує й контроль надходження від покупців платежів за відвантажену їм продукцію; облік реалізації в потрібних цінах; визначення податку на додану вартість для віднесення в бюджет; розподіл позавиробничих витрат, пов’язаних зі збутом продукції; формування бухгалтерських записів реалізації продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑