41. Контроль результатів фін-госп. Діяльності в умовах комп. обліку.

В умовах автоматизованої обробки даних ця ділянка обліку передбачає облік коштів в касі під-ва, на рах-ах в банку, облік роз-ів з підзвітними особами, з іншими роз-ми анал-го обліку, за відповідними коштами.

Особливості автоматизації цієї ділянки обліку полягають в тому яким чином викор-ся основні функ-ії відповідних прац-ів бухг-ії. Це означає, що можуть бути створені спеціальні автоматизовані робочі місця, які уможливлюють виконання облікових робіт в касі, а також в бухг-ії забезпечують виконання роз-их операцій через банк-ку установу та з підзвітними особами, у такому випадку викор-ся автом-не місце касира.

Отже, в організаційному плані ОФРО побудована на 3 рівнях. На 1 рівні АРМ 1 категорії формується інф-я на низових ділянках. На АРМ ІІ категорії формується інф-я в цілому по п/п. На АРМ ІІІ категорії формується інф-я для скл-ня звітності, аналізу, контролю і аудиту. На підготовчому етапі формується інф-я з ін АРМ, залишки по рах, субрах, НДІ на дату впровадження, інф-я з архіву. На 2 етапі формується поточна інф-я, корегується НДІ, проводяться розрах вихідної інф-ї. На 3 етапі формується інф-я для ін АРМ, залишки по рах, субрах, КАО архівного зберігання.

42. Контроль розрахункових і кредитних операцій в умовах комп’ютерного обліку

Важливе значення для обліку грошових коштів і розрахунків на підприємстві має організація контролю за дотриманням касової та фінансової  дисципліни. Такий контроль має охоплювати всі активи підприємства – грошові кошти, рахунки до отримання, фінансові інвестиції, операційні активи тощо. Найбільша увага при цьому зосереджується саме на грошових коштах, найбільш уразливих до крадіжок та шахрайства.

Контролю за дотриманнм фінансової дисципліни – це система спостереження за своєчасною сплатою податків, зборів і внесків до державних цільових фондів, своєчасним погашенням кредитів банку, забезпеченістю позичок банку, дотриманням термінів позовної давності стосовно дебіторів і своєчасним внесенням до бюджету сум, не забезпечених вимогами, кредиторської заборгованості.

Зазначені заходи контролю забезпечуються завдяки розподілу особистих обов’язків та використаню встановлених процедур.

Дотримання касиром касової дисципліни перевіряється інвентаризацією, яка має проводитися на ожному підприємстві в терміни, встановлені керівником (але не рідше одного разу за квартал).

Інвентаризаційна комісія перевіряє фактичну наявність грошових коштів і цінних паперів, що можуть зберігатися в касі, і порівнює з даними про їх залишки, зафіксовані в бухгалтерських реєстрах.

Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банку здійснюється методом звіряння залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтерії, із залишками за банківськими виписками.

Інвентаризація грошових коштів у дорозі здійснюється методом порівняння сум на субрахунках бухгалтерського обліку з даними квитанцій банківських установ, поштових відділень, копій супровідних відомостей на здавання виручки інкасаторам банку тощо.

У результаті інвентаризації розрахунків виявляється прострочена заборгованість. Оцінюється реальність її отримання, розробляються заходи щодо стягнення заборгованості з дебіторів або щодо її списання з обліку як безнадійної. Також перевіряється обґрунтованість сум, відображених на розрахунках за виданими авансами, підзвітними сумами, депонентами, виданими та отриманими векселями.

Задачі контролю кредитних операцій наступні: 
- Перевірити обґрунтованість одержання, ефективність використання і своєчасність погашення банківських кредитів. 
- Перевірити правильність відображення операцій в облікових регістрах.

Перевіряються: 
- обґрунтованість одержання кредиту (кредитний договір); 
- ефективність використання кредиту; 
- своєчасність погашення; 
- виписки банків по позичкових рахунках; 
- правильність зведень про наявність сезонних закупівель ТМЦ для отримання кредиту на ці мети; 
- причини надходження позичок понад нормативні запаси ТМЦ і на тимчасові потреби.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑