39. Контроль операцій із основними засобами та нематеріальними активами в умовах комп’ютерного обліку.

При організації проведення аналізу з використанням ПЕОМ аналітик повинен добре орієнтуватися в автоматизованих системах обліку та аналізу, а також розумітися на принципах розподілу функцій взаємного контролю серед працівників облікової служби підприємства.

Контроль операцій з обліку основних засобів передбачає: перевірку документування операцій руху основних засобів; перевірку організацію поточного обліку наявності та руху основних засобів та складання звітності; контроль за розрахунком амортизації та зносу основних засобів;  аналіз системи документування операцій із ремонту основних засобів; аналіз організації поточного обліку ремонту основних засобів, скла­дання звітності.

Методи і засоби, які застосовуються для аналізу і контролю обліку ОЗ і НА, побудованого на основі автоматизованих систем обробки економічної інформації, групуються наступним чином:

- робота в реальному режимі часу з реальними даними;

- робота із статистичними даними;

- робота з імітаційними даними;

- проведення аналізу спеціальними програмними засобами.

Програми загального призначення з аналізу припускають роботу певних тестів на фактичних даних. За допомогою таких програмних засобів здійснюються перевірка й аналіз записів на підставі певних критеріїв з метою визначення їх якості, повноти, і правильності. Таке програмне забезпечення дає змогу здійснити тестування розрахунків, необхідні перерахунки і порівняти отримані результати з нормативними даними. Крім того, контролюють правильність відновлення даних.

Етапи  контролю у компютерному середовищі з використанням спеціалізованих програм:

На першому етапі визначаються завдання, які необхідно вирішити при аналізі за допомогою спеціального програмного забезпечення.

На другому етапі складається план виконання поставлених завдань і оцінюється реальність застосування програмних засобів.

На третьому етапі налагоджуються стандартні програмні засоби і розробляються нові засоби, необхідні для аналізу. Існуючі програмні засоби адаптуються до фактичних облікових даних.

На наступному етапі перевіряються сформовані на машинних носіях дані з метою підтвердження їх незмінності, оцінюється стан підприємства, здійснюється тестування та обробка за запланованою моделлю, аналіз одержаної інформації, її оцінка за допомогою бази знань і формування комп'ютерного висновку за позиціями, що аналізуються.

На останньому етапі відбувається оцінка отриманих результатів аналізу.

Автоматизація аналізу основних засобів в сучасних економічних умовах має дуже велике значення, оскільки дозволяє отримувати точні оперативні дані про стан підприємства на кожний день і своєчасно відреагувати на них з метою недопущення небажаних результатів діяльності підприємства.

40. Контроль операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів в умовах комп’ютерного обліку.

В умовах автоматизації бухгалтерського обліку кожен бухгалтер повинен вміти породити контроль всіх проведених господарських операцій на підприємстві, перевіряти правильність оформлення і відображення проведень.

Для здійснення всіх видів банківських операцій, та для зберігання грошових коштів суб'єкти . відкривають рахунки у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків.

У суб. госп. облік наявності та руху грош.коштів відображається на рах. 31 “Рахунки в банках”, який має такі субрахунки:

311 “Поточні рахунки в нац. валюті”;

312 “Поточні рах. в іноз. валюті”;

313 “Інші рах. в банку в нац. валюті”;

314 “Інші рах. в банку в іноз. валюті”.

За дебетом рахунка 31 “Рахунки в банках” відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Субрахунки 312 “Поточні рахунки в іноземній валют”" та 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

При проведенні перевірки безготівкових грошових операцій слід перевірити інформацію, відображену на цих рахунках.

Джерелами даних для контролю операцій на рахунках у банках є виписки банку з особових рахунків і прикладені до них виправдувальні документи, а також записи в облікових регістрах за рахунком 31 "Рахунки в банках". Насамперед, треба звірити залишки коштів, відображених у виписках за відповідними рахунками, із залишками коштів, що значаться за обліковими даними. Однак рівність залишків не гарантує тотожності оборотів за виписками банку і за балансовим рахунком, оскільки при обробці виписок може бути допущено навмисне зменшення оборотів за дебетом і кредитом рахунка на однакову суму з метою приховати зловживання. Тому слід перевірити відповідність оборотів за дебетом і кредитом рахунка за виписками банку за кожний місяць даним оборотів за обліковими реєстрами. Важливо також перевірити повноту і достовірність банківських виписок . Залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком має дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці. Правильність виписки визначають шляхом перевірки всіх її реквізитів. 

У випадку відсутності окремих виписок слід також звернутися до установи банку.

Крім того, слід впевнитися, що всі здійснені через банк операції є реальними і підтверджені відповідними справжніми (автентичними) документами. Бувають випадки, коли їх підробляють, що дає можливість, застосовуючи неправильну кореспонденцію рахунків, приховувати в обліку зловживання на значні суми. Одночасно з'ясовують правильність кореспонденції рахунків, бо деколи зловживання можуть бути приховані шляхом складання неправильних бухгалтерських проводок, не підтверджених документами.

Важливим моментом при контролі є також перевірка правильності та обґрунтованості перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності, для чого порівнюють суми, вказані в платіжних документах, із даними виписки банку і записами на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Тут за прибутковими документами перевіряють повноту і правильність оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑