23. Ієрархічний метод класифікації. Переваги й недоліки цього методу.

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань та їхні зв’язки між собою. Розрізняють два методи класифікації – ієрархічний і фасетний.

Ієрархічний метод класифікації – це послідовний поділ множини об’єктів на підпорядковані класифікаційні угруповання. Він характеризується кількістю рівнів класифікації, яка визначає глибину класифікації, та встановлюється залежно від міри необхідної конкретизації угруповань і кількості ознак, які беруть участь у розв’язуванні відповідних задач.

Переваги: логічність побудови, чіткість визначення ознак, великий обсяг інформації, зручність використання.

Недоліки: жорстка структура, брак резервного обсягу. Перелічені недоліки компенсуються фасетним методом класифікації. 

24. Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку. 

Це дуже поширений клас бухгалтерських програм, за допомогою яких можна створити  комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) підприємств будь-якого масштабу, що використовують різноманітні інформаційні технології, які містять: 1)систему програмування для створення чи модифікації програмних компонентів КСБО та їх налагодження; 2)конструктори об’єктів КСБО(інтерфейсу користувача, звітів, екранних форм, довідників); 3)прототипи об’єктів і КСБО загалом – «типові конфігурації»; 4)модуль налагодження об’єктів КСБО; 5)мови запитів високого рівня; 5)інформаційні технології інтеграції з ін. програмними продуктами та інформаційними ресурсами Інтернету. Програми орієнтовані на фахівців, котрі розробляють та супроводжують КСБО, а також на кваліфікованих користувачів. Інструментальні засоби КСБО достатні для їх модифікації та розвитку. Цей клас програмних засобів застосовується за умов, якщо: 1)типова конфігурація КСБО цілком відповідає потребам автоматизації; 2)кваліфікація користувачів, здатних ефективно використовувати інструментальні засоби; 3)забезпечується супроводження програмного продукту; 4)ведення відповідних типових компонентів(форм зовнішньої звітності, класифікаторів і довідників).

25.Інтегрована бухгалтерія для малих підприємств.

Коп’ютерні системи бухгалтерського обліку в повному складі облікових функцій реалізовано на єдиній централізовано контрольованій БД. Розподілена обробка даних зазвичай не підтримується . Оброблення облікової інформації здійснюється  від первинних облікових документів. Виконується налагодження робочого плану рахунків, довідників аналітичного обліку, алгоритми облікової політики(метод списання собівартості, метод амортизації тощо). Є досить зручні та прості для кінцевих користувачів інструментальні засоби й засоби налагодження: константи, що впливають на алгоритми роботи програми;генератор екранних форм,;генератор звітів; мова запитів високого рівня. Захист БД, санкціонований доступ, адміністрування БД реалізуються у спрощеному вигляді. Ці програми застосовуються на підприємствах з невеликим обсягом облікової роботи, кількість бухгалтерів1-3.

26. Інтегрована технологія у розподільчій системі обробки інформації

У розвитку технології оброблення інформації на ПК можна виокремити два етапи: автономне використання ПК та етап їх об’єднання — створення обчислювальних мереж і на їх основі — мережних інформаційних технологій.

Мережеві технології дали змогу створювати геосистеми для доступу до світових сховищ інформації.

За рангом обчислювальні мережі можна поділити на локальні (ЛОМ) або LAN-мережі в межах підприємства, організації та глобальні або WAN-мережі абонентів, які з’єднують країни, континенти.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) дає можливість розподіляти мережеві ресурси за допомогою певної топології, способу множинного доступу, протоколів зв’язку та мережевої операційної системи.

Широке розповсюдження ПК та апаратури віддаленого зв’язку, а також процеси децентралізації управління виробниц­твом, що відбуваються, зумовлюють запровадження розподіленого оброблення даних, яке забезпечує прискорення оброблення даних, безпосередню участь виконавців у процесі управління та ефективне задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу. Запровадження розподіленого оброблення знижує витрати на утримання обчислювальної системи, підвищує її гнучкість та життєздатність. Розподілене оброблення даних неможливе без модульної структури ІС, що полегшує її створення та оновлення.

Мережевий інтерфейс інформаційної технології надає користувачеві засоби теледоступу до територіально розподілених інформаційних та обчислювальних ресурсів завдяки розвинутим засобам зв’язку. Це дає можливість широко використовувати автоматизовані інформаційні технології та робить їх багатофункціональними.

Нині спостерігається тенденція до об’єднання різних типів інформаційних технологій у єдиний комп’ютерно-технологічний комплекс. Він має назву інтегрованого.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑