Рекомендація

Мета і завдання вивчення курсу

Курс фізики складає основу теоретичної підготовки інженерів всіх рівнів кваліфікації і, поряд з курсами вищої математики і інформатики грає роль фундаментальної фізико-математичної бази, без якої неможлива успішна діяльність інженера любого профілю.

Вивчення цілісного курсу фізики сприяє формуванню у студентів наукового світогляду фізичного мислення, тому курс фізики повинен являти єдине неподільне ціле, в якого не може бути вилучена чи передана на інші кафедри жодна частина. Курс фізики повинен відповідати також новим принципам побудови вищої освіти, які відображають право вільного переходу із однієї спеціальності на іншу, із одного вузу в другий, право припиняти та відновлювати його.

Закладений в законі України принцип відповідності вищої освіти світовому рівні, вимагає, щоб програма курсу фізики наближалась до програм, прийнятих у розвинутих країнах. Це надасть можливість студентам продовжувати освіту чи підвищувати кваліфікацію за кордоном.

Робоча програма включає в себе матеріал із всіх розділів типової програми. Однак вибір підрозділів, ступінь їх вивчення, зміст лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів, індивідуальної роботи під керівництвом викладача і т.п. визначається кафедрою фізики з урахуванням досвіду роботи, числа годин, відведених на вивчення фізики, майбутньої професійної діяльності, наукової роботи викладачів згідно їх права на вільний вибір форм, методів і засобів навчання.

Кафедра фізики може при цьому проводити зміни у порядку викладу і групуванні матеріалу без порушення основного задуму курсу, без зниження рівня його викладання, без вульгаризації і спрощення. Контроль біжучої роботи студентів над курсом фізики здійснюється шляхом проведення контрольних робіт, колоквіумів, захистів лабораторних робіт, праці в дисплейному класі, курсових робіт і рефератів, складання домашніх завдань. Відповідальність за стан та рівень викладання фізики несе завідувач кафедрою. Викладання фізики повинно бути орієнтовано на підготовку спеціалістів широкого профілю. Вузько спеціалізована підготовка прийшла у протиріччя з вимогами часу.

Врахування особливостей підготовки по різним напрямкам професійної діяльності може здійснюватись шляхом:

* розгляду в лекційному курсі прикладів практичних застосувань фізики і фізичних методів у відповідних областях фізики;

* вибору робіт лабораторного практикуму і задач для розв’язування на практичних заняттях в аудиторії і в дисплейному класі;

* читання спеціальних курсів, проведення практичних, лабораторних та інших видів занять на старших курсах за рахунок годин, що відводяться на вивчення спеціальних дисциплін.

Програма може бути виконана тільки з урахуванням знань, отриманих з фізики на базі повної середньої освіти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25  Наверх ↑