ПЕРЕДМОВА

Посібник включає програму курсу, тематичний план, методичні вказівки до вивчення кожної теми і завдання для практичних занять. До кожної теми складені термінологічні словники, запитання для самоконтролю і тести.

Практичні заняття включають питання для обговорення і задачі для виконання; частина з них (за вказівкою викладача) виконується в позааудиторний час. У зв’язку з цим до деяких (найбільш складних) задач даються необхідні пояснення і відповіді. Ці задачі мають бути виконані самостійно також студентами заочної форми навчання і представлені до захисту у складі контрольної роботи.

Практичні завдання виконуються на окремих стандартних (формат А4) аркушах, підібраних по темах за відповідними номерами.

Для самостійної роботи студентів завдання і вказівки до його виконання представлено в розділі 3.

У зв’язку з тим, що самостійна робота студентів передбачає також написання рефератів, у посібнику (підрозділ 3.1) наводиться тематика рефератів і вказівки до їх написання.

Зміст і вимоги до контрольної роботи студентів заочної форми навчання викладені в розділі 4.

В кінці посібника наводяться перелік питань, які виносяться на іспит, типові задачі, зразок екзаменаційного білету, порядок оцінювання знань студентів і список рекомендованої літератури (посилання на яку даються в кожній темі).


1. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»
(для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6106
«Облік і аудит»)

1.1. Вступ (мета і завдання)

Мета: формування знань організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Завдання: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Предмет: витрати виробництва, собівартість продукції, її калькулювання та управління нею.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Мета, зміст та організація управлінського обліку.

2. Класифікація і поведінка витрат.

3. Система обліку і калькулювання за повними витратами.

4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами.

5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами.

7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень.

8. Бюджетування і контроль.

9. Облік і контроль за центрами відповідальності.


1.2. Тематичний план з дисципліни «Управлінський облік»
із погодинним розподілом (за формами навчання)

 

Тема

Денна

Вечірня

Заочна

Лекції

Практичні
заняття

Індивідуальна
робота

Самостійна
робота

Лекції

Практичні
заняття

Лекції

Практичні
заняття

1. Мета, зміст та організація управлінського обліку

4

2

2

4

4

2

1

2. Класифікація і поведінка витрат

4

2

2

6

4

2

1

3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

6

6

4

8

6

6

2

2

4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

4

4

2

8

4

4

2

2

5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

6

4

2

6

6

4

2

6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

4

4

2

6

4

4

1

7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

4

4

2

8

4

4

2

8. Бюджетування і контроль

4

2

2

 

4

2

1

9. Облік і контроль за центрами відповідальності

4

4

2

6

4

4

2

Разом

40

32

20

52

40

32

14

4

 


1.3. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку

Роль обліку в управлінні собівартістю продукції. Сутність, задачі і функції управлінського обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Предмет і об’єкти управлінського обліку. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку. Схеми організації управлінського обліку при різних системах обліку. Залежність управлінського обліку від принципів побудови плану рахунків. Місце управлінського обліку в системі плану рахунків України.

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

Законодавчі і нормативні акти, що визначають склад витрат і доходів. Класифікація доходів і характеристика їх основних видів. Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними ознаками. Характеристика основних видів витрат. Характер реагування витрат на зміни в обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.

Тема 3. Система обліку і калькулювання
за повними витратами

Сутність та зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькуляції. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання. Характеристика і сфера застосування простого, позамовного, попередільного і нормативного методів обліку і калькулювання. Організація зведеного обліку витрат при різних методах обліку. Методика і техніка калькуляційних розрахунків. Історія розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції в країнах з ринковою економікою. Характеристика і сфера застосування методу однорідних секцій, стандарт-косту та методу нормативного розподілу постійних витрат. Порівняльна оцінка вітчизняних і зарубіжних методів обліку повної собівартості продукції. Перехід від методів обліку, які ґрунтуються на об’ємних показниках діяльності до методів обліку витрат на основі видів діяльності (поопераційний облік).

Тема 4. Система обліку і калькулювання
за змінними витратами

Проблеми сучасного управлінського обліку. Необхідність і можливість переходу від обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту. Особливості розвинутого директ-косту, його переваги і можливості. Зародження і розвиток стратегічного обліку.

Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат,
обсягу діяльності та прибутку

Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку «витрати — обсяг — прибуток». Методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток». Визначення точки беззбитковості; розрахунок обсягу діяльності необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку при певному обсязі діяльності. Графічні методи аналізу. Припущення аналізу «витрати — обсяг — прибуток».

Тема 6. Система обліку і калькулювання
за нормативними витратами

Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм і управління за ними.


Тема 7. Аналіз релевантності інформації
для прийняття управлінських рішень

Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального з них. Використання аналізу «витрати — обсяг — прибуток» в процесі прийняття рішень. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента тощо.

Тема 8. Бюджетування і контроль

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції. Види і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. Порядок складання і призначення бюджету продаж, бюджету виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування, їх функції та методи визначення. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑