3. Перевірка достовірності статистичних даних

Перед обробкою первинної інформації остання повинна бути перевірена на повноту та достовірність. Повнота інформації перевіряється шляхом звірки з існуючими списками або наочно. Достовірність інформації перевіряється шляхом перевірки.

Розбіжності між дійсним показником та показником, отриманим в ході спостереження, називається помилкою статистичного спостереження.

Контроль даних спостереження водночас є методологічним і організаційним питанням. Якщо його розглядати як засіб попередження помилок, то питання наближається до методологічного. Якщо контроль – це виявлення та виправлення помилок, то це скоріше організаційний захід.

Контроль – це насамперед перевірка даних обстежень на їх повноту та вірогідність. Контроль повноти даних здійснюється, як правило, візуально, при перевірці наявності даних за всіма одиницями та позиціями. Дані на вірогідність перевіряють засобами логічного та арифметичного контролю.

Логічний контроль – це перевірка сумісності даних порівнянням взаємозалежних ознак. Прикладом може бути контроль відповідей респондентів, отриманих у ході опитування : порівняння віку респондента з його сімейним станом, виду діяльності з джерелом засобів існування тощо. Логічний контроль установлює лише наявність помилки, а не її розмір.

Встановити розмір помилки та виправити її можна в ході арифметичного контролю, тобто перевірки прямим чи побічним перерахунком зареєстрованих даних. Наприклад, розмір сукупного доходу домогосподарства можна обчислити з певною точністю, підсумувавши величину основних статей витрат.

Залежно від причини виникнення виокремлюють помилки :

репрезентативності – виникають під час вибіркового спостереження через несуцільність реєстрації даних і порушення принципів випадковості вибору;

реєстрації – виникають при будь-якому спостереженні внаслідок неправильного встановлення фактів або неправильного їх запису.

Залежно від природи виникнення помилки реєстрації можуть бути випадковими або систематичними.

Випадкові помилки виникають внаслідок збігу випадкових обставин, а саме через неуважність реєстратора або незосередженність респондента.

Систематичні помилки виникають у результаті постійних спотворень в одному напрямі. Такі помилки істотно зміщують результати спостереження в один бік (збільшення або зменшення).

Систематичні помилки бувають ненавмисними та навмисними.

Ненавмисні помилки виникають внаслідок необгрунтованності програми спостереження, некомпетентності реєстраторів, неосвіченості респондентів.

Навмисні помилки виникають через свідоме викривлення фактів з певною метою (очорнити або прикрасити дійсність).

Для запобігання помилкам, а також удосконалення програмно-методологічних та організаційних питань проводяться пробні обстеження. Прикладом можуть бути пробні міні-переписи населення в певному регіоні, станом на певний час.

Узагальнення

Статистичне спостереження є першою стадією будь-якого статистичного дослідження. Для проведення спостереження необхідно визначити одиницю та об‘єкт спостереження, скласти програму та організаційний план проведення спостереження. Статистичні спостереження мають такі форми: звітність, спеціально організовані спостереження та реєстри. Види спостережень: поточні, періодичні та одноразові; суцільні та несуцільні. Способами отримання інформації є: документальний, безпосередній облік та опитування. Перед обробкою первинної інформації її необхідно перевірити на наявність помилок і при можливості усунути помилки.

Питання для самоконтролю

1. Що собою уявляють статистичні спостереження?

2. Що таке одиниця спостереження і об‘єкт спостереження? Як вони пов‘язані між собою?

3. Для чого складається програма спостереження і що вона собою уявляє?

4. Що таке статистичний формуляр і які види статистичних формулярів Вам знайомі?

5. Що собою уявляє інструкція до статистичних формулярів?

6. Як складається організаційний план статистичного спостереження?

7. Які існують форми статистичного спостереження?

8. Як класифікується звітність підприємств?

9. Назвіть приклади суцільних та несуцільних статистичних спостережень.

10. Коли застосовують монографічний опис?

11. Які існують способи отримання статистичних даних? В яких випадках вони застосовуються?

12. Які існують способи опитування?

13. Що таке помилка статистичного спостереження? Які є види помилок?

14. В чому суть арифметичного контролю даних статистичного спостереження?

15. Що собою уявляє логічний контроль і як він проводиться?

Література для самоосвіти: 1,2,3,4,5,6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑