ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

(ЕКЗАМЕНУ)

1. Предмет статистики та її основні завдання. Наукові основи статистики.

2. Види статистичних показників.

3. Статистичне спостереження та його завдання.

4. Форми, види і способи статистичного спостереження.

5. Помилки статистичних спостережень і заходи по їх запобіганню.

6. Статистичні таблиці.

7. Графічне зображення статистичних показників. Види графіків.

8. Поняття статистичного зведення і групування.

9. Засоби статистичних групувань.

10. Ряди розподілу.

11. Середнє арифметичне та його властивості.

12. Середні величини в статистиці. Види середніх величин.

13. Мода і медіана.

14. Показники варіації.

15. Дисперсія та її властивості.

16. Вибіркове спостереження. Правила утворення вибіркової сукупності.

17. Помилки вибірки.

18. Класифікація рядів динаміки.

19. Показники рядів динаміки.

20. Перетворення рядів динаміки.

21. Виявлення тенденцій в рядах динаміки.

22. Індекси та їх види. Взаємозв`язок індексів.

23. Середні арифметичні і середні гармонійні індекси.

24. Правила і методи обчислення індексів.

25. Індекси змінного та фіксованого складу.

26. Класифікація галузей народного господарства.

27. Групування в системі національних рахунків.

28. Групування підприємств.

29. Статистика населення, її основні завдання.

30. Показники складу населення.

31. Показники природного руху населення.

32. Показники механічного руху населення.

33. Статистика трудових ресурсів, її показники.

34. Показники статистики ринку праці.

35. Натуральні і вартісні показники статистики продукції.

36. Показники якості продукції та праці.

37. Показники чисельності робочої сили.

38. Статистика використання робочого часу.

39. Статистика продуктивності праці, її завдання та показники.

40. Статистика оплати праці, її завдання та показники.

41. Статистичне вивчення земельного та лісового фонду.

42. Статистичне вивчення корисних копалин та водних ресурсів.

43. Джерела статистичної інформації про населення.

44. Статистика національного багатства, її структура і динаміка.

45. ВВП і його розрахунок.

46. Статистика національного доходу, його розрахунок.

47. Класифікації і групування у промисловості.

48. Статистичне використання робочих місць.

49. Фонди оплати праці, їх структура.

50. Аналіз фондів оплати праці. Розрахунок середньої заробітної плати.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑