3.  Фонд оплати праці та його структура.

Фонд оплати праці являє собою частину коштів, спрямованих на споживання, і охоплює всі витрати підприємства, установи, організації па оплату праці незалежно від джерела фінансування їх виплат,, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до діючого законодавства за невідпрацьований час, а також стимулюючі та компенсуючи виплати.

Статистика вивчає склад фонду оплати праці за ділянками виробництва, категоріями працівників, видами (елементами) виплат.

До складу фонду оплати праці входять заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, окладами або по середньому заробітку; вартість продукції, яка видається в порядку натуральної оплати; надбавки і доплати до тарифних ставок та окладів; премії працівникам за виробничі результати, створення, опанування і впровадження нової техніки та ін.; доплати за несприятливі і умови праці (за роботу в тяжких, шкідливих умовах, багатозмінному режимі, нічний час тощо); оплата щорічних та додаткових відпусток; оплата спеціальній перерв у роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгових годин підлітків; одноразові винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи; оплата простоїв не з вини працівників; виплата вихідної грошової допомоги тощо.

Залежно від елементів виплат виділяють годинний, денний та річний (квартальний, місячний) фонди.

Фонд годинної оплати праці — це сума грошових коштів нарахованих у звітному періоді за фактично відпрацьовані людиногодини в умовах нормальної тривалості зміни.

Фонд денної оплати праці включає виплати за відпрацьовані людинодні. Він складається з годинного фонду та оплати людиногодин, не відпрацьованих протягом робочого дня (оплата внутрішньо змінних простоїв не з вини робітника, оплата перерв у роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгових годин підлітків, доплата за роботу в понаднормовий час та ін).

Фонд річної (квартальної, місячної) оплати охоплює усі суми заробітної плати, нарахованої працівникам у звітному періоді.

Одним із напрямів аналізу фондів оплати праці і споживання є визначення їх зміни в часі за рахунок окремих факторів. Приріст фонду оплати праці можна розглядати, зокрема, як результат взаємодії двох факторів — зміни чисельності працівників і середньої заробітної плати.

Абсолютний приріст фонду оплати праці за рахунок зміни кількості працівників обчислюють за формулою

 

де - середньооблікова чисельність працівників відповідно в звітному і базисному періодах;

 - середня заробітна плата в базисному періоді.

Відхилення звітного фонду оплати праці від базисного за рахунок впливу змін у рінні середньої заробітної плати визначають так:

 

де - середня заробітна плата у звітному періоді.

4.  Показники рівня і динаміки середньої заробітної плати.

Рівень середньої заробітної плати обчислюють на основі фондів оплати праці і відповідних витрат робочого часу у людиногодинах, людиноднях або середньооблікової чисельності працівників (робітників).

Середня годинна заробітна плата робітників визначається діленням фонду годинної оплати праці на кількість відпрацьованих за період людиногодин і характеризує рівень оплати відпрацьованої людиногодини.

Середня денна заробітна плата робітників обчислюється діленням фонду денної оплати на кількість відпрацьованих ними за період людиноднів. Вона залежить не тільки від величини оплати відпрацьованого часу, а й від частки оплати не відпрацьованих годин у межах відпрацьованих днів і доплат за понаднормовість.

Між показниками середньої заробітної плати робітників є певний зв'язок, який формалізується таким чином:

 

де - середня годинна заробітна плата;

 - середні фактична тривалість робочого дня;

 - коефіцієнт збільшення денного фонду за рахунок доплат в денному фонді (відношення фонду денної оплати до фонду годинної оплати);

 - середня фактична тривалість робочого періоду; — коефіцієнт збільшення річного (квартального, місячного) фонду за рахунок доплат в річному фонді

 (відношення фонду річної (квартальної, місячної) оплати до фонду денної оплати).

Динаміку рівнів середньої заробітної плати вивчають за допомогою індексів. Між цими індексами існує такий самий зв'язок, як і між середніми показниками, тобто:

 

Для характеристики динаміки середньої заробітної плати сукупності працівників використовують індекси, які обчислюють на основі середніх рівнів оплати праці окремих груп працівників та чисельності працівників (витрати робочого часу) Оскільки для робітників обчислюють три види середньої заробітної плати, можуть визначатись індекси середньої годинної, денної та річної (квартальної, місячної) заробітної плати. Залежно від мети обчислюють індекси середньої заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

Індекс заробітної плати змінного складу розраховують як відношення середньої заробітної плати звітного періоду до середньої заробітної плати базисного періоду:

 

Індекс середньої заробітної плати фіксованого складу обчислюють виходячи з того, що структура чисельності працівників (або фонду відпрацьованого часу) за періоди, що порівнюються, не змінилась. Обчислення здійснюють за формулою:

 

де - середня заробітна плата базисного періоду при структурі чисельності (затрат робочого часу) звітного періоду;

 - фонд оплати праці робітників звітного періоду при заробітній платі базисного періоду.

Динаміку середньої заробітної плати під впливом зміни структури робітників визначають за допомогою індексу структурних зрушень

 

Індекси середньої заробітної плати пов'язані з динамікою загальної суми фонду оплати праці і утворюють єдину індексну систему

 

Важливим завданням аналізу динаміки середньої заробітної плати є її вивчення відносно до динаміки продуктивності праці.

Аналіз співвідношень проводять за допомогою коефіцієнтів порівняння. Один із них (коефіцієнт випередження) обчислюють діленням індексу (темпу) продуктивності праці на індекс (темп) середньої заробітної плати

 

Коефіцієнт порівняння можна обчислити також як відношення індексу середньої заробітної плати до індексу продуктивності праці .

Коефіцієнт еластичності обчислюють як частку від ділення процента приросту середньої заробітної плати на процент приросту продуктивності праці.

Узагальнення

Продуктивність праці показує співвідношення обсягу виробництва та чисельності працюючих. Аналіз динаміки продуктивності праці здійснюється за допомогою індивідуальних індексів, індексу змінного складу, індексу фіксованого складу та індексу структурних зрушень.

Оцінка ефективності праці робітників здійснюється по показниках середньго виробітку за певний період, середньоденного виробітку та середньогодиного виробітку.

Фонд оплати праці - це витрати підприємства на оплату праці незалежно від джерела фінансування. Складові елементи фонду оплати праці – фонд основної заробітної оплати, фонд додаткової заробітної плати, компенсаційні та стимулюючі виплати. Крім того фонд оплати праці поділяється на годинний, денний та річний (місячний) фонди. Динаміка зарплати вивчається за допомогою індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень. Співвідношення середньої зарплати та продуктивності праці аналізується за допомогою коефіцієнтів порівняння – коефіцієнта випередження та коефіцієнта еластичності.

Питання для самоконтролю

1. Що таке продуктивність праці?

2.  Як аналізують динаміку продуктивності праці?

3.  Як розраховується вплив окремих факторів на загальний приріст обсягів виробництва?

4.  Дайте визначення середньоденного, та середньогодинного виробітку.

5.  Яка залежність існує між середніми виробітками?

6.  Дайте визначення фонду оплати праці.

7.  Назвіть складові елементи фонду оплати праці.

8.  Охарактеризуйте по часовий фонд оплати праці.

9.  Що включає денний фонд оплати праці?

10. Дайте визначення річного фонду оплати праці.

11. Назвіть показники характеризуючі рівень середньої заробітної плати.

12. Як розраховуються коефіцієнти випередження, та еластичності.

Література для самоосвіти: 2, 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑