Тема 13. Статистика продуктивності та оплати праці.

Питання теми та основні терміни

1.  Статистичний аналіз динаміки продуктивності праці.

2.  Розрахунок середніх показників продуктивності праці.

3.  Фонд оплати праці та його структура.

4.  Показники рівня і динаміки середньої заробітної плати.

Основні терміни теми: оплата праці найманих працівників, продуктивність праці, продукт, середньогодинна продуктивність праці, середньомісячна продуктивність праці, фонд годинної оплати праці, фонд оплати праці, фонд денної оплати праці.

Інформаційні матеріали теми

1.  Статистичний аналіз динаміки продуктивності праці.

Продуктивність праці характеризує ефективність використання робочої сили, яка у загальному випадну може бути виражена кількістю споживної вартості, виробленої за одиницю робочого часу, або витратою робочого часу на виробництво одиниці споживної вартості.

Зростання продуктивності праці є однією з найважливіших умов розвитку суспільного виробництва. Статистика продуктивності праці вирішує завдання аналізу її рівня та динаміки на окремих виробництвах і підприємствах, у галузях виробничої сфери та народному господарстві в цілому. Результати цього аналізу в майбутньому використовують для статистичної оцінки ефективності дії основних факторів розвитку суспільного виробництва

Характеристикою рівня продуктивності праці є кількість продукції, виготовленої за одиницю робочого часу

 

де — загальна кількість виготовленої за період продукції;

 — сумарні витрати робочого часу у цьому періоді.

Зворотною характеристикою продуктивності праці є трудомісткість t, яка характеризує витрати праці на виробництво одиниці продукції,

 

Залежно від одиниць вимірювання продукції розрізняють натуральні, умовно-натуральні, вартісні та трудові показники продуктивності праці.

Динаміку продуктивності праці у натуральному вираженні вивчають за допомогою індексного методу.

Індивідуальні індекси відображають зміни продуктивності праці на конкретних підприємствах

 

де — рівень продуктивності праці відповідно у звітному та базисному періодах.

По групах підприємств, які виробляють однакову продукцію, узагальнюючі індекси продуктивності праці побудовані у формі індексів середньозважених величин, оскільки чисельність працюючих на окремих підприємствах, як правило, різна. При цьому середню продуктивність праці по групі w визначають за формулою

 

де — рівень продуктивності праці на кожному окремому підприємстві;

 —-середньооблікова чисельність робітників чи працюючих на кожному підприємстві.

Вирази та за своїм змістом являють собою відповідно сумарну кількість продукції та загальну чисельність робітників (працюючих) в аналізованій групі підприємств, що значно спрощує розрахунок середньої продуктивності праці та її узагальнюючих індексів.

Індекс продуктивності праці змінного складу показує, як змінилася фактична середня продуктивність праці по групі підприємств у звітному періоді порівняно з базисним

 

де — продуктивність праці на кожному підприємстві у звітному та базисному періодах;

 — чисельність робітників (працюючих) у звітному та базисному періодах.

Рівень середньої продуктивності праці по групі підприємств змінюється під впливом її динаміки на кожному з них, а також за рахунок зміни частки підприємств у загальній кількості робочої сили , тобто за рахунок структурних змін.

Індекс фіксованого складу відображує вплив зміни продуктивності праці на кожному підприємстві на її загальний середній рівень

 

Індекс структурних змін характеризує вплив їх на середній рівень продуктивності праці

 

Вивчення впливу окремих факторів на динаміку середньої продуктивності праці є практично важливим, оскільки індекс фіксованого с; ладу відображає ефективність внутрішніх зусиль підприємств щодо поліпшення використання робочої сили, а індекс структурних змін — ефективність її перерозподілу між підприємствами.

Обсяг виробництва є функцією від чисельності робочої сили та продуктивності праці. Вплив цих факторів на кількість продукції можна встановити за формулами

 

 

де — зміни у виробництві продукції за рахунок динаміки загальної кількості робітників чи працюючих;

 —зміни обсягу виробництва за рахунок динаміки продуктивності праці.

Такі розрахунки можуть бути виконані як по кожному підприємству, так і в цілому по їх групі. В останньому випадку використовують дані про рівень середньої продуктивності праці та загальну кількість робочої сили .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑