ТЕМА 6. ІНДЕКСИ

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1. Поняття статистичних індексів, їх види і роль у вивченні ринку

2. Методологія побудови індексів.

3. Середні індекси.

4. Індекси з постійними і змінними вагами

5. Взаємозв'язок індексів та індексні системи

Основні терміни теми групові індекси, ланцюгові індекси, середні арифметичні індекси, середні гармонійні індекси.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

1. Поняття статистичних індексів, їх види і роль у вивченні ринку.

У статистичних дослідженнях для характеристики соціально-економічних явищ і процесів широко використовують узагальнюючі показники у вигляді середніх, відносних та інших величин. До цих характеристик належать і індекси, які посідають особливе місце серед статистичних методів. У перекладі з латинської мови «Index» означає «показник», проте в статистиці він набуває специфічного значення.

В економічних розробках державної та відомчої статистики індекси характеризують зміни рівня явищ у часі й просторі, наприклад описують тенденції розвитку виробництва продукції, обсягу товарообороту, зміни цін, продуктивності праці тощо.

Значна частина сукупностей, що вивчає статистика, складається з елементів, які можна підсумовувати. Так, динаміку чисельності робітників і службовців, зайнятих у народному господарстві, обчислюють, зіставляючи чисельність звітного і базисного періодів, які одержують підсумовуванням даних по окремих галузях народного господарства. В такий самий спосіб обчислюють зміну посівних площ, поголів'я худоби тощо. В основу таких порівнянь покладено сумарність елементів, з яких складаються порівнювані сукупності. Проте здебільшого сукупності складаються з елементів, котрі безпосередньо не можна підсумовувати, і це трапляється дуже часто у дослідженнях.

З такими сукупностями, наприклад, мають справу, коли вивчають зміни виробництва продукції чи обсягу товарообороту, які в натуральному виразі складаються з різних споживних благ. Оскільки ці елементи виражені в натурально-речовій формі, їх не можна безпосередньо підсумовувати. Не можна, наприклад, додавати тонни цементу і тонни цукру, або пари взуття і метри кубічні газу тощо. Втім, потреба в одержанні узагальнюючої характеристики обсягу продукції зумовлена практичною діяльністю. Для того щоб подолати неможливість підсумовувати елементи складного явища, яким є, наприклад, продукція, використовують показник, в основу якого покладено загальну властивість, притаманну розглядуваним продуктам незалежно від їх натурально-речової форми. Це - вартість продукту, виражена ціною. Вартість різнорідної продукції можна додавати, визначаючи в такий спосіб загальний обсяг усієї продукції, що дає змогу розраховувати узагальнюючі показники у вигляді індексів. Через грошовий вираз вартості окремих виробів усувається їхня непорівнянність як споживних вартостей.

Отже, статистичний індекс - це узагальнюючий показник, який виражає співвідношення величин складного економічного явища, що складається з елементів безпосередньо несумірних. За допомогою індексного методу вирішують такі завдання:

- одержують порівняльну характеристику зміни явища в часі, де вони виступають як показники динаміки;

- характеризують виконання норми, затвердженого стандарту чи плану. Отже, індекси є засобом оперативного висвітлення виробничого процесу;

- оцінюють роль окремих факторів, що формують складне явище. Якщо вартість виробленої продукції - це сума добутку кількості різних її видів на відповідні ціни, то зміна обсягу продукції функціонально зумовлена зміною кількості виробленої продукції і зміною цін;

- дають порівняльну характеристику зміни явища в просторі. У цьому разі індекси забезпечують територіальні порівняння.

Широкий спектр завдань, що вирішують за допомогою індексного методу при вивченні ринкових процесів, зумовлює формування і використання цілої системи цих показників. У статистиці розрізняють кілька видів індексів. В основу їх класифікації покладено різні ознаки: характер об'єкта дослідження; ступінь охоплення одиниць сукупності; метод обчислення; база порівняння тощо.

• За характером досліджуваних об'єктів розрізняють індекси об'ємних і якісних показників.

Індекси об'ємних показників — це індекси фізичного обсягу продукції, роздрібного товарообороту, споживання окремих продуктів тощо. В них міститься характеристика зміни обсягу того чи іншого явища, який виражають у певних одиницях виміру.

Індекси якісних показників — це індекси цін, собівартості продукції, продуктивності праці тощо. В таких Індексах міститься характеристика зміни якісної ознаки, тобто такої, що відображує особливості розвитку явища. Поділ індексів на об'ємні і якісні має велике значення для методології їх побудови.

 За ступенем охоплення одиниць сукупності індекси поділяються на індивідуальні і загальні.

Індивідуальні індекси дають порівняльну характеристику окремих елементів складного явища. Позначають індивідуальний індекс буквою «і». Біля основи індексу завжди ставиться символ того явища, зміну якого вивчають. Ознаку, зміни якої вивчають, називають індексованою, її супроводжують індексом «1», якщо це дані звітного періоду, і «0», якщо їх наведено за базисний період. Тому індивідуальний індекс відповідає такій формулі:

 

де та - обсяг виробленої продукції певного виду відповідно в звітному і базисному періодах.

За такою самою схемою створюють індивідуальні індекси інших ознак. Методологія обчислення індивідуальних індексів, на відміну від загальних, проста. Індекс як відносну величину можна виражати у вигляді коефіцієнтів або процентів.

Загальні індекси характеризують зміну сукупності, до якої входять різнорідні елементи. Такими елементами є окремі продукти в складі продукції підприємства чи обсяг товарів, реалізованих магазинами роздрібної торгівлі. Прикладом загального індексу є темп спаду виробництва валового суспільного продукту за деякі роки. Цей індекс становить 0,87 або 87 %. Визначення такого індексу можливе тоді, коли обсяги окремих видів продукції зводяться до зіставного виду з допомогою цін.

Якщо індекси охоплюють не всі одиниці сукупності, то їх називають груповими, або субіндексами. Так, розрахований і поданий вище індекс виробництва суспільного продукту є загальним індексом, який, в свою чергу, можна розкласти на групові. Адже суспільний продукт складається з продукції окремих галузей промисловості, сільського господарства, будівництва тощо. Тому розраховані галузеві індекси обсягу продукції є груповими, або субіндексами.

• Залежно від методології обчислення загальні індекси поділяють на агрегатні і середні з індивідуальних індексів.

Згідно з індексною теорією, про що йтиметься далі, агрегатні індекси є основною формою економічних індексів, а середні з індивідуальних індексів - похідними, їх отримують внаслідок перетворення агрегатних індексів. Добір тієї чи іншої форми залежить від мети дослідження та наявної інформації.

• Залежно від бази порівняння розрізняють ланцюгові і базисні індекси. Якщо, наприклад, розрахувати щорічні індекси обсягу продукції, то за кілька років вони складають ряди послідовних у часі індексів. Якщо під час їх визначення взято сталу базу, припустимо, першого року дослідження, то такий індексний ряд є базисним. У разі ланцюгового способу обчислення база порівняння в кожному індексі весь час змінюється: приймається попередній період відносно звітного. • Особливу групу становлять індекси середніх величин, які охоплюють індекси змінного і постійного складу та структурних зрушень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑