Рекомендація

В усьому світі зростає інтерес до статистики. В нашій країні ця увага загострюється здійсненням економічних реформ.

 Одною з найважливіших умов правильного відчуття і тим більше практичного використання статистичної інформації, кваліфікованих висновків та обґрунтування прогнозів є знання статистичної методології вивчення кількісної сторони соціально-економічних явищ, природи масових статистичних сукупностей, значення показників статистики, умов їх застосування в економічних дослідженнях.

 Метою запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу “Статистика” є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісної та якісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів.

 Як фундаментальна економічна наука статистика є основоположною навчальною дисципліною, з вивченням якої починають формуватися необхідні професійні якості економістів вищої кваліфікації, менеджерів, підприємців, комерсантів. Оволодіння статистичною методологією є однією з неодмінних умов прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях підприємницької діяльності, на ринку товарів та послуг.

 В умовах переходу до ринкових відносин, реформування економіки України робота підприємців, економістів, менеджерів наповнюється новим змістом. Це вимагає нових підходів в організації статистичної роботи, в підвищенні рівня статистичної підготовки управлінських кадрів.

 У процесі навчання студент має дістати чітке уявлення про:

суть і принципи побудови системи статистичних показників;

статистичні методи оцінки конкретних соціально-економічних явищ і процесів;

статистичні методи дослідження виробничих сил (населення, трудових ресурсів, національного багатства); загальних та кінцевих результатів виробництва (валового національного продукту, валового внутрішнього продукту, валової, товарної, реалізованої і чистої продукції); праці (робочої сили, робочого часу, продуктивності праці);

статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень.

Після вивчення дисципліни студент повинен на практиці уміти:

збирати статистичну інформацію про економічний розвиток підприємства, галузі, народного господарства, здійснювати її систематизацію і класифікацію;

узагальнювати, групувати, обробляти зібрану інформацію;

застосовувати різні методи статистичного аналізу і на цій основі роботи висновки, приймати управлінські рішення.

Даний дистанційний курс складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на модулі, ті, в свою чергу, - на теми, в яких міститься лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑