10.Розвиток функцій менеджменту із зміною зовнішнього та внутрішнього середовища.

У зв’язку зі зміною зовнішнього та внутрішнього середовища сьогодні менеджнримають покладатися в основному на людські та концептуальні навики. Головні зміни зараз включають зміну поглядів, парадигм, аналіз випадковостей, глобалізацію. Сьогодні всі організації спрямовані на підвищення якості товарів та послуг, а також задоволення споживачів. Сучасному світу притаманні відмова від орг-х стр-р ієрархічного типу, акценти ставляться на самоуправляємі організації, а отже зменшується значення ієрархічного контролю із зовні. Робітники самі контролюють якісне виконання робіт, бухгалтери працюють пліч о пліч з виробничими працівниками, що дозволяє швидко приймати рішення. Традиційна модель, коли менеджери контролюютьробітників, неефективна у світі швидко змінюючихся технологій та демографічних характеристик., глобальної конкуренції. Вони мають пізнати потенціал своїх співробітників та довіритися йому. Важливого значення набуває культура організації, а також бачення її у майбутньому, створення місії, цілей, базових культурних цінностей. Не стоїть гостро проблема просування по службових сходинках, менеджери, працівники частіше просуваються по горизонталі. Організація як функція менеджменту набула нового значення. Вона реалізується у діяльності кожного працівника автоматично, незалежно від інших факторів. Мотивація і координація вже наперед закладені у мисленні, процесі сприйняття працівником виконання своїх обов’язків.

11.Поняття системи в менеджменті. Відкриті та закриті системи.

Система - це деяка цілісність, що складається з взаємопов’язаних частин, кожна з яких вносить свій вклад в розвиток системи.Всі організація-ї є сис-мами.Оскільки люди також є компонентами організації наряду з технікою, то вони називаються соціотехнічними системами.

Існує два типи основнихсистем - закриті та відкриті. Закрита сис-ма має чітко виокремлені, жорсткі межі,її дії не залежать від зовнішнього середовища, Приклад закритої системи - годинник, поки він заведений чи є батарейка він не залежить від зовнішнього середовища. Відкрита сис-ма характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем. Енергія, інформація, матеріали - це об’єкти обміну її із зовнішнім середовищем. Відкрита сис-ма має здатність пристосовуватися до змін у зовн-му сер-щі, має робити це, щоб вижити. Сьогодні всі організації є відкритими системами (закрити існували в СРСР).

12.Елементи системи та їх зв’язок.

Елементи системи - відособлена частина системи, що маєспецифічні властивості і особливе призначення. Вони виконують функції і не розчленовуються при вивченні процесу функціонування системи. Елементи: люди, предмети, явища, знання, методи тощо. Зв’язки системи поєднують об’єкти (елементи) у системному процесі. Вони бувають: речові (канали обміну речовинами); енергетичні (обмін різними видами енергії); інформаційні (сигнали, відомості про стан об’єкта і навколишнього середовища). Зв’язки класифікуються за такими ознаками: спрямованість (односторонні, взаємозалежні); ресурси, що визначають зв’язок (трудові, фінансові); тривалість (довгострокові, короткострокові, періодичні, епізодичні); циклічність виконання функцій (ланування, організація, координація іт.д.); характер формування (лінійні, функціональні). Розглядають зв’язки: першого порядку (функціонально необхідні); другого порядку (значно поліпсують діяльність системи); третього порядку (зайві або суперечні). Укрупнені елементи організації часто самі є системами, але називаються підсистемами. Підсистеми створюються передбачливо шляхом розподілу організації на відділки. Системи, такі як відділки, управління та різні рівні управління - кожен з цих елементів відіграє важливу роль в організації в цілому, так як сис-ма кровообігу , травлення, нервова у людському тілі. Підсистеми можуть у свою чергу складатися з більш дрібних підсистем, і неправильне функціонування навіть самої дрібної підсистеми може призвести до розладу роботи усієї сис-ми. Тож важливим для управління є зосередження керівництва на всіх підсистемах, лише тоді можна досягти ефективного функціонування. Багато шкіл зосереджували свою увагу лише на певній підсистемі (наукова, біхевіористська), і не досягали бажаних результатів.

13.Основні параметри системи.

Параметри: вхід, процесор, вихід, управління з допомогою зворотнього зв’язку, обмеження. Входи (інформація, капітал, трудові ресурси, матеріали), Перетворення (обробка і перетворення входів), Виходи (продукція, послуги, прибуток, соціальна відповідальність, ріст, задоволення працівників). Зворотній зв’язок є позитивний і негативний. Функція обмеження систем складається із двох частин: цілей і зв’язків. Вони описують і обмежують умови за яких ціль повинна бути досягнута.

14.Поняття керуючої та керованої підсистем.

Керуюча підсистема (суб’єкт управління) - сукупність органів управління і управлінських працівників з певними маштабами своєї діяльності, компетенцією і специфікою виконуваних функцій, а також сукупність методів управління з допомогою яких здійснюється управлінський вплив. Керована підсистема (об’єкт управління) - сукупність ресурсів і орг.екон-х умов, що супроводжують відтворювальні процеси на підприємстві (в об’єднанні). Дана підсистема характеризується рухом виробничих засобів. Становить єдність підсистем нищого порядку: технічна (сукупність засобів праці); технологічна (сукупність ек-х зв’язків між елементами системи). Соціально-економічна система – людино-машинна система, яка має чітко виражену стохастичну (випадкову, імовірну) природу, процеси і явища в якій не можна точно передбачити. Основні характеристики: невизначеність (зовнішні і внутрішні фактори); ієрархічна структура; потенціальні системи (можливість нарощувати ефективність); підпр-во (відкрита система); чутливість, стійкість, швидкість реакції; не можна точно визначити зворотні зв’язки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑