115. Переваги та недоліки управління за цілями.

Переваги МВО: 1) процес МВО робить більш зрозумілою організаційну структуру управління організацією. Завдяки використанню МВО стають зрозумілішими організаційні ролі та структури. Тут чітко визначається, хто за що відповідає у процесі досягнення загальної мети організації. 2) процес МВО забезпечує цілеспрямовану мотивацію робітників. Процес МВО викликає почуття особистої зацікавленості в результатах діяльності. Робітники особисто приймають участь у процесі встановлення цілей їх діяльності, мають можливість “вкласти” свої ідеї в опрацювання цілей, чітко знають сферу своєї компетенції та отримують допомогу від начальника. 3) процес МВО допомагає опрацювати ефективні методи контролю (винагороджується результат, а не процес діяльності). Найкращим орієнтиром для контролю є комплекс чітко сформульованих цілей. Недоліки МВО: 1) керівникам іноді важко встановлювати кількісно визнічені цілі діяльності для кожного підлеглого. 2) вищим керівникам не завжди вигідно доводити цілі до кожного підлеглого. 3) МВО вимагає: встановлення короткострокових цілей; значної бюрократії; високої кваліфікації персоналу.

 116. Основні етапи процесу вироблення цілей.

 Етапи процесу управління: 1. Встановлення цілей: 1) формування довгострокових цілей, стратегії органиізації; 2) розробка конкретних загальноорганізаційних цілей; 3) визначення дивізіональних та групових цілей; 4) визначення індивідуальних цілей. 2. Планування дій: 1) ідентифікація дій (завдань) для досягнення цілей; 2) встановлення взаємозв’язків між цими діями; 3) делегування повноважень та визначення відповідальності за виконання дій; 4) визначення часу, необхідного для виконання дій; 5) визначення ресурсів, необхідних для виконання дій. 3. Самоконтроль: 1) систематичне відстеження та оцінка ходу досягнення цілей самими робітниками без зовнішнього втручання. 4. Періодична звітність:

 1) оцінка прогресу досягнення цілей керівником; 2) оцінка досягнення загальної мети та посилення впливу.

 117. Поняття стратегії. Значення та необхідність її розробки.

3. Стратегія – взаємопов’язаний комплекс заходів, щодо підвищення життєздатності організації. У прагматичному плані стратегія – генеральна довгострокова програма (образ дій) та порядок розподілу пріорітетів та ресурсів організації для досягнення її цілей. Стратегічне плануваня ставить за мету дати комплексне наукове обгрунтування проблем, з якими може зіткнутися організація в наступному періоді і на цій основі розробляти показники розвитку організації на плановий період Ефективна стратегія повинна: 1)орієнтуватися на конкретних споживачів, їх потреби, запити, інтереси 2)відзеркалювати набір сильних сторін фірми 3)містити перелік конкретних задач, які б дозволяли організації реально реалізовувати свої конкурентні переваги 4)містити у собі заходи, які б дозволяли долати слабкості фірми та загрози із зовнішнього середовища Конкурентні методи вибору функціональної стратегії є предметом вивчення специфікацій українського циклу (операційний менеджмент, фінансовий, управлінський та фінансовий облік).

 Основними елементами, з яких складається стратегія є: сфера стратегії; розподіл ресурсів;конкурентні переваги; синергія.

 118.Рівні стратегії: корпоративний, бізнесовий, функціональний.  Виділяють три основні рівні стратегій:1)Загальнокорпоративна стратегія; 2)Стратегія бізнесу; 3)Функціональна стратегія. На рівні всієї організації її вищим керівництвом опрацьовується загальнокорпоративна стратегія. Вона має знайти відповіді на запитання: “Яким бізнесом передбачає займатися організація?”. Загальнокорпоративна стратегія визначає: -місію організації, -види та ринки її діяльності, -бажане зростання та рентабельність. Таким чином, основними елементами загальнокорпоративної стратегії є: сфера стратегії та розподіл ресурсів.

 На закладі загальнокорпоративної стратегії опрацьовується стратегія бізнесу. Вона є подальшою деталізацією загальнокорпоративної стратегії, але орієнтованої на конкретний структурний підрозділ організації. Стратегія бізнесу спрямована на забезпечення конкурентних переваг даної структурної одиниці на певному ринку або у певній галузі. Функціональна стратегія. Управління організацією здійснюється за функціями (виробництво, маркетинг, фінанси, облік тощо). Функціональні служби організації опрацьовують стратегії оптимального використання ресурсів організації в цілому за певними функціями, а не за окремими структурними підрозділами.

Усі три рівні стратегій щільно пов’язані між собою і утворюють в сукупності так звану піраміду стратегій .

 119.Основні елементи процесу стратегічного планування.

Основними елементами, з яких складається стратегія є: сфера стратегії; розподіл ресурсів;конкурентні переваги; синергія.

Основні елементи стратегії : 1)сфера стратегії – засоби адаптації організації до свого зовнішнього середовища. Це означає, що стратегією мають бути визначені такі засоби взаємодії організації з її зовнішнім середовищем, які: а) враховували б сприятливі можливості і загрози, які виходять з нього б) дозволяли би організації досягати за таких умов своїх цілей 2)розподіл ресурсів – вказівка на спосіб розподілу обмежених ресурсів організації між окремими підрозділами. Це означає, що стратегією мають бути визначені підрозділи: а) перспективні – туди, куди спрямовуються ресурси б) безперспективні – звідки забираються ресурси 3. конкурентні переваги – визначення переваг організації порівняно з її конкурентами. Це означає, що стратегія має містити відомості щодо сильних сторін організації, на які вона буде спиратися у своїй діяльності 4.синергія – як елемент стратегії означає, що стратегія повинна враховувати можливість отримання додаткового ефекту за рахунок інтеграції усіх можливостей організації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑