60. Порядок складання і призначення операційних бюджетів.

Складання операційних бюджетів передбачає здійснення певної послідовності кроків, які не можуть бути заміненими один одним.

Крок 1 – складання бюджету продажу. Бюджет продажу – плановий документ, що містить інформацію про заплановані обсяги реалізації. Він скл. відділом збуту і надається до бюджетного комітету, де відбувається розцінювання планових обсягів реалізації з метою визначення запланованого доходу від реалізації.

Крок 2 – складання бюджету виробництва.

Бюджет вир-ва – план. док., що містить інф-ю про планові обсяги виробництва у натуральному вимірі у відповідності до номенклатури зазначеної у бюджеті продажу:

Обсяг вир-ва = Обсяг реаліз.+ГПк.п – ГПп.п.

Крок 3 – складання бюджету виробничих витрат:

Крок 3.1 – скл. бюдж. прямих матеріальних витрат.

Бюдж. матер. витр – плановий док-т, що містить інф-ю про суму використаних матеріальних ресурсів, необхідних для визначення виробничої програми під-ва:

МВ=Обсяг вир-ва*Норма викор.рес-в на од прод-ї * Ціна за од.ресурсу

Крок 3.2 - складання бюджету закупки матеріальних ресурсів – це плановий док, що містить інф-ю про суму витрат, необхідних для закупки ресурсів, що використовують при виконанні вир. програми:

Зак.МР = МВ+ МР к.п. – МР п.п.

Крок 3.3 – скл. бюдж. вит-т на оплату прац (ВОП) і і на соц. заходи (ВСЗ) – плановий док-т, що містить інформ. про основну і додаткову ЗП основних робітників, а також про суму відрахувань до фондів соц.. страхування.

ВОП(осн. ЗП) = (Обсяг вир-ва)*(Кількість нормо-год, необхідних для виготовл. од. прод-ї)* (Розцінка за од. нормо-год)

ВОП(дод. ЗП) = (Осн.ЗП)* (план. % додатк. ЗП)

ВСЗ= ВОП(осн.+дод.ЗП) * % відрахувань на соц..страх.

Крок 3.4 – скл. бюдж. виробничих накладних витрат – це план. док-т, що містить інф. про суму витрат, необхідних для утримання виробничих потужностей під-ва.

Бюдж. вир. накл.. витр. передбачає поділ накладних витрат на змінні та постійні.

Змінні накл. витр – планують по кожному виду продукції шляхом використання нормативної ставки розподілу до запланованого обсягу діяльності по кожному продукту

Пост. накл.. витр розмежовують між звітними періодами рівними сумами, оскільки вважається,що їх розмір не залежить від кількості виготовленої продукції

Змінні НВ = (Обсяг вир-ва)* (Нормативна ставка розподілу)* (База розподілу на од. прод-ї)

Пост НВ = Заг.ПНВрік/ Кількість періодів

Крок 4 – скл. бюдж. виробничої собівартості готової продукції – це план. док-т, що містить інф. про планову собів-ть ГП вцілому по під-вута за окремими видами прод-ї.

с/в ГП = НЗВпп. +МВ +ВОП=НВ – НЗВкп.

с/в ГП = с/в ГП / Обсяг вир-ва

Крок 5 – скл. бюд. Собів-ті реалізованої продукції – це план. док-т, що містить інф. про план. Соб-ть РП вцілому по під-ву та за кожним видом прод-ї

с/в РП = с/вГП + ГПпп. – ГПкп.

Крок 6 – скл. бюдж. операційних витрат – це план. док-т, що містить інф. про план. адміністративні вит-ти на збут та ін.. операц. вит-ти

Крок 7 – скл. бюджету і звіту про фін. результати – це план. док-т, що дає можливість визначити суму прогнозованого податку на прибуток та чистого прибутку під-ва. Складають такий звіт у бюджетному комітеті під-ва.

62. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів.

Складений бюджет відображає показники, що їх має досягти підприємтсво.

Бюджетний контроль – процесс зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналізу відхилень та внесення необхідних корективів. Бюджетний контроль здійснюють за допомогою звіту про виконання бюджету і складається бухгалтером-аналітиком і надається менеджероав, котрий відповідальний за прийняття відповідних рішень. Звіт про виконання – це звіт, що містить порівняння запланованих і фактичних показників і розрахунку відхилень із зазначенням їх причин. Звіт про виконання готують регулярно, здебільшого щомісяця.

Проте в процесі господарської діяльності можуть виникати відхилення. Відхилення – це різниця між бюджетними й фактичними показниками. Для своєчасного виявлення відхилень і відповідного реагування на них здійснюють бюджетемй контроль.

В узагальненому вигляді бюджетний контроль здійснюється в 3 стадії: 1)реєстрацію фактичних даних і складання звіту про виконання бюджету; 2)зіставлення фактичних результатів з бюджетними й аналіз відхилень; 3)забезпечення зворотнього зв`язку і за необхідності перегляд бюджетів.

Контроль в межах бюджетування здійснюється наступними етапами: внутрішнє та зовнішнє середовище підприємтсва; ек служба п-ва; нагромадження та обробка інформації; аналіз одержаної інформації; оцінка результатів аналізу за ступенем впливу на найважливіші техніко-економічні показники; інформування керівництва п-ва про можливі наслідки існуючої ситуації; внесення змін до бюджетів на підставі рішення керівництва п-ва.

Контроль і коригування бюджетів здійснюються за допомогою багаторівневого аналізу відхилень. Кожний рівень аналізу характеризується ступенем деталізації показників:

1й рівень – визначення загальних відхилень між фактичними й бюджетними даними, тобто будь-які зміни в умовах діяльності не враховується;

2й рівень – складання гнучкого бюджету;

3й рівень – здійснення факторного аналізу.

Контроль за виконанням бюджету відбувається як після завершення бюджетного циклу, так і протягом фінансовго року. Для виявлення відхилень проводиться оперативний та періодичний контроль фінансово-господарської діяльності підприємтсва.

63. Організація процессу бюджетування на підприємстві.

Бюджетування – це дії по підготовці бюджетів на основі оцінки майбутніх результатів операцій за різними альтернативними рішеннями.

Процес бюджетування зазвичай охоплює такі основні стадії:

1.Доведення основних напрямків політики компанії до осіб, котрі відповідальні за підготовку бюджетів; 2.Визначення обмежувальних чинників; 3.Підготовка бюджету продажу; 4.Попереднє складання бюджетів; 5.Обговорення бюджетів із вищим керівництвом; 6.Координація й аналіз обговорених бюджетів; 7.Затвердження бюджетів.

Оскільки річний бюджет є частиною довгострокового бюджету і відображає певний етап на шляху досягнення стратегічної мети, насамперед необхідно поінформувати всіх зацікавлених осіб про політику компанії на бюджетний період.

Організація бюджетування пов`язує його технологію з організаційною структурою підприємства; формалізує процедури складання бюджетів, їх подання й узгодження. Нагромаження та обробки данних про виконання бюджетів; встановлює розподіл обов`язків між посадовими особами в бюджетному процесі; визначає графік документообороту; розробляє систему внутрішньо-розпорядчих і нормативних документів.

При бюджетуванні важливо обрати його об`єкт, оскільки бюджети можуть розроблятися для підприємтсва у цілому. Окремого структурного підрозділу, окремої виробничої програми чи для інвестиційного проекту тощо. Ефективна організація бюджетного процессу безпосередньо залежить від роботи бюджетного комітету, який являє собою консультаційну группу, сформовану із представників вищої ланки керівництва, а також зовнішніх консультантів.

Бюджетування – це динамічний процесс, який об`єднує цілі, плани, рішення для їх досягнення, оцінку їх виконання та внесення у разі необхідності змін у стратегічні плани, так і в бюджети на наступний рік.

64. Класифікація бюджетів.

Бюджет – створений за певними правилами фінансовий план, який пояснює майбутні операції й оцінює очікуваний напрямок дій для досягнення стратегічних та оперативних цілей підприємства. Обгрунтований бюджет – основа для формування ефективної системи обліку, аналізу і контролю на підприємстві.

Види бюджетів:

-за колом охоплення операцій підприємства та рівнем: функціональні – окремі складові зведеного бюджету, які стосуються відповідальності окремого менеджера. Вони складаються для кожної функції підприємтсва або структурного підпрозділу; зведений – узагальнюючий план роботи підприємства, що відображає майбутні операції всіх підрозділів протягом бюджетного періоду. Це деталізований план роботи господарського суб`єкта на майбутнє.

-за призначенням: операційний – сукупність бюджетів, які відображають доходи і витрати підприємства; фінансовий – бюджети, що містять інформацію про заплановані грошові потоки та фінансовий стан п-ва; бюджет капітальних інвестицій – відображає плани підприємтсва стосовно модернізації (реконструкції, капітального ремонту) існуючих і створення нових засобів праці, а також величини коштів, необхідних для їх здійснення.

-за часовою ознакою: стратегічний – має значний бюджетний період і охоплює основні напрями розвитку підприємтсва, але визначені при цьому цілі докладно не виствітлюються; тактичний, поточний.

-залежно від способу групування доходів і витрат: на основі елементів витрат, на основі функціонального призначення витрат.

-залежно від методу розрахунку показників бюджетів: бюджетування «з нуля» - це бюджет, який кожного разу формується заново. Цей метод дозволяє врахувати всі «помилки» минулого і здійснює пошук найраціональніших шляхів досягнення мети діяльності підприємства; бюджетування від досягнутого.

-залежно від характеру об`єкта: одноразовіце бюджети, які розробляються для здійснення певного заходу, дії або розподілу загального бюджету, тобто вони є етапами на шляху досягнення цілей підприємства; постійно діючістворюються для таких типів діяльності, які повторюються за певні відрізки часу.

На підприємстві також можуть формуватися спеціальні бюджети, до складу яких входять бюджет балансового прибутку, бюджет чистого прибутку, бюджет технічної реконструкції виробництва, податковий бюджет. Після затвердження загального бюджету вищим керівництвом п-ва бюджети спрямовують у відповідні підрозділи і вони є підставою для виконання керівниками бюджетних центрів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑