10. Облік витрат на вирощування та відгодівлю тварин і формування основного стада.

Формування основного стада продуктивної та робочої худоби здійснюють, головним чином, за рахунок молодняку, вирощеного на сільськогосподарському підприємстві. При переведенні молодняку до основного стада складають акт на переведення тварин із однієї групи до іншої.Тварини, переведені до основного стада, оцінюють за плановою собівартістю їх живої маси або утримання на дату переведення. Наприкінці року, після визначення фактичної собівартості живої маси тварини, різницю між плановою та фактичною собівартістю переведеного до основного стада поголів’я відображають методом червоного сторно або додаткових записів на відповідних бухгалтерських рахунках.Основне стадо продуктивної та робочої худоби поповнюють також шляхом закупівлі племінних тварин і худоби. В такому випадку виписують товарно-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, племінні та ветеринарні свідоцтва. Худобу, що придбали у сторонньої організації, відносять до складу основних засобів за її первісною вартістю придбання. Аналітичний облік продуктивної і робочої худоби ведуть на підставі звіту про рух тварин і птиці на фермі у журналі-ордері № 9 с.-г. Облік ведуть за видами худоби. Підсумкові дані аналітичного обліку наявності та руху продуктивної та робочої худоби за субрахунком 107 «Робоча і продуктивна худоба» переносять до журналу-ордеру № 13 с.-г.

 

10.      Калькулювання фактичної собівартості тварин.

Фактичн собівартісь 1 кг прирост живої ваги тварин визн.шляхом діленя суми витрат на відгодівлю за місяць на фактичний приріст ваги. Отриманий приплід від тарин, які належать до основного стада, оприбутковуюь до складу молодняка тварин на вирощуванні за фактичною собівартістю: Дт рах. 212 «Тварини на відгодівлю», Кт рах.232 «Тариництво».

Собів-ть окрмих видів тваринництва визн. на підставі витрат, віднесених на відповідний вид тварин.Об’єктами калькуляціїї є окремі види продкції (1 ц живої маси великої рогатої худоби тощо). Витрати на утримання худоби і птиці (без витрат на незав.виробництво на кінець року та вартості побічної продкції),становлять собів-ь продукції тваринництва, причому вартість тварин, що загинули внасл.стих.лиха відносять на надзвич.витрати; вартість тарин,що загинули з інших причин (без сум, віднесених на матер-відповід.осіб), відображ.за окремою статтею у складі витрат на утрим.відповід.видів і груп тарин. Втрати на утримання молодняка тарин, яки йне не зважуєься  відн. На збільш. Вартості цих тарин, виходячи з кількості кормо-днів та собів-і кормо-дня. Собів-ь центнера приросту живої маси визн.діленням загальної суми витрат на утримання відповідно групи худоби чи птиці на кількість центнерів приросту живої маси.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑