28. Особливості обліку будівельних робіт у забудовника, виконаних господарським способом

Витрати забудовника розподіляють між завершеними об'єкта­ми та незавершеними капітальними вкладеннями.Здійсню­ють аналітичний і синтетичний облік витрат і доходів, ведуть журнал обліку виконаних робіт за типовою формою № КБ-6 (додаток Ж). На підставі даних журналу складають акт прийман­ня виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в.Величина інвентарної вартості основних засобів, які переда­ють в експлуатацію залежить не лише від рівня витрат, а й від способу виконання капітальних робіт. За господарського способу будівництва на баланс основної діяльності приймають об'єкти за фактичною собівартістю їх, а за підрядного способу за їхньою кошторисною вартістю. В останньому випадку різницю між фак­тичною й кошторисною вартістю показують у підрядника у скла­ді фінансових результатів діяльності й до інвентарної вартості об'єктів у замовника не додають. Кошторисну вартість об'єктів капітального будівництва ви­значають на підставі кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, цін і тарифів на матеріали, воду, енергію, витрат на опла­ту праці та інших витрат будівельного виробництва. Інвентарну вартість забудовник розраховує у момент завер­шення й прийняття об'єктів спеціальною комісією. По завершен­ні будівництва об'єкта й здачі його в експлуатацію складають проводку:

Дебет рахунка 10                                        Кредит рахунка 15

 

29. Організаційно-технологічні особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на побудову обліку.

Автотранспорт організаційно формується в автотранспортні під­приємства. За належністю підприємства автомобільного транспор­ту поділяють на відомчі (обслуговують конкретні організації) та загального користування. Автотранспортні послуги можуть нада­вати також підприємства, на балансі яких перебуває автомобіль­ний транспорт, але надання таких послуг не є для них основним видом діяльності. Основною «продукцією» підприємств автомобільного транспорту є перевезення вантажів вантажними автомо­білями та пасажирів легковими автомобілями й автобусами.Крім того, автотранспортні підприємства виконують роботи та надають послуги, пов'язані з організацією й обслуговуванням ав­тотранспортного процесу. Транспортно-експедиційне обслугову­вання передбачає комплекс робіт, пов'язаних із підготовкою, від­правленням й отриманням вантажів, а також наданням послуг з транспортного обслуговування населення. Автогосподарства ви­конують навантажувально-розвантажувальні роботи, гаражне об­слуговування та зберігання рухомого складу, технічне обслуговування і ремонт транспортних об'єктів, укладання угод на виконання перевезень, контроль за їх виконанням, експедиційні й складські операції, загрузку відомчого транспорту, транспортно-експедиційне обслуговування населення тощо. Експлуатація автотранспорту потребує постійного планово-обов'язкового виконання робіт з утримання об'єктів у працездатному стані (це зокрема профілактичне технічне обслуговування і ремонт). З метою продовження терміну експлуатації автомобілів періодично проводять капітальний ремонт їх, а для підвищення експлуатацій­них якостей здійснюють модернізацію (поліпшення) об'єктів. Автомобільні господарства виконують великий обсяг опера­цій, пов'язаних із придбанням матеріальних цінностей: автомобіль­ного палива, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів, за­пасних частин та агрегатів до автомобілів, автомобільних шин тощо. Значним є обсяг операцій з технічного обслуговування й ремонту транспортних засобів. Однорідність виконуваних робіт, відсутність незавершеного виробництва з перевезення вантажів і пасажирів істотно спрощує калькуляційні розрахунки фактичної собівартості виконаних робіт.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑