19. Облік некапітальних робіт та тимчасових споруд.

Під час проведення будівельних робіт виникає необхідність зведення допоміжних будівель і споруд, які використовують лише під час будівництва основних об'єктів і тому називають тимчасовими. Якщо зведення цих об'єктів здійснюють за рахунок коштів забудовника (замовника), передбачених у зведеному кош­торисному розрахунку, такі об'єкти називають титульними й обліковують на балансі забудовника. Якщо зведення об'єктів здій­снюють за рахунок накладних витрат будівельної організації, такі об'єкти називають нетитульними й обліковують на балансі буді­вельного підприємства (огорожі основного об'єкта будівництва, складські приміщення, навіси, комори тощо).

Витрати на спорудження та розбирання тимчасових (титуль­них і нетитульних) будівель і споруд включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за умови включення таких витрат у кошторис на будівництво об'єкта. Витрати на спорудження та розбирання нетитульних тимчасових будівель і споруд обліковують на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» окремо за кожним із таких об'єктів

Знос (амортизація) тимчасових (нетитульних) споруд і при­строїв нараховують одним із методів, прийнятих для основних засобів. Найдоцільнішим у цьому випадку є прямолінійний метод.  

Облік введених в експлуатацію тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв здійснюють на субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні акти­ви». Витрати організації на придбання або виготовлення власни­ми силами цих об'єктів відображають на субрахунку 153 «Прид­бання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», а нарахування зносу (амортизації) - на субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» рахунка 13 «Знос необоротних активів».

1) Витрати на придбання й будівництво тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв в обліку будівельної організації відобра­жають: д т 153   к-т 20,63,65,66

2)Уведення об'єктів в експлуатацію за їх первинною вартістю: д т  113  к т 153

3)Нарахування зносу тимчасових (нетитульних) споруд і при­строїв: д т 91  к т 132

4)Списання об'єктів у разі ліквідації їх: д т 132 к т 113

5) Оприбуткування матеріалів від розбирання об'єктів за ціною можливого використання або реалізації: д т 20 к т 746

6) Витрати на розбирання об'єктів: д т 976 к т 65,66,68

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑