ЧАСТИНА А (СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ)

РОЗДІЛ 1

Доброчесність та об'єктивність

1.1          Доброчесність  означає  не  просто  чесність,  а  справедливість  і  правдивість.
Принцип  об'єктивності  зобов'язує  всіх  професійних  бухгалтерів  бути
справедливими, чесними перед собою і вільними від конфлікту інтересів.

1.2          Професійні бухгалтери виконують багато різних функцш i повинні демонструвати
свою  об'єктивність  за  різних  обставин.  Професійні  бухгалтери-практики
виконують завдання щодо надання впевненості, а також надають консультацій
послуги з оподаткування та інших питань у сфері управління. Інші професій
бухгалтери складають фінансові звіти як підлеглі працівники, надають послуги з
внутрішнього аудиту та обіймають посади, пов'язані з управлінням фінансами в
промисловості, торгівлі, державному секторі та в галузі освіти. Вони також
проводять навчання і підвищення кваліфікації тих, хто прагне стати професійним
бухгалтером.  Незалежно від послуг і посад,  професійні бухгалтери повинні
захищати  доброчесність  своїх  професійних  послуг  та  дотримуватись
об'єктивності у своїх судженнях.

1.3          При виборі ситуацій та методів роботи, на які треба звернути особливу у вагу з
погляду етичних вимог щодо об'єктивності, слід належним чином розглянути
зазначені нижче фактори:

а)        професійні бухгалтери стикаються із ситуаціями, які передбачають можливість
здійснення  на  них  тиску.  Такий  тиск  може  зашкодити  об'єктивності
професійних бухгалтерів;

б)       неможливо визначити та передбачити всі ситуації, у яких може виникати такий
тиск. Розробляючи стандарти для визначення стосунків, які з тим чи іншим
ступенем  імовірності  можуть  зашкодити  об'єктивності  професійного
бухгалтера, слід керуватися здоровим глуздом;

в)        слід уникати стосунків, які можуть сприяти необ'єктивності, упередженості
або впливу інших осіб;

г)          професійні  бухгалтери  зобов 'язані  забезпечувати  дотримання  принципу
об'єктивності персоналом, який бере участь у наданні професійних послуг;

ґ) професійні бухгалтери не повинні приймати (або пропонувати) подарунки чи розваги, які очевидно могли б сприйматись як такі, що завдають значного і неналежного впливу на їхнє професійне судження або на професійне судження осіб, із якими вони мають справу. У різних країнах існують різні уявлення про те, що вважається надмірним подарунком (чи пропозицією про розваги), але професійним бухгалтерам слід уникати обставин, які могли б зашкодити їхній професійній репутації.

РОЗДІЛ 2

Розв'язання етичних конфліктів

2.1 Час від часу професійні бухгалтери стикаються із ситуаціями, у яких виникає конфлікт інтересів. Такі конфлікти можуть виникати з багатьох причин, починаючи від порівняно  тривіальної  дилеми  до  крайніх  випадків  шахрайства та  аналогічної

596

незаконної діяльності. Неможливо навіть спробувати скласти детальний та вичерпний перелік ситуацій, у яких може виникнути конфлікт інтересів. Професійний бухгалтер повинен постійно пам'ятати про фактори, що спричиняють конфлікт інтересів, і бути напоготові. Слід зазначити, що відкрита розбіжність у думках між професійним бухгалтером та іншою стороною сама по собі не є етичною проблемою. Проте факти та обставини в кожному випадку потребують детального вивчення зацікавленими сторонами.

2.2 Проте вважається, що зазначені вище конкретні фактори можуть виникати, якщо
відповідальність професійного бухгалтера вступає в конфлікт з тими чи іншими
внутрішніми або зовнішніми вимогами. Отже:

       може  існувати  загроза  тиску  з  боку  авторитарної  контролюючої  особи,
управлінського персоналу, директора* чи партнера; або у випадках, коли стосунки
мають сімейний чи особистий характер, це також може зумовити можливість тиску.
Справді, варто не допускати виникнення стосунків чи інтересів, які можуть
негативно вплинути на репутацію професійного бухгалтера, завдати шкоди або
загрожувати його доброчесності;

       до професійного бухгалтера можуть звернутися з проханням діяти всупереч
технічним та / або професійним стандартам;

       може виникнути проблема, пов'язана з лояльністю професійного бухгалтера
стосовно його вищого керівника, з одного боку, і стандартів професійної
поведінки, з іншого;

       конфлікт може виникнути в разі опублікування інформації, яка вводить в
оману, що може бути вигідно роботодавцеві чи клієнтові та вигідно (або
невигідно) для професійного бухгалтера.

2.3 Застосовуючи  стандарти  етичної  поведінки,  професійні  бухгалтери  можуть
зіткнутися з проблемою визначення того, що є неетичною поведінкою, або з
проблемою розв'язання етичного конфлікту. За наявності серйозних етичних
проблем  професійні  бухгалтери  для  розв'язання  цих  конфліктів  повинні
дотримуватися політики, прийнятої в організації, яка їх найняла. Якщо така
політика не допомагає розв'язати проблему, слід розглянути такі варіанти:

       обговорити конфлікт із безпосереднім керівником. Якщо участь безпосереднього
керівника не допомагає розв'язати проблему і професійний бухгалтер вирішує
звернутися  до  управлінського  персоналу  вищого  рівня,  то  безпосереднього
керівника слід повідомити про таке рішення. Якщо виявиться, що безпосередній
керівник утягнутий у конфлікт, професійний бухгалтер повинен звернутися з цією
проблемою до управлінського персоналу вищого рівня. Якщо безпосереднім
керівником професійного бухгалтера є головний виконавчий директор (або особа,
яка займає еквівалентну посаду), то наступним рівнем для обговорення проблеми
може бути виконавчий комітет, рада директорів, директори, які не є виконавчими,
опікуни, управлінський комітет партнерів чи акціонери;

       звернутися за конфіденційними порадами та консультаціями до незалежного
консультанта  або  відповідної  професійної  організації  бухгалтерів,  щоб
одержати уявлення про можливі заходи;

       якщо етичний конфлікт триває після того, як усі можливості його розв'язання
на внутрішніх рівнях вичерпано, професійний бухгалтер у крайньому випадку
може не мати іншої альтернативи (у разі серйозних проблем, наприклад
шахрайства), як відмовитися від виконання завдання та подати доповідну з
інформацією про це відповідному представникові організації.

597

2.4    Крім того, у деяких країнах місцеві закони, нормативні акти або професій
стандарти можуть вимагати, щоб про певні серйозні проблеми повідомлялося
зовнішньому органові, такому як правоохоронний орган або орган нагляду.

2.5    Будь-який професійний бухгалтер, що обіймає вищу посаду, повинен прагнути,
щоб в організації, у якш вш працюе, було запроваджено політику, спрямовану на
розв'язання конфліктів.

2.6    Організації - члени МФБ повинні забезпечити своїм учасникам, які стикаються з
етичними  конфліктами,  можливість  отримати  конфіденційні  поради  та
консультації.

РОЗДІЛ 3

Професійна компетентність

3.1  Професійні бухгалтери не повинні вдавати, що мають досвід чи експертні знання,
якими вони насправді не володіють.

3.2           Професійну компетентність можна поділити на дві різні фази:

а)        досягнення професійної компетентності:

досягнення професійної компетентності вимагає високих стандартів загальної освіти, за якою повинна йти спеціальна освіта, навчання та складання іспитів з відповідних дисциплін за фахом, а також строк роботи за спеціальністю, незалежно від того, чи був він визначений як обов'язковий. Це є типова модель здобуття кваліфікації професійного бухгалтера;

б)       підтримування професійної компетентності:

i) підтримування професійної компетентності вимагає постійної обізнаності з подіями в бухгалтерській професії, у тому числі з відповідними національними та міжнародними положеннями з бухгалтерського обліку й аудиту та з іншими відповідними нормативними актами й законодавчими вимогами;

ii) професійний бухгалтер повинен прийняти програму, розроблену для забезпечення контролю якості за виконанням професійних послуг згідно з відповідними національними та міжнародними положеннями.

РОЗДІЛ 4 Конфіденційність

4.1           Професійні бухгалтери зобов'язані дотримуватися конфщенц1йност1 шформацп
про справи клієнта або роботодавця, отриманої під час надання професійних
послуг. Обов'язок щодо збереження конфіденційності залишається в силі і після
припинення  стосунків  між професійним  бухгалтером  та його  клієнтом  або
роботодавцем.

4.2    Професійний бухгалтер повинен завжди дотримуватися конфіденційності, доки
йому не нададуть спеціальний дозвіл розкрити інформацію або якщо розкриття
n;iei 1нформацп е юридичним або професійним правом чи обов'язком.

4.3           Професійні  бухгалтери  повинні  забезпечити  дотримання  конфіденційності
підлеглими особами та особами, які надають консультації чи допомогу.

4.4    Конфіденційність стосується не лише розкриття інформації. Конфіденційність
також вимагає,  щоб професійний бухгалтер, який одержуе шформащю при
наданні професійних послуг, не використовував (або не вдавав, використовує) цю

598

інформацію для особистої вигоди або вигоди третьої сторони.

4.5   Професійний бухгалтер має доступ до великого обсягу конфіденційної інформації
про справи клієнта або роботодавця, яка не розкривається громадськості. Тому
необхідно, щоб на професійного бухгалтера можна було покластися в тому, що
він не розкриє інформацію іншим особам без дозволу. Це не стосується розкриття
такої  інформації  з  метою  належного  виконання  обов'язків  професійного
бухгалтера відповідно до професійних стандартів.

4.6   В інтересах суспільства та бухгалтерів слід визначити професійні стандарти щодо
конфіденційності та надати рекомендації щодо характеру та обсягу обов'язків
стосовно  конфіденційності,  а  також  обставин,  за  яких  дозволяється  або
вимагається розкривати інформацію, отриману при наданні професійних послуг.

4.7   Однак слід визнати, що конфіденційність інформації передбачена статутним або
загальним  правом  і  тому  докладні  етичні  вимоги  щодо  конфіденційності
залежатимуть від особливостей законодавства кожної країни з організацій-членів.

4.8   Приклади важливих обставин, що їх треба розглядати, приймаючи рішення про
те, чи можна розкривати конфіденційну інформацію:

а)        розкриття інформації дозволене. Якщо клієнт або роботодавець дає дозвіл на
розкриття інформації, слід розглянути інтереси всіх сторін, у тому числі третіх
сторін, інтереси яких можуть зачіпатися при розкритті інформації;

б)       розкриття інформації передбачене законом. Далі наведено приклади, коли
професійний бухгалтер, згідно із законодавством, зобов'язаний розкривати
конфіденційну інформацію:

i) для надання документів або свідчень при розгляді судової справи;

ii) для повідомлення відповідних державних органів про виявлені порушення законодавства;

в)       розкриття шформацп е професійним обов'язком або правом і потрібне:

i) для дотримання технічних стандартів та етичних вимог; таке розкриття інформації не суперечить викладеному в цьому розділі;

ii) для захисту професійних інтересів професійного бухгалтера при розгляді судової справи;

iii)для виконання вимог перевірки якості (або перевірки контролю якості, що проводиться іншим професійним бухгалтером), установлених організацією -членом МФБ або професійною організацією;

iv)як відповідь на запит чи відповіді при розслідуванні, що його проводить організація - член МФБ або регулювальний орган.

4.9     Якщо професійний бухгалтер визначив, що конфіденційну інформацію можна
розкрити, тоді йому слід розглянути тат eaoiaiuei моменти:

       чи відомі та обгрунтоваш eci відповідні факти (тією мірою, якою це можливо);
якщо  існують  необґрунтовані  факти  або  думки,  слід  використовувати
професійне судження для того, щоб визначити, який тип інформації слід
розкрити (якщо и взагал1 варто розкривати);

       якого роду повідомлення очікується та його адресат; зокрема, професійний
бухгалтер повинен бути впевнений у тому, що сторони, яким адресовано
повідомлення, є належними одержувачами і мають обов'язки діяти на його
основі;

599

•  чи буде професійний бухгалтер нести будь-яку юридичну відповідальність за те, що зробив повідомлення, та наслідки цього.

У всіх таких ситуаціях професійні бухгалтери повинні розглянути необхідність удатися до порад юриста та / або відповідної професійної організації (організацій).

РОЗДІЛ 5

Податкова практика

5.1 Професійний бухгалтер, що надає професійні послуги з оподаткування, має право сприяти якнайкращій позиції для вигоди клієнта або роботодавця за умови, що послуги надаються з професійною компетентністю, жодним чином не шкодять чесності та об'ективносп i, на думку професійного бухгалтера, відповідають законодавству. Спірні питання можуть тлумачитися на користь клієнта або роботодавця (за умови розу много обґрунтування відповідної позиції).

5.2.       Професійний бухгалтер не повинен обіцяти клієнтові або роботодавцю,  що
підготовлена податкова декларація або надані рекомендації з оподаткування є
незаперечними. Навпаки, професійний бухгалтер повинен ознайомити клієнта або
роботодавця з обмеженнями, властивими податковим рекомендаціям та послугам,
так, щоб висловлення думки не було прийняте за ствердження факту.

5.3.       Професійному  бухгалтерові,  що  готує  чи  допомагає  готувати  податкову
декларацію, слід повідомити клієнта або роботодавця, що відповідальність за
зміст  звітності  несе  передусім  клієнт  або  роботодавець.  Професійному
бухгалтерові слід ужити необхідних заходів для забезпечення того, щоб податкова
звітність була належно підготовлена на основі отриманої інформації.

5.4.       Надані клієнтові або роботодавцеві рекомендації чи пропозиції з оподаткування,
що мають суттєві наслідки, треба зафіксувати у формі листа або у формі
пам'ятки-нагадування.

5.5.       Професійному бухгалтерові не слід бути причетним до будь-якої декларації або
повідомлення, якщо є підстави вважати, що вони:

а)       містять помилкові або оманливі відомості;

б)      містять відомості або інформацію, надані через недбалість чи не перевірені
щодо правдивості або помилковості;

в)       містять  пропуски  або  вносять  плутанину  в  інформацію,  надання  якої
вимагається, та вводять податкові органи в оману.

5.6.       Професійний бухгалтер може підготувати податкові декларації, використовуючи
приблизні оцінки, якщо вони є загальноприйнятими або коли за цих обставин
одержати точні дані неможливо. Якщо використовуються приблизні оцінки, то
вони повинні бути представлені так, щоб не створювалося враження, начебто
вони точніші, ніж є насправді. Професійному бухгалтерові треба переконатися,
що за цих обставин приблизш ощнки є обґрунтованими.

5.7.       Готуючи  податкову  декларацію,  професійний  бухгалтер,  як  правило,  може
покладатися на інформацію, надану клієнтом або роботодавцем, за умови, що така
інформація обґрунтована. Хоча проводити перевірку або огляд документів чи
інших свідчень для підтвердження інформації не вимагається, професійному
бухгалтерові слід, коли це доцільно, заохочувати надання таких підтверджуючих
даних.

KpiM того, професійному бухгалтерові:

600

а)       слід, коли це можливо, користуватися податковими деклараціями клієнта за
попередні роки;

б)      слід при потребі подавати запити в тих випадках, коли інформація виявляється
неточною або неповною;

в)       рекомендовано звертатися до записів обліку господарської діяльності.

5.8. Якщо професійний бухгалтер довідається про суттєву помилку або пропуск суттєвої інформації у податковій декларації за попереднш рис (до якої професійний бухгалтер може бути або не бути причетний) чи про неподання необхідної податкової декларації, він зобов'язаний:

а)      негайно повідомити клієнта або роботодавця про помилку чи пропуск та
рекомендувати  розкрити  інформацію  податковим  органам.  Звичайно
професійний бухгалтер не зобов'язаний інформувати податкові органи; він
також не повинен це здійснювати без дозволу;

б)      якщо  клієнт  або  роботодавець  не  виправляє  помилки,  то  професійному
бухгалтерові слід:

i) інформувати клієнта або роботодавця про неможливість виконувати роботу для нього у зв'язку з такою декларацією або іншою пов'язаною з нею інформацією, наданою податковим органам;

ii) розглянути питання про те, чи відповідає подальша робота на будь-якій посаді, що виконується для клієнта або роботодавця, професійним зобов'язанням;

в)      якщо професійний бухгалтер зробить висновок про те, що професійні стосунки
i3  клієнтом  або  роботодавцем  можна  продовжувати,  треба  вжити  всіх
доцільних заходів для того, щоб уникнути повторення помилок у наступних
податкових деклараціях;

г)       у деяких країнах через професійні або законодавчі вимоги професійному
бухгалтерові  треба  надати  інформацію  податковим  органам  про  його
непричетність до певної податкової декларації чи шпкм інформації, а також про
те,  що  він  припинив  виконувати  роботу  для  відповідного  клієнта  або
роботодавця. За таких обставин професійному бухгалтерові слід повідомити
клієнта або роботодавця про стан справ до інформування про це податкових
органів; але не слід надавати додаткової інформації податковим органам без
згоди клієнта або роботодавця, за винятком випадків, коли він зобов'язаний
надавати таку інформацію згідно із законодавством.

РОЗДІЛ 6 Міжнародна діяльність

6.1.       При застосуванні етичних вимог до міжнародної діяльності може виникати безліч
ситуацій. Незважаючи на те, чи є особа професійним бухгалтером лише в одній
країні, чи й у країні, у якій надаються послуги, спосіб ведення справ повинен бути
однаковим.

6.2.       Професійний бухгалтер, сертифікований в однш Kpai'Hi, може мешкати в інш
Kpai'Hi чи тимчасово перебувати в цш Kpai'Hi з метою надання професійних послуг.
За будь-яких обставин професійному бухгалтерові слід надавати професій
послуги згідно з відповідними технічними стандартами та етичними вимогами. У
цьому  розділі  не  розглядаються  конкретні  технічні  стандарти,  яких  треба
дотримуватись.  Однак  професійний  бухгалтер  завжди  повинен  керуватись

601

етичними вимогами, викладеними далі.

6.3. Якщо професійний бухгалтер надає послуги не в країні, де він мешкає, і між етичними вимогами двох країн щодо конкретних питань є розбіжності, слід застосовувати такі положення:

а)       якщо етичні вимоги країни, у якій надаються послуги, є менш жорсткими, ніж
вимоги, передбачені Кодексом етики МФБ, то треба застосовувати вимоги
Кодексу етики МФБ;

б)      якщо етичні вимоги країни, у якій надаються послуги, є бшын жорсткими, ніж
вимоги, передбачені Кодексом етики МФБ, то треба застосовувати етичні
вимоги країни, у якій надаються послуги;

в)      якщо етичні вимоги країни, де мешкає професійний бухгалтер, є обов'язковими
для послуг, наданих за межами такої країни, і більш жорсткими, ніж зазначені в
підпунктах а) і б), то слід застосовувати етичні вимоги країни, де мешкає
професійний бухгалтер. У випадку міжнародної реклами та пропонування
послуг див. також далі розділ 14, параграфи 14.4 і 14.5).

РОЗДІЛ 7

Оприлюднення інформації

7.1. При організації збуту своїх послуг та просуванні себе на ринку професій бухгалтери не повинні:

а)       використовувати засоби, які завдають шкоди репутації бухгалтерів;

б)      робити перебільшені заяви про послуги, що їх вони можуть запропонувати,
кваліфікацію, яку вони мають, та досвід, якого вони набули;

в)       давати зневажливі відгуки про роботу інших бухгалтерів.

* Див. "Визначення".

602

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑