КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

(прийнятий МФБ)

Вступ

1.                  Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) вважає, що внаслідок національних
відмінностей у культурі, мові, законодавстві і соціальних системах завдання
підготовки детальних етичних вимог є насамперед завданням організацій - членів
МФБ у кожній конкретній країні; щ ж оргашзацп вщповщають за впровадження
таких вимог та нагляд за їх дотриманням.

2.                  Однак МФБ вважає, що особливістю бухгалтерської професії в усьому свт е
прагнення  досягати  багатьох  спільних  цілей  унаслідок  дотримання  певних
засадничих принципів.

3.                  Тому МФБ, визнаючи відповідальність бухгалтерів як таких і вбачаючи свою роль у
тому, щоб надавати рекомендації, сприяти безперервності зусиль і гармонізації,
вважає за потрібне розробити міжнародний Кодекс етики професійних бухгалтерів,
щоб він став основою для етичних вимог (кодексу етики, докладних правил,
рекомендацій, норм поведінки тощо) до професійних 6yxrajrrepiB* у кожній країні.

4.                  Передбачається,  що  цей  Кодекс  етики  послужить  моделлю  для  розробки
національних  рекомендацій  щодо  етики  професійних  бухгалтерів.  Кодекс
установлює норми поведінки професійних бухгалтерів  і стверджує засадничі
принципи,  що їх мають дотримуватися  професійні  бухгалтери,  щоб досягти
спільних цілей. Професійні бухгалтери в усьому світі працюють у середовищі з
різними культурними традиціями і нормативними вимогами. Однак слід завжди
дотримуватись основної мети Кодексу. В Кодексі також зазначено, що, якщо
національна  вимога  суперечить  положенню  Кодексу,  національна  вимога
переважатиме, тобто матиме більшу силу. Для тих країн, які прагнуть ухвалити цей
Кодекс як національний, МФБ підготувала текст, що його можна використати для
визначення статусу і застосовності Кодексу в цій країні. Цей текст міститься у
"Передмові  до  етичних  вимог  (найменування  організації  -  члена  МФБ)"
Положення МФБ про політику Ради**.

У Розділі 8 цього Кодексу визначається концептуальна база вимог щодо незалежност та щодо завдань з надання впевненості,* тобто міжнародний стандарт, який має бути покладений в основу національних стандартів. Відповідно, жодній організації - члену МФБ або фірмі* не дозволяється застосовувати менш суворі стандарти, ніж ті, що викладено в цьому розділі. Проте якщо закон або нормативні документи забороняють організаціям - членам МФБ або фірмам дотримуватися певних частин Розділу 8, вони повинні виконувати всі інші частини вказаного розділу.

5.                  Крім того, Кодекс ґрунтується на тому, що (за винятком випадків, коли зазначено
конкретне обмеження) цілі та засадничі принципи є однаково чинними для всіх
професійних бухгалтерів, незалежно від того, чи займаються вони практичною
діяльністю (тобто є бухгалтерами-практиками ), чи працюють у промисловості,
торгівлі, державному секторі або в галузі освіти.

6.                  Будь-якій професії притаманні певні риси, зокрема:

•  володіння певними інтелектуальними навичками, набутими шляхом освіти та

Див. "Визначення". "* З травня 2000 р. Комітет МФБ перейменовано на Раду МФБ.

591

підвищення кваліфікації1;

       дотримання  представниками  професії  загального  кодексу  цінностей  і
поведінки, встановленого адміністративним органом (зокрема, максимально
об'єктивне сприйняття дійсності);

       усвідомлення свого обов'язку перед суспільством у цілому (як правило, у
відповідь  на  обмеження  щодо  використання  звання  або  присвоєння
кваліфікації).

7.                  Обов'язок  представників  професії  перед  професійним  співтовариством  і
суспільством  може  іноді  видаватися  таким,  що  суперечить  безпосереднім
особистим інтересам чи обов'язкові виявляти лояльність щодо свого роботодавця.

8.                  Ураховуючи це, на організації - члени МФБ покладається обов'язок установити
етичні вимоги для членів організації, щоб забезпечити найвищу якість їхньої
роботи і підтримувати довіру громадськості до професії.

Інтереси громадськості

9.                  Характерною  рисою  цієї  професи  е  прийняття  відповідальності  перед
громадськістю. Що стосується бухгалтерів, то для них громадськість охоплює
насамперед клієнтів, кредиторів, органи державного управління, роботодавців,
працівників,  інвесторів,  ділові та  фінансові  кола,  а також інших осіб,  що
покладаються  на об'ективнкть*  і доброчесність  професійних бухгалтерів з
метою підтримки впорядкованого ведення комерційної діяльності. Ця довіра
покладає  на  професійних  бухгалтерів  відповідальність  перед  інтересами
громадськості. Інтереси громадськості визначаються як колективний добробут
співтовариства  людей  та  організацій,  яким  професійні  бухгалтери  надають
послуги.

10.           Відповідальність професійного бухгалтера не зводиться лише до задоволення
потреб окремого клієнта чи роботодавця. Інтереси громадськості значною мірою
визначають стандарти бухгалтерської професії, наприклад:

       незалежні  аудитори  допомагають  забезпечувати  повноту  та  ефективність
фінансових  звітів,  що  їх  надають  фінансовим  установам  як  часткове
підтвердження кредитоспроможності, а акціонерам - для залучення капіталу;

       фінансові керівні працівники виконують різні функції, пов'язані з управлінням
фінансами  в  організаціях,  і  сприяють  ефективному  та  результативному
використанню ресурсів організацій;

       внутрішні аудитори забезпечують упевненість у наявності надійної системи
внутрішнього контролю, що підвищує достовірність зовнішньої фінансової
1нформаци i'xHboro роботодавця;

       експерти з оподаткування допомагають забезпечити ефективність податкової
системи та довіру до неї, а також справедливе застосування оподаткування;

       відповідальність  консультантів  з  управління  щодо  задоволення  інтересів
громадськості полягає у підтримці прийняття раціональних управлінських
pinieHb.

11. Професійні  бухгалтери  виконують  у  суспільстві  важливу  роль.  Інвестори,

1 Щоб отримати докладну інформацію про вимоги до рівня освіти, рекомендованого МФБ, треба

звернутися до "Інструкцій з питань міжнародної освіти", підготовлених Комітетом із питань

МФБ.

* Див. "Визначення".

592

кредитори, роботодавці та інші член ділової спільноти, а також органи державного управління і громадськість у цілому покладаються на професійних бухгалтерів у питаннях надійного фінансового обліку і звітності, ефективності управління фінансами і компетентних консультацій щодо різних сфер економічної діяльності та оподаткування. Ставлення професійних бухгалтерів при наданні таких послуг та їхня поведінка впливають на економічний добробут i'xHboro співтовариства і країни.

12.         Професійні бухгалтери зможуть залишатися в такому привілейованому становищі
лише в тому разі, якщо вони продовжуватимуть надавати громадськосп щ
унікальні послуги на рівні, який свідчить про те, що суспільна довіра є цілком
обґрунтованою.  Тому  представники  бухгалтерської  професії  в  усьому  світі
найбільше  зацікавлені  в  тому,  щоб  довести  до  відома  споживачів  послуг
професійних бухгалтерів, що щ послуги виконуються на найвищому рівні якості й
надаються відповідно до етичних вимог, покликаних забезпечити такий рівень.

13.         Розробляючи національні кодекси етики,  організації - члени МФБ повинні
враховувати очікування громадськості та користувачів щодо етичних стандартів
професійних бухгалтерів і брати до уваги їхню думку. При такому підході можна
пояснити або врахувати будь-які розбіжності, що існують між очікуваними та
установленими стандартами.

цы

14. Згідно з Кодексом, цілі бухгалтерської професії полягають у виконанні роботи
відповідно до найвищих стандартів професіоналізму, в досягненні найкращих
результатів  діяльності  й  загалом  у  задоволенш  iHTepecie  громадськості,
зазначених вище. Щоб досягти вказаних цілей, необхідно задовольнити чотири
основні потреби:

•        Надійність

У суспільстві в цілому є потреба в надійній інформації та в інформаційних системах, що забезпечують її.

•        Професіоналізм

G потреба в особах, що їх клієнти, роботодавці чи інші зацікавлені сторони можуть без сумнівів визначити як професіоналів у сфері бухгалтерського обліку.

•        Якість послуг

G потреба щодо впевненості в тому, що всі послуги, надані професійним бухгалтером, виконуються згідно з найвищими стандартами якості.

•        Довіра

Користувачі послуг професійних бухгалтерів мають бути впевнені в дотриманні основ професійної етики, що регулюють надання цих послуг.

Засадничі принципи

15.         Для досягнення цілей бухгалтерської професії професійні бухгалтери повинні
дотримуватися ряду передумов та засадничих принципів.

16.         Такими засадничими принципами є:

•        Доброчесність

Професійний бухгалтер повинен бути відвертим та чесним при наданні

593

професійних послуг*.

•        Об'єктивність

Професійному бухгалтерові слід бути справедливим і не дозволяти собі необ'єктивності або упередженості, конфлікту інтересів та впливу інших осіб, які шкодитимуть його об'єктивності.

•        Професійна компетентність та належна ретельність

Професійний бухгалтер має надавати професійні послуги з належною ретельністю, компетентністю та старанністю; він зобов'язаний постійно підтримувати високий рівень своїх професійних знань і вмінь, щоб забезпечити отримання клієнтом чи роботодавцем переваг професійних послуг, наданих компетентною особою, яка спирається на сучасні тенденції у практиці, законодавстві та методах роботи.

•        Конфіденційність

Професійний бухгалтер повинен зберігати конфіденційність інформації, одержаної в процесі надання професійних послуг, і не повинен використовувати чи розголошувати таку інформацію без належних та визначених повноважень, окрім випадків, коли є юридичне чи професійне право або обов'язок розкривати цю інформацію.

•        Професійна поведінка

Професійний бухгалтер повинен діяти так, щоб це відповідало добрій репутації професії, і утримуватися від будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати професію. Обов'язок утримуватися від будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати професію, вимагає, щоб організації - члени МФБ, розробляючи стандарти етики, враховували відповідальність професійного бухгалтера перед клієнтами, третіми сторонами, іншими бухгалтерами, працівниками, роботодавцями та громадськістю в цілому.

 стандарти

Професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги згідно з відповідними технічними і професійними стандартами. Професійні бухгалтери зобов'язані ретельно і кваліфіковано виконувати інструкції клієнта або роботодавця тією мірою, якою вони cyMicm з вимогами доброчесності, об'єктивності, а у випадку професійних бухгалтср1в-практик1в*, -незалежності (див. розділ 8 далі). Крім того, вони повинні дотримуватися технічних та професійних стандартів, що їх поширюють:

-                 МФБ (напр., Міжнародні стандарти аудиту);

-                 Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

-                 професійна організація - член МФБ або інший регулювальний орган;

-                 відповідне законодавство.
Кодекс

17. Цілі, а також засадничі принципи мають загальний характер і не призначені до використання для розв'язання етичних проблем, з якими стикається професійний бухгалтер у конкретних випадках. Однак Кодекс надає деякі рекомендації щодо

*Див. "Визначення".

*Див."Визначення".

594

практичного застосування цілей та засадничих принципів для низки типових ситуацій, які трапляються у професшнш д1яльносп бухгалтерів.

18. Текст Кодексу, викладений далі, поділяється на три частини:

            Частина А стосується всіх професійних бухгалтерів, якщо не зазначено
інше.

            Частина Б стосується лише професійних бухгалтерів-практиків.

            Частина В стосується лише найманих професійних бухгалтср1в  i за

певних обставин може стосовуватися бухгалтерів-практиків.

595

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑