Подарунки та знаки гостинності

8.210 Отримання подарунків чи знаків гостинносп вщ юпента з надання впевненості
може створювати загрози власного інтересу й сімейних та особистих стосунків.
Якщо фірма або член групи з надання впевненості отримує подарунки чи знаки
гостинності, вартість яких не є явно незначною, то загрози не можна зменшити
до прийнятного рівня шляхом здійснення жодного застережного заходу. Отже,
фірма чи член групи з надання впевненості не повинні приймати подарунків чи
знаків гостинності.

Поточна судова справа чи и загроза

8.211  Якщо відбувається судова справа чи існує ймовірність її порушення між

фірмою або членом групи з надання впевненості та клієнтом з надання впевненості, може виникнути загроза власного інтересу або тиску. Відносини між управлінським персоналом клієнта та членами групи з надання впевненості слід характеризувати з абсолютною неупередженістю та розкриттям повної інформації, що стосується всіх аспектів ділових операцій клієнта. Фірма та управлінський персонал клієнта можуть бути протилежними сторонами у процесі, що впливає на готовність управлінського персоналу розкривати повну інформацію, і фірма може стикатися із загрозою власного інтересу. Значущість загрози, що виникла, залежатиме від таких чинників:

       суттєвості судової справи;

       характеру завдання з надання впевненості;

       чи пов'язана судова справа з попереднім завданням з надання впевненості.

Коли значущість загрози оцінена, слід, при потребі, вжити такі застережні заходи для зменшення загроз до прийнятного рівня:

       розкриття інформації про обсяг та характер судової справи найвищому
управлінському персоналові (наприклад, аудиторському комітетові);

       усунення члена групи з надання впевненосп вщ роботи у цій групі, якщо
його стосується судова справа;

       залучення додаткового професійного бухгалтера, який не був членом групи з
надання  впевненості,  для  огляду  виконаної роботи  або надання  іншої
консультації (при потребі).

Якщо ці застережні заходи не зменшать загрозу до прийнятного рівня, єдиним напрямом дій може бути призупинення виконання чи відмова від завдання з надання впевненості.

648

РОЗДІЛ 9

Професійна компетенція та обов'язки у зв'язку із залученням осіб, які не є бухгалтерами

9.1           Професійним  бухгалтерам-практикам  не  слід  погоджуватися  надавати  такі
професійні послуги, в яких вони не компетентні, якщо вони не можуть одержати
компетентні консультації та допомогу, які дали б ш змогу належним чином
надавати  такі  послуги.  Якщо  професійний  бухгалтер  не  має  необхідної
компетенції для надання певних професійних послуг, то він може звернутися за
технічними  консультаціями  до  експертів  (наприклад,  інших  професійних
бухгалтерів, юристів, актуаріїв, інженерів, геологів, оцінювачів).

9.2    У таких ситуаціях, незважаючи на те, що професійний бухгалтер покладається на
технічні знання експерта, не можна автоматично робити висновок, що такому
експертові відомі етичні вимоги. Оскільки остаточну відповідальність за надання
професійних послуг покладено на професійного бухгалтера, саме він повинен
стежити за дотриманням вимог етичної поведінки.

9.3           Користуючись  послугами  фахівців,  які  не  є  професійними  бухгалтерами,
професійний бухгалтер повинен ужити заходи для забезпечення того, щоб таким
фахівцям  були відомі  етичні  вимоги.  Першочергову увагу  варто  приділяти
фундаментальним  принципам,  викладеним у  параграфі  16  вступу до  цього
Кодексу.  Ці принципи поширюються на будь-яке завдання, у якому братимуть
участь такі експерти.

9.4    Необхідний ступінь нагляду та обсяг керівництва залежатиме від конкретних осіб,
які беруть участь у завданні, а також від його характеру. Прикладами такого
керівництва і нагляду є:

       звернення до таких осіб із проханням прочитати відповідні етичні кодекси;

       вимога письмового підтвердження розуміння етичних вимог;

       надання консультаційної допомоги в разі можливого виникнення конфліктів.

9.5           Професійний бухгалтер повинен також ураховувати конкретні вимоги стосовно
незалежності або шип ризики, властиві завданню.  Такі ситуації потребують
особливої  уваги  й  нагляду  для  забезпечення  дотримання  етичних  вимог.
Наприклад, Розділ 8 цього Кодексу вимагає, щоб усі бухгалтери, які беруть участь
у завданні з надання впевненості, були незалежними від клієнта з надання
впевненості.

9.6    Якщо в будь-який час професійний бухгалтер не впевнений у тому, що належна
етична поведінка забезпечуватиметься або додержуватиметься, то він не повинен
брати на себе виконання завдання; а якщо завдання вже виконується, то роботу
над ним слід припинити.

РОЗДІЛ 10

Гонорар та комісійна винагорода

10.1 Професійні бухгалтери-практики, які надають професійні послуги клієнтові, беруть на себе зобов'язання надати такі послуги на засадах чесності та об'єктивності, а також згідно з відповідними технічними стандартами. Цей обов'язок виконується шляхом застосування професійних навичок та знань, що i'x професійні бухгалтери-практики набули в результаті професійної підготовки

649

та досвіду. Професійний бухгалтер-практик* має право на одержання винагороди за послуги, що надаються.

Гонорари за професійні послуги

10.2     Гонорари за професійні послуги повинні бути справедливим відображенням
вартості професійних послуг, наданих клієнтові, з урахуванням:

а)            навичок та знань, необхідних для конкретного виду професійних послуг;

б)           рівня  підготовки  та  досвіду  осіб,  найнятих  за  потреби  для  надання
професійних послуг;

в)            часу,  витраченого  кожною  особою,  найнятою за потреби для  надання
професійних послуг;

г) ступеня відповідальності, що тягне за собою надання таких послуг.

10.3                     Гонорари за професійні послуги, як правило, повинні розраховуватися на
підставі  відповідних  погодинних  чи  денних  ставок  з  урахуванням  часу,
витраченого кожною особою, найнятою для надання професійних послуг. Щ
ставки повинні ґрунтуватися на фундаментальній передумові, що оргашзапш i
ведення справ професійного бухгалтера-практика, а також послуги, надані
клієнтам, належним чином плануються, контролюються і керуються. У ставках
треба враховувати фактори, перераховані у параграфі 10.2, а також правові,
соціальні та економічні умови кожної країни. Визначення відповідних ставок є
справою кожного професійного бухгалтера-практика.

10.4                     Професійний бухгалтер-практик не повинен робити заяв про те, що певні
професійні послуги у поточному або в майбутніх періодах надаватимуться за
встановлений гонорар, передбачуваний гонорар або гонорар у визначених
межах, якщо в момент такої заяви є ймовірність того, що такий гонорар буде
суттєво  збільшений,  а  потенційному  клієнтові  не  повідомлено  про  таку
ймовірність.

10.5                     При наданні клієнтові професійних послуг може бути необхідно або доцільно
призначити гонорар заздалегідь; у цьому випадку професійний бухгалтер-
практик повинен розрахувати цей гонорар з урахуванням факторів, зазначених
у параграфах 10.2-10.4.

10.6                     Немає нічого неправомірного в тому, що професійний бухгалтер-практик бере
з клієнта менший гонорар, ніж той, який він раніше брав за аналогічні послуги,
за умови, що цей гонорар був розрахований відповідно до факторів, зазначених
у параграфах 10.2-10.4.

Коментар

Той факт, що професійний бухгалтер-практик забезпечує собі роботу, призначаючи нижчий гонорар порівняно з іншими бухгалтерами, не є неправомірним. Однак професійні бухгалтери-практики, які одержують роботу за значно нижчі гонорари, ніж ті, які встановлені теперішнім бухгалтером* або призначаються іншими бухгалтерами, повинні враховувати ризик створення враження про те, що це може позначитися на якості роботи.

У зв'язку з цим, приймаючи рішення про оголошення суми гонорару клієнтові за виконання професійних послуг, професійний бухгалтер повинен переконатися в тому, що в результаті оголошення суми гонорару:

* Див. "Визначення".

650

       якість роботи не постраждає і буде виявлена належна старанність з метою
дотримання всіх професійних стандартів і процедур контролю якості при
виконанні цих послуг;

       клієнт не буде введений в оману щодо точного обсягу послуг, що їх
передбачається виконати за вказаний гонорар, а також щодо основи, на
підставі якої призначатимуться майбутні суми гонорару.

10.7     У параграфі 8.208 зазначено:

Завдання з надання впевненості не повинно виконуватися, якщо сума гонорару залежить від результату роботи з надання впевненості або від питань, які є предметом завдання з надання впевненості. Параграф 8.209 містить рекомендації щодо загроз, які можуть виникнути, якщо завдання не з надання впевненості виконується для клієнта з аудиту за умовний гонорар, та щодо застережних заходів, які можуть зменшити загрози до прийнятного рівня.

Коментар

Гонорар не повинен уважатися умовним, якщо його встановив суд або інший державний орган. Гонорар, що виплачується на процентній або аналогічній основі (за винятком випадків, коли це дозволено законом або затверджено організацією - членом МФБ як загальноприйнята практика для певних професійних послуг), повинен уважатися умовним гонораром.

10.8                     Попередні параграфи стосуються гонорарів - на відміну від відшкодування
витрат. Кишенькові витрати, особливо на відрядження, що безпосередньо
стосуються  професійних  послуг,  наданих певному  клієнтові,  як правило,
подаватимуться для відшкодування цьому клієнтові на додаток до гонорару за
професійні послуги.

10.9                     І клієнт, і професійний бухгалтер-практик безпосередньо зацікавлені в тому,
щоб основа розрахунку таких гонорарів та будь-які домовленості з приводу
розрахунків були чітко визначені (бажано у письмовому вигляді) до початку
виконання завдання,  що допоможе уникнути непорозумінь,  пов'язаних із
гонорарами. (Докладніші вказівки див. у Міжнародному стандарті аудиту 210
"Умови завдання з аудиторської перевірки".)

KoMiciimi

10.10              У тих країнах, де виплата або одержання комісійної винагороди дозволені
законом або організацією - членом МФБ і професійний бухгалтер-практик
приймає такі комісійні, цей факт повинен бути розкритий клієнту.

10.11              Згідно з параграфом 10.10, професійний бухгалтер-практик не повинен платити
комісійних для залучення клієнта, а також не повинен отримувати комісійні за
посередництво у вигляді направлення клієнта до третьої особи. Професійний
бухгалтер-практик не повинен брати комісійну винагороду за посередницьку
передачу виготовленої продукції або наданих послуг.

10.12              Виплата  й  одержання  винагороди  за  посередництво  між  професійними
бухгалтерами-практиками в тих випадках, коли бухгалтером, який здійснює
посередництво,  не  було  надано  ніяких  послуг,  уважається  комісійною
винагородою згідно з параграфом 10.11.

10.13              Професійний бухгалтер-практик може укласти договір про придбання повністю
чи частково об'єкта бухгалтерської практики, який передбачає виплати особам,
що раніше працювали на цьому об'єкті бухгалтерської практики, або виплати
спадкоємцям за майно. Такі виплати не вважаються комісійною винагородою

651

згідно з параграфом 10.10. РОЗДІЛ 11 Діяльність, несумісна з бухгалтерською практикою

11.1                  Професійний бухгалтер-практик не повинен одночасно брати участь у будь-
якому бізнесі, виді занять чи діяльності, що завдають або можуть завдати
шкоди чесності, об'єктивності, незалежності чи добрій репутацп niei' професії, а
тому є несумісними з наданням професійних послуг.

11.2                  Одночасне надання двох або кількох видів професійних послуг саме по собі не
завдає шкоди чесності, об'єктивності чи незалежності.

11.3                  Одночасну участь в іншому бізнесі, виді занять чи діяльності, не пов'язаній з
професійними послугами, яка призводить до того, що професійний бухгалтер-
практик не може належно здійснювати професійну практику відповідно до
фундаментальних етичних принципів бухгалтерської професії, слід розглядати
як несумісну з бухгалтерською практикою.

РОЗДІЛ 12

Платіжні засоби клієнтів

12.1                  Кодекс  визнає,  що  в  деяких  країнах  закон  не  дозволяє  професійному
бухгалтерові-практику тримати в себе платіжні засоби кл1ент1в*; в інших
країнах передбачено юридичні обов'язки, встановлювані стосовно професійних
бухгалтерів-практиків, у володінні яких перебувають такі платіжні засоби.
Професійний бухгалтер-практик не повинен тримати в себе платіжні засоби
клієнтів, якщо  є підстава вважати,  що  вони  були отримані  в результаті
незаконної діяльності або призначаються для здійснення такої діяльності.

12.2                  Професійний бухгалтер-практик, якому довірено платіжні засоби, що належать
іншим особам, повинен:

а)            зберігати такі платіжні засоби окремо від своїх особистих коштів або
платіжних засобів фірми;

б)           використовувати такі платіжні засоби лише за їх цільовим призначенням;

в)           у будь-який час бути готовим поінформувати про ситуацію із цими засобами
будь-яких осіб, які мають право одержати таку інформацію.

12.3                  Професійний бухгалтер-практик повинен мати один або кілька банківських
рахунків для платіжних засобів клієнтів.  Такі банківські рахунки можуть
включати загальний рахунок клієнта*, на який можуть зараховуватися платіжні
засоби ряду клієнтів.

12.4                  Платіжні  засоби  клієнтів,  отримані  професійним  бухгалтером-практиком,
повинні бути негайно внесені в кредит рахунку клієнта або (якщо вони мають
форму грошоворозпорядчих документів чи розпорядчих документів, що можуть
бути  конвертовані  в  грошові  кошти)  захищеш  вщ  несанкціонованого
використання.

12.5                  Платіжні засоби можуть бути зняті з рахунку клієнта лише за дорученням
клієнта.

12.6                  Гонорари, що підлягають до сплати клієнтом, можуть бути зняті з рахунку

" Див "Визначення".

652

грошових коштів клієнта за умови, що клієнта сповістили про суму таких гонорарів і він дав згоду на зняття коштів.

12.7                  Платежі з рахунку клієнта не повинні перевищувати залишку за кредитом на
рахунку клієнта.

12.8                  Якщо є ймовірність того, що платіжні засоби клієнта залишатимуться на
рахунку клієнта тривалий час, професійному бухгалтерові-практику слід за
згодою клієнта у розумні строки помістити такі платіжні засоби на процентний
рахунок.

12.9                  Усі відсотки, отримані за платіжними засобами клієнта, повинш вщноситись у
кредит рахунку клієнта.

12.10           Професійні бухгалтери-практики повинні вести такі облікові книги, що дають
ш змогу в будь-який час чітко визначити угоди, за якими ними було здійснено
операції  з грошовими  коштами  клієнтів у  цілому і  з  коштами  кожного
конкретного клієнта зокрема. Виписку з рахунку треба надавати клієнтові
щонайменше один раз на рік.

РОЗДІЛ 13

Стосунки з іншими професійними бухгалтерами-практиками

Прийняття нових завдань

13.1                  Розширення діяльності комерційного підприємства часто веде до створення
відділень чи дочірніх компаній у тих місцях, де не практикує теперішній
бухгалтер*.  За  таких  обставин  клієнт  чи  теперішній  бухгалтер  після
консультації  з  клієнтом  може  попросити  бухгалтера-наступника*,  який
здійснює практику в цих місцях, надати такі професійні послуги, які необхід
для виконання завдання.

13.2                  Передача справ може також відбуватись у сфері спеціальних послуг або
спеціальних  завдань.  Обсяг  послуг,  які  пропонуються  професійними
бухгалтерами-практиками,  продовжує  розширюватись,  а  глибина  знань,
потрібних  для  обслуговування  суспільства,  часто  потребує  спеціальних
навичок.  Оскільки  один  професійний  бухгалтер-практик  не  може  набути
спеціальних знань або досвіду в усіх сферах бухгалтерського обліку, деякі
професійні бухгалтери-практики дійшли висновку про те, що недоцільно й
небажано, щоб персонал фірми володів усіма спеціальними навичками, які
можуть знадобитися.

13.3                  Професійні  бухгалтери-практики повинні погоджуватися на надання лише
таких послуг, які, відповідно до їхніх очікувань, можуть бути виконані ними на
професійному та компетентному рівні. Тому для цієї професії в цілому і в
iHTepecax клієнтів зокрема важливо заохочувати професійних бухгалтерів-
практиків у разі потреби звертатися за консультацією до компетентних осіб,
здатних надати таку консультацію.

13.4                  Теперішній бухгалтер, який не володіє певними навичками, може чинити опір
передачі клієнта іншому професійному бухгалтерові-практику, який володіє
цими навичками, через побоювання втратити замовлення, що може перейти до
іншого професійного бухгалтера. У результаті клієнти можуть бути позбавлені
переваг в одержанні консультацій, на які вони мають право.

" Див. "Визначення".

653

13.5                  Побажання  клієнтів  повинні  бути  визначальними  у  виборі  професійних
консультантів незалежно від того, чи є потреба у спеціальних навичках. У
зв'язку з цим професійний бухгалтер-практик не повинен намагатися обмежити
будь-яким  чином  свободу  вибору  клієнта  в  одержанні  спеціальних
консультацій, а у відповідних випадках повинен заохочувати клієнта до цього.

13.6                  Послуги або консультації професійного бухгалтера-практика, який володіє
спеціальними навичками, можуть бути одержані одним із таких шляхів:

а)           клієнтом:

i) після попереднього обговорення і консультації з теперішнім бухгалтером; ii) за спеціальним запитом або рекомендацією теперішнього бухгалтера; i) без звертання до теперішнього бухгалтера;

б)          теперішнім   бухгалтером   при   належному   додержанні   обов'язку
конфіденційності.

13.7                  Якщо професійний бухгалтер-практик отримав прохання про надання послуг
або консультацій, то йому слід довідатися про наявність у потенційного клієнта
теперішнього бухгалтера. Якщо теперішній бухгалтер є і він продовжуватиме
надавати професійні послуги,  слід дотримуватися процедур,  зазначених у
параграфах  13.8-13.14.  Якщо  призначення  призведе  до  заміни  іншого
професійного бухгалтера-практика, слід дотримуватися процедур, зазначених у
параграфах 13.15-13.26.

13.8                  Бухгалтеру-наступникові  слід обмежувати  надання  послуг до  конкретного
завдання, що передане теперішнім бухгалтером або одержане вщ юпента, якщо
від  останнього  не  надійде  інших  указівок.  Бухгалтер-наступник  також
зобов'язаний ужити обґрунтовані заходи для підтримки стосунків теперішнього
бухгалтера з клієнтом і не повинен висловлювати будь-якої критики з приводу
професійних  послуг  теперішнього  бухгалтера,  не  надавши   останньому
можливості подати всю відповідну інформацію.

13.9                  Бухгалтеру-наступникові,  який  одержав  від  клієнта  прохання  виконати
завдання, що за характером явно відрізняється від завдання, виконуваного
TenepiniHiM  бухгалтером,  або  від  вихідного  завдання,  одержаного  за
посередництвом теперішнього бухгалтера чи від клієнта, слід розглядати його
як окреме прохання про надання послуг або консультацій. Перш ніж прийняти
будь-яке  призначення  такого  характеру,  бухгалтеру-наступникові  слід
поінформувати клієнта про свій професійний обов'язок негайно повідомляти
про  це  теперішньому  бухгалтерові  (бажано  письмово).  У  повідомленні
бухгалтер-наступник інформує про звертання до нього клієнта, загальний
характер прохання, а також запитує всю відповідну інформацію (якщо така є),
потрібну для виконання завдання.

13.10           Іноді виникають обставини, за яких клієнт наполягає на тому, щоб теперішній
бухгалтер не був поінформований. У цьому випадку бухгалтеру-наступникові
слід вирішити, чи є причини клієнта обґрунтованими. За відсутності особливих
обставин саме по собі небажання клієнта інформувати теперішнього бухгалтера
не є переконливою причиною.

13.11           Бухгалтеру-наступникові слід:

а) дотримуватись інструкцій, одержаних від теперішнього бухгалтера або клієнта, тією мірою, якою вони не суперечать відповідним юридичним чи іншим вимогам;

654

б) забезпечувати (наскільки це можливо) теперішнього бухгалтера інформацією про загальний характер професійних послуг, що надаються.

13.12           Якщо професійні послуги для конкретного клієнта виконуються двома або
кількома  професійними  бухгалтерами-практиками,  може  бути  доцільним
повідомляти лише відповідного професійного бухгалтера-практика - залежно
від конкретних послуг, що надаються.

13.13           Якщо є потреба, теперішньому бухгалтерові, крім надання інструкцій щодо
переданого  замовлення,  слщ  шдтримувати  контакти  з  бухгалтерами-
наступниками і допомагати ш при будь-яких обґрунтованих запитах про
допомогу.

13.14           У разі запиту про висловлення думки професійного бухгалтера, який не є
TenepinmiM  бухгалтером,  щодо  застосування  стандартів  чи  принципів
бухгалтерського обліку, аудиту, звітності або інших стандартів чи принципів до
конкретних  обставин  або  операцій  професійний  бухгалтер  повинен
усвідомлювати можливість того, що така думка створює неналежний тиск на
судження та об'єктивність бухгалтера. Думка, надана без усіх відповідних
фактів, може завдати труднощів наступному бухгалтерові, якщо вона містить
сумніви або якщо наступний бухгалтер призначається компанією. У зв'язку з
цим  професійний бухгалтер  повинен  прагнути звести до  мінімуму ризик
неналежних  рекомендацій  шляхом  забезпечення  собі  доступу  до  всієї
відповідної інформації. Коли за описаних вище обставин надходить прохання
висловити думку, треба повідомити теперішнього бухгалтера. Важливо, щоб
теперішній бухгалтер (з дозволу клієнта) надав бухгалтеру-наступникові всю
відповідну запитувану інформацію про клієнта. З дозволу клієнта бухгалтер-
наступник повинен також надавати копію заключного висновку теперішньому
бухгалтерові. Якщо клієнт не погоджується на такі контакти, то, як правило,
завдання не слід виконувати.

Заміна іншого професійного бухгалтера-практика

13.15           Власники  підприємства  мають  незаперечне  право  обирати  професійних
консультантів  та  заміняти  їх  на  інших  за  своїм  бажанням.  Поряд  із
необхідністю  захисту  законних  інтересів  власників,  важливо  також,  щоб
професійний бухгалтер-практик, якого просять замінити іншого професійного
бухгалтера-практика, мав можливість упевнитися в тому, що немає ніяких
професійних причин, з яких таке призначення не слід приймати. Цього не
можна  ефективно  зробити  без  установлення  безпосереднього  контакту  з
TenepinmiM  бухгалтером.  За  відсутності  конкретного  запиту  теперішній
бухгалтер не повинен добровільно надавати інформацію про справи клієнта.

13.16           Контакт із теперішнім бухгалтером дає можливість професійному бухгалтерові-
практику перевірити, чи є обставини, за яких пропонується заміна призначеної
особи, такими, що це призначення можна прийняти, а також визначити, чи є
бажання виконувати завдання. Крім того, такий контакт допомагає зберегти
гармонійні стосунки між усіма професійними бухгалтерами-практиками, до
яких клієнти звертаються за професійними консультаціями та допомогою.

13.17           Міра,  якою  теперішній  бухгалтер  може  обговорювати  справи  клієнта  із
запропонованим професійним бухгалтером-практиком, залежить від:

а)            того, чи було отримано на це дозвіл клієнта;

б)           юридичних та етичних вимог, що стосуються такого розкриття шформацй i
можуть варіюватися залежно від країни.

655

13.18           Запропонований  професійний  бухгалтер-практик  повинен  дотримуватися
суворої конфщенцшносп i приділяти належну увагу будь-якш шформацп',
наданш TenepinmiM бухгалтером.

13.19           Інформація, надана теперішнім бухгалтером, може вказувати, наприклад, на те,
що видимі причини, наведет юпентом як підстава для заміни, не відповідають
фактам. З інформації може випливати, що пропозиція про заміну професійних
бухгалтерів-практиків  була  висунута  тому,  що  теперішні  бухгалтери
відстоювали  свої  позицп 
i  належно  виконували  обов'язки  професійних
бухгалтерів-практиків, незважаючи на опір або ухиляння, у зв'язку з чим між
ними і клієнтом виникли серйозні розбіжності щодо принципів або практики.

13.20           Тому контакти між сторонами покликані:

а)           захистити професійного бухгалтера-практика від прийняття призначення в
обставинах, коли відомі не всі факти, що стосуються справи;

б)          захистити  дрібних власників  підприємств,  які  можуть  не  мати  повної
інформації про обставини, у зв'язку з якими пропонується заміна;

в)           захистити інтереси теперішнього бухгалтера, якщо запропонована заміна є
результатом сумлінного виконання теперішнім бухгалтером свого обов'язку
діяти як незалежний фахівець або спробою втрутитися у виконання ним
CBoi'x обов'язків.

13.21  Перш  ніж  приймати  призначення,  яке  передбачає  неодноразове  надання
професійних послуг, які до цього моменту надавалися іншим професійним
бухгалтером-практиком,   запропонованому   професійному   бухгалтерові-
практику, слід:

а)           перевірити, чи повідомив потенційний клієнт теперішнього бухгалтера про
запропоновану  заміну  та  чи  дав  він  дозвіл  (бажано  письмовий)  на
обговорення  справ  клієнта  у  повному  обсязі  та  без  обмежень  із
запропонованим професійним бухгалтером-практиком;

б)          якщо відповідь, одержана від потенційного клієнта, задовільна, то попросити
дозволу вступити в контакт з теперішнім бухгалтером. Якщо в такому
дозволі буде  відмовлено  (або не  було надано дозволу,  передбаченого
пунктом а)), за відсутності виняткових обставин, про які цілком відомо
запропонованому  професійному  бухгалтерові-практику,  а  також  якщо
запропонований бухгалтер не одержить потрібну фактичну інформацію в
інший спосіб, йому слщ вщмовитися від призначення;

в)           одержавши дозвіл, попросити теперішнього бухгалтера (бажано письмово):

i) надати інформацію про будь-які професійні причини, що мають бути відомі до прийняття рішення про те, чи варто прийняти або відхилити призначення (за наявності таких причин);

ii) надати всю необхідну інформацію, щоб мати можливість прийняти рішення.

13.22  Теперішній бухгалтер, одержавши повідомлення, згадане у параграфі 13.21 в),
повинен негайно:

а)           відповісти (бажано письмово), чи є будь-які професійні причини, через які
запропонованому професійному бухгалтерові-практику не слід приймати
призначення;

б)          за наявності таких причин (або іншої інформації, яка повинна бути розкрита)

656

переконатися, що клієнт дав дозвіл надати таку докладну інформацію запропонованому професійному бухгалтерові-практику. Якщо дозвіл не надано, то теперішній бухгалтер повинен сповістити про це запропонованого професійного бухгалтера-практика;

в) одержавши дозвш вщ юпента, повідомити всю інформацію, потрібну запропонованому професійному бухгалтерові-практику для прийняття рішення щодо доцільності прийняття призначення, і відкрито обговорити із запропонованим професійним бухгалтером-практиком усі питання, які стосуються призначення і про які запропонованому бухгалтерові варто знати.

13.23           Якщо запропонований професійний бухгалтер-практик не одержить протягом
прийнятного проміжку часу вщповцц вщ теперішнього бухгалтера і якщо немає
підстав уважати, що існують будь-які виняткові обставини, що супроводжують
запропоновану  заміну,  то  запропонований  професійний  бухгалтер-практик
повинен зробити все можливе для того, щоб вступити в контакт з теперішнім
бухгалтером у будь-який інший спосіб. Якщо запропонований професійний
бухгалтер-практик не зможе досягти задовільного результату, то йому слід
надіслати ще одного листа, зазначивши в ньому, що він припускає, що не існує
причини професійного характеру, з якої призначення не слід приймати, і що він
має намір прийняти його.

13.24           Той факт, що теперішній бухгалтер іще не отримав належного йому гонорару,
не є професійною причиною, через яку іншому професійному бухгалтерові-
практику не слід приймати призначення.

13.25           Теперішньому бухгалтерові слід у якнайкоротший термін передати наступному
професійному бухгалтерові-практику всі облікові книги та документи клієнта,
які в нього є або можуть бути після дати нового призначення; треба також
повідомити  клієнта про  це,  якщо  професійний  бухгалтер-практик  не  має
законного права на утримання таких журналів та документів.

13.26           Деякі  організації  (внаслідок  законодавчих  вимог  або  з  інших  причин)
вимагають  надання  документів  або  тендерних  пропозицій  (наприклад,
конкурентних заявок) у зв'язку з професійними послугами, запропонованими
професійними бухгалтерами-практиками. У відповідь на рекламне оголошення
або індивідуальне прохання направити документи або тендерні пропозиції
професійному бухгалтерові-практику (якщо призначення може призвести до
заміни іншого професійного бухгалтера-практика) слід указати в документах
або тендерній пропозиції, що до прийняття призначення йому треба одержати
можливість установити контакт з іншим професійним бухгалтером-практиком,
щоб мати можливість довідатися, чи існують будь-які професійні причини, з
яких призначення не слід приймати. Якщо надані документи або тендерна
пропозиція  виграють,  то  потім  треба  встановити  контакт  з  теперішнім
бухгалтером.

РОЗДІЛ 14

Реклама та пропонування послуг

14.1 Питання про те, чи дозволяти конкретним професійним бухгалтерам-практикам здійснювати рекламу* та пропонування послуг*, належать до компетенції організацій - членів  МФБ та визначаються  ними,  виходячи  з  правових,

* Див. "Визначення".

657

соціальних і економічних умов кожної країни.

14.2                  Якщо така реклама і пропонування послуг дозволені, то вони повинні бути
спрямовані на об'єктивне інформування громадськості та відповідати вимогам
чесності,  достовірності  та  гарного  смаку.  Пропонування  послуг  з
використанням примусу або нав'язування має бути заборонено.

14.3                  До заходів, що не відповідають наведеним вище критеріям, можна віднести
такі:

а)            формування  помилкових,   оманливих  чи  невиправданих  очікувань
сприятливих результатів;

б)           натяк на можливість  впливу  на рішення  будь-якого  суду,  арбітражної
установи, регулювального органу або аналогічного органу чи посадової
особи;

в)            хвалебні заяви про себе, що не ґрунтуються на фактах, які можна перевірити;

г)            порівняння з іншими професійними бухгалтерами-практиками;
ґ) заходи, що містять рекомендації або підтвердження інших осіб;

д)            заходи, що містять будь-яю iHnii заяви, які можуть призвести до того, що
навіть розсудлива людина неправильно їх зрозуміє або буде введена ними в
оману;

е)            необґрунтоване проголошення себе експертом або фахівцем у певній сфері
бухгалтерського обліку.

14.4                  Професійний бухгалтер-практик у країні, де дозволена реклама, не повинен
намагатися одержати перевагу за допомогою реклами в газетах та журналах, що
ix публікують чи розповсюджують у країні, де реклама заборонена. Аналогічно,
в країні, де реклама заборонена, професійний бухгалтер-практик не повинен
розміщувати рекламу в газетах та журналах, що їх публікують у країні, де
реклама дозволена.

14.5                  У тих ситуаціях, коли професійні бухгалтери-практики у свош м1жнародн1й
діяльності порушують положення параграфа 14.4, організація - член МФБ у
країні, де трапляється порушення, повинна зв'язатися з організацією - членом
МФБ у країні реєстрації професійного бухгалтера-практика для забезпечення
поінформованості  організації - члена МФБ у  країні реєстрації  про  таке
порушення.

14.6                  Безперечно,   інформованість   громадськості   про   спектр   послуг,   що
пропонуються професійним бухгалтером,  є бажаною.  Тому не може бути
заперечень  проти  того,  щоб  організація  -  член  МФБ  повідомляла  таку
інформацію громадськості офіційно, тобто вщ
iMeHi організації - члена МФБ.

Оприлюднення інформації професійним бухгалтером-практиком в умовах заборони на рекламу

14.7    Якщо  реклама  не  дозволена,  оприлюднення  інформації  професійним
бухгалтером-практиком допускається за умови, якщо:

а)            його  метою  є  інформування  громадськості  (або  таких  категорій
громадськості, яких це стосується) про факти так, щоб таке інформування не
було хибним і не вводило в оману;

б)           воно є тактовним;

в)            у ньому дотримано професійної гідності;

658

г) у ньому немає частого повторення і привертання надмірної уваги до і професійного бухгалтера-практика.

14.8 Наведені далі приклади ілюструють обставини, за яких оприлюднення шформацп е прийнятним. При цьому слід ураховувати найважливіші вимоги, наведені у попередньому параграфі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑