Надання послуг, які не є послугами з надання впевненості, клієнтам із надання BncBiicnocTi

8.155               Традиційно фірми надають своїм клієнтам з надання впевненосп р1зномаштн1
послуги,  не  пов'язані  з  наданням  впевненості,  які  відповідають  їхнім
кваліфікації та досвіду. Клієнти з надання впевненост1 щнують вигоди, які
вони отримують унаслідок того, що фірми, які добре розуміють особливості
lXHboi' діяльності, застосовують свої знання й кваліфікацію в інших сферах
діяльності клієнтів. Крім того, надання таких послуг, що не є послугами з
надання впевненості, часто призводитиме до отримання групою з надання
впевненосп  1нформацп  щодо  діяльності  та  операцій  клієнта  з  надання
впевненості,  корисної  для  завдання  з  надання  впевненості.  Чим  більша
обізнаність з діяльністю клієнта з надання впевненості, тим краще розумітиме
група з надання впевненості процедури та заходи, механізми контролю клієнта
з надання впевненості, а також ділові та фінансові ризики, з якими він
стикається. Проте надання послуг, не пов'язаних з наданням впевненості,
створює загрози для незалежносп ф1рми, фірми мережі чи членів групи з
надання впевненості, зокрема щодо усвідомлених загроз для незалежності.
Тому необхідно оцінити значущість будь-якої загрози, спричиненої наданням
таких послуг. У деяких випадках можливо усунути чи зменшити загрозу, що
виникла, шляхом здійснення застережних заходів. В інших випадках не існує
застережних заходів для зменшення загрози до прийнятного рівня.

8.156     Наведені далі види діяльності, як правило, створюватимуть загрози власного
iHrepecy або власної оцінки, які можуть бути такими значними, що лише уникнення
певної діяльності чи відмова виконувати завдання з надання впевненості зменшать
загрозу до прийнятного рівня:

•             санкціонування,  виконання  чи  завершення  операції  чи  іншим  чином
здійснення  повноважень  вщ 
iMeHi  клієнта  з  надання  впевненості  або

633

наявність повноважень робити це;

       визначення того, які рекомендацп ф1рми слід упроваджувати;

       надання висновків найвищому управлінському персоналові особою, що
перебуває на управлінській посаді.

8.157     Приклади,  наведені  в  параграфах  8.163-8.202,  розглядаються  в  контексті
надання послуг, що не є послугами з надання впевненості, клієнтові з надання
впевненості. Потенційні загрози для незалежності найчастіше виникатимуть,
якщо послуги (інші, ніж послуги з надання впевненості) надаються клієнтові з
аудиту.  Фінансові  звіти  суб'єкта  господарювання  надають  фінансову
інформацію  про  різні  операції  та  послуги,  які  мали  вплив  на  суб'єкт
господарювання. Проте предмет інших послуг з надання впевненості може
бути обмежений за своїм характером. Загрози для незалежності, однак, також
можуть виникати, коли фірма надає послугу (іншу, ніж надання впевненості),
пов'язану з предметом завдання з надання неаудиторської впевненості. У таких
випадках слід розглянути значущість учасп ф1рми в предметі завдання з
надання неаудиторської впевненості, а також чи можуть виникнути загрози
власної оцінки та чи можна зменшити будь-які загрози для незалежності до
прийнятного  рівня  шляхом  здійснення  застережних  заходів  чи  слід
відмовитися від завдання, яке не є наданням впевненості. Якщо послуга не з
надання впевненості не стосується предмета завдання з надання неаудиторської
впевненості, загрози для незалежності, як правило, будуть явно незначними.

8.158     Наведені далі види діяльності також можуть спричинити загрози власної оцінки
чи власного інтересу:

       утримування на зберіганні активів клієнта з надання впевненості;

       нагляд  за  діяльністю  працівників  клієнта  з  надання  впевненості  при
виконант lXHboi' звичайної поточної діяльності;

       підготовка первинних документів чи створення даних в електронній чи
шшш форм1, що підтверджують здійснення операції (наприклад, замовлення
на придбання, реєстрація робочого часу за обліковим складом та замовлення
клієнтів).

Слщ ощнити значущість будь-якої загрози, що виникла, та, якщо загроза не є явно незначною, слід розглянути та вжити застережні заходи, необхідні для усунення чи зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

       укладання угод з персоналом, який надає такі послуги, про те, що укладачі
цих угод не братимуть участі в завданні з надання впевненості;

       залучення додаткового  професійного  бухгалтера до  консультацій  щодо
потенційного впливу діяльності на незалежність фірми та групу з надання
впевненості

або

•             шип доречні застережні заходи, викладені в національних нормативних
актах.

8.159  Унаслідок нових розробок у бізнесі, еволюцп ф1нансових ринків, швидких змін
інформаційних технологій та їхнього  впливу  на управління та контроль
неможливо скласти вичерпний перелш ycix ситуацій, коли надання послуг не з

634

надання впевненості клієнтові з надання впевненості може спричиняти загрози для незалежності, а також перелш р1зних застережних заходів, які можуть усунути такі загрози чи зменшити їх до прийнятного рівня. Проте, як правило, фірма може надавати послуги поза межами завдання з надання впевненості за умови, що інші загрози для незалежності зменшені до прийнятного рівня.

8.160  Наведені  далі  застережні  заходи  можуть  бути  особливо  доречними  при
зменшенні до прийнятного рівня загроз, що виникли внаслідок надання послуг
не з надання впевненосп юпентам з надання впевненості:

       політика та процедури, що забороняють персоналові приймати управлінські
рішення  для  клієнта  з  надання  впевненості  або  брати  на  себе
відповідальність за таю р1шення;

       обговорення питань незалежності, пов'язаних з наданням послуг, які не є
наданням  упевненості,  з  найвищим  управлінським  персоналом  клієнта
(наприклад, аудиторським комітетом);

       політика компани юиента з надання впевненості стосовно відповідальності
за нагляд при наданш ф1рмою послуг, які не є наданням упевненості;

       залучення додаткового професійного бухгалтера для надання консультацій
щодо  потенційного  впливу  завдання  не  з  надання  впевненості  на
незалежність члена групи з надання впевненості та фірми;

       залучення додаткового професійного бухгалтера поза межами фірми для
надання  впевненості  щодо  окремого  аспекту  завдання  з  надання
впевненості;

       отримання  підтвердження  від  клієнта  з  надання  впевненості  щодо
відповідальності за результати роботи, виконаної фірмою;

       розкриття  інформації  про  характер  та  обсяг  гонорарів  найвищому
управлінському персоналові (наприклад, аудиторському комітету);

       укладання угод з персоналом, що надає послуги не з надання впевненості,
про те, що укладачі таких угод не братимуть участі в завданні з надання
впевненості.

8.161               До того, як фірма погоджується на завдання надати клієнтові з надання
впевненості послугу, яка не є наданням впевненості, слід розглянути, чи
спричинить надання такої послуги загрозу для незалежності. У ситуації, коли
загроза не є явно незначною, слщ вщхилити завдання не з надання впевненості,
поки не будуть ужиті застережні заходи для усунення загрози чи зменшення її до
прийнятного рівня.

8.162     Надання певних послуг не з надання впевненості клієнтам з аудиту може
призвести до загроз настільки значних, що жоден застережний захід не усуне й не
зменшить їх до прийнятного рівня. Проте надання таких послуг зв'язаному
суб'єктові господарювання, відділенню чи окремій статп фшансового звіту таких
клієнтів може дозволятись, якщо будь-які загрози для незалежносп ф1рми
зменшені до прийнятного рівня шляхом домовленості про те, що аудиторську
nepeeipKy  такого  зв'язаного  підприємства,  відділення  чи  окремої  статті
фінансового звіту проведе інша фірма, або коли інша фірма повторно виконує
послугу не з надання впевненосп таею мірою, яка необхідна для того, щоб вона

635

могла взяти не себе відповідальність за цю послугу. Складання облікових записів та фінансових звітів

8.163               Надання допомоги клієнтові з аудиту з таких питань, як складання облікових
записів чи фінансових звітів, може призвести до загрози власної оцінки, якщо в
подальшому фірма виконуватиме аудиторську перевірку цих фінансових звітів.

8.164     Відповідальність за забезпечення ведення облікових записів та складання
фінансових  звітів  несе  управлінський  персонал  клієнта,  хоча  він  може
звернутися до фірми з проханням надати допомогу. Якщо фірма, фірма мережі,
працівники, що надають таку допомогу, приймають управлшсью р1шення,
загрозу власної оцінки, що виникла, не можна зменшити до прийнятного рівня
жодними застережними заходами. Тому персоналові не слід приймати такі
рішення. Приклади таких управлінських рішень:

•   визначення чи змінювання журнальних проведень або класифікації рахунків чи

операцій або інших облікових записів без отримання дозволу клієнта з аудиту;

         санкціонування чи затвердження операцій;

         складання первинних документів чи створення даних (включаючи рішення щодо

припущень при оцінці вартості) або внесення змін до таких документів чи даних.

8.165   Процес  аудиторської перевірки  включає широкий діалог між  фірмою та
управлінським персоналом клієнта з аудиторської перевірки. Протягом цього
процесу управлінський  персонал замовляє та отримує значні  вхідні дані
стосовно таких питань, як облікові принципи та розкриття інформації про
фінансові  звіти,  відповідність  заходів  контролю  та  методів,  що  були
використані  при  визначені  певних  сум  активів  та зобов'язань.  Технічна
допомога такого характеру та консультації щодо облікових принципів  для
клієнтів  з  аудиту  -  це  відповідні  засоби  вдосконалення  достовірності
фінансових звітів. Надання таких консультацій, як правило, не створює загрози
для незалежносп ф1рми. Подібним чином процес аудиторської перевірки може
бути пов'язаний з наданням допомоги клієнтові з аудиту при вирішенні
проблем звіряння рахунків, аналізування та збирання інформації для звітності
згідно  з  нормативними  актами,  допомоги  у  складанні  консолідованих
фінансових звітів (включаючи приведення місцевих обов'язкових звітів у
відповідність з обліковою політикою групи та перехід на іншу концептуальну
основу фінансової звітності, наприклад, Міжнародні стандарти фінансової
звітності),  складання  статей,  про  які  слід  розкривати  інформацію,
пропонування коригувань до журнальних проведень та надання допомоги й
консультацш 3
i складання місцевих обов'язкових звітів дочірніх суб'єктів
господарювання.  Такі  послуги  вважаються  звичайною  частиною  процесу
аудиту й за нормальних обставин не загрожують незалежності.

Загальні положення

8.166  Приклади в параграфах 8.167-8.170 свідчать, що загрози власної оцінки можуть
виникати, якщо фірма бере участь у складанні облікових записів чи фінансових
звітів, а потім такі фінансові звіти стають предметом завдання з аудиторської
перевірки фірми. Це однаковою мірою стосується ситуацій, коли предметом
завдання з надання впевненості не є фінансові звіти. Наприклад, загроза

636

власної оцінки може виникнути, якщо фірма розробляє та складає прогнозну фінансову інформацію і потім виконує завдання з надання впевненості про таку прогнозну фінансову інформацію. Тому фірмі слід оцінити значущість будь-якої загрози власної оцінки, що виникла внаслідок надання таких послуг. Якщо загроза власної оцінки не є явно незначною, слід розглянути та вжити застережні заходи, необхідні для зменшення загрози до прийнятного рівня.

Knienmu з аудиту, які не є зареєстрованими на біржі суб'єктами господарювання

8.167 Фірма або фірма мережі може надавати клієнтові з аудиту, який не є зареєстрованим на біржі суб'єктом господарювання, послуги з обліку та рахівництва (включаючи послуги щодо відомостей зарплати) рутинного чи механічного характеру, за умови, що загрозу власної оцінки, що виникає, зменшено до прийнятного рівня. Приклади послуг:

       реєстрація операцій,  для яких клієнт з аудиту визначив чи затвердив
відповідну класифікацію рахунків;

       перенесення кодів операцій до Головної книги клієнта з аудиту;

       складання фінансових звітів на основі інформації пробного балансу;

       перенесення  проведень,  затверджених  клієнтом з  аудиту,  до  пробного
балансу.

Слід оцінити значущість загрози, що виникла, та, якщо вона не є явно незначною, слід розглянути та вжити застережні заходи, необхідні для зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

       укладання угод про те, що такі послуги не надаватимуться членом групи з
надання впевненості;

       упровадження політики та процедур, які забороняють особі, що надає такі
послуги, приймати будь-які управлшсью р1шення від імені клієнта з аудиту;

       вимога, щоб клієнт з аудиту надавав первинні дані для бухгалтерських
проведень;

       вимога,  щоб  клієнт  з  аудиту  розробляв  та  затверджував  основні
припущення;

       отримання ухвали клієнта з аудиту будь-яких запропонованих журнальних
проведень чи інших змін, що впливають на фінансові звіти.

Knienmu з аудиту, ят е зареєстрованими на біржі суб'єктами господарювання

8.168 Надання послуг з обліку та рахівництва, включаючи послуги щодо відомостей зарплати та складання фінансових звітів чи підготовку фінансової інформації, яка є основою фінансових звітів, про які надається аудиторський висновок, від iMeHi клієнта з аудиту, який є зареєстрованим на біржі суб'єктом господарювання, може завдати шкоди незалежносп ф1рми чи фірми мережі або принаймні створити враження шкоди для незалежності. Відповідно, жоден застережний захід, окрім заборони таких послуг (за винятком надзвичайних

637

ситуацій та якщо послуги надаються відповідно до вимог до обов'язкового аудиту), не може зменшити загрозу до прийнятного рівня. Тому фірмі чи фірмі мережі не слід надавати такі послуги зареєстрованим на біржі суб'єктам господарювання, яю е клієнтами з аудиту, крім наведених далі окремих винятків.

8.169  Надання послуг з обліку та рахівництва рутинного чи механічного характеру
відділенням та дочірнім підприємствам зареєстрованих на біржі клієнтів з
аудиту  не  завдає  шкоди  незалежності  щодо  клієнта  з  аудиту,  якщо
виконуються такі умови:

       послуги не пов'язаш 3i здійсненням судження;

       відділення чи доч1рш шдприемства, яким надають послуги, у сукупності не
е суттєвими для клієнта з аудиту, або надані послуги в сукупності не є
суттєвими для відділення чи дочірнього підприємства;

       гонорари фірмі, фірмі мережі за такі послуги в сукупності несуттєві.

Якщо такі послуги надаються, треба вжити всі названі далі застережні заходи, а саме:

       фірмі чи фірмі мережі не слід брати на себе будь-які управлінські функції та
приймати будь-які управл1нсью р1шення;

       зареєстрований  на  біржі  клієнт  з  аудиту  повинен  брати  на  себе
відповідальність за результати роботи;

       працівники, що надають послуги, не повинні брати участь в аудиторській
nepeBipni.

Надзвичайні ситуації

8.170  Надання послуг з обліку та рахівництва клієнтам з аудиту в надзвичайних чи
інших незвичайних ситуаціях, коли для клієнта з аудиту неможливо укласти
iHnii угоди, не вважатиметься таким, що призводить до неприйнятої загрози
для незалежності, за умови, що:

       фірма чи фірма мережі не бере на себе будь-які управлінські функції та не
приймає управл1нсью р1шення;

       клієнт з аудиту бере на себе відповідальність за результати роботи;

       працівники, що надають послуги, не є членами групи з надання впевненості.

Послуги з оцінки вартості

8.171               Оцінка вартості включає формулювання припущень щодо майбутніх розробок,
застосування  певних  методологій  і  методів  та  поєднання  їх  обох  для
обчислення  конкретної  вартості  чи  діапазону  значень  вартості  активу,
зобов'язання чи діяльності в цілому.

8.172     Загроза власної оцінки може виникати, якщо фірма чи фірми мережі виконують
оцінку вартості для клієнта з аудиту, яка буде відображена у фінансових звітах
клієнта.

8.173               Якщо  послуги  з  оцінки  вартості  пов'язані  з  питаннями,  суттєвими  для

638

фінансових звітів, і оцінка вартості пов'язана з певним ступенем суб'єктивності, загрозу власної оцінки, що виникла, не можна зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення будь-якого застережного заходу. Відповідно, не слід надавати такі послуги з оцінки вартості або -альтернативний шлях - єдиним напрямом дій може бути відмова від виконання завдання з аудиторської перевірки.

8.174 Виконання послуг з оцінки вартості, яю Hi окремо, ні в сукупності не є суттєвими для фінансових звітів або які не пов'язаш 3i значним ступенем суб'єктивності, можуть призводити до загрози власної оцінки, яку можна зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення застережних заходів. Такі застережні заходи можуть включати:

       залучення додаткового професійного бухгалтера, який не був членом групи з
надання впевненості, для огляду виконаної роботи або надання (при потребі)
іншої консультації;

       підтвердження клієнтом з аудиту його розуміння основних припущень щодо
оцінки вартості та методології, яку передбачається застосовувати, а також
затвердження їх використання;

       отримання підтвердження від клієнта з аудиту щодо відповідальності за
результати роботи, виконаної фірмою;

       укладання угод про те, що працівники, які надають такі послуги, не беруть
участі в завданні з аудиту.

При визначенні ефективності застережних заходів слід розглянути такі питання:

       рівень знань, досвід та здатність клієнта з аудиту оцінювати відповід
проблеми та ступінь його участі у визначенні й затвердженні важливих
питань, до яких застосовують судження;

       ступінь застосування встановлених методологій та професійних інструкцій
при виконуванні конкретної послуги з оцінювання вартості;

       ступінь суб'єктивізму,  притаманного  конкретній статті  при  оцінюванні
вартості за стандартними чи встановленими методологіями;

       достовірність та обсяг основних даних;

       ступінь залежності від майбутніх подій, що можуть спричинити суттєву
мінливість, притаманну певним сумам;

       обсяг та зрозумілість розкриття інформації у фінансових звітах.

8.175               Якщо фірма чи фірма мережі виконує послугу з оцінювання вартості для
клієнта з аудиту з метою підготовки даних чи заповнення декларації для
податкових органів, з метою обчислення суми податку до сплати клієнтом з
надання впевненості або з метою планування податків, то це не буде значною
загрозою для незалежності,  оскільки такі  оцінки вартостіп ідлягають, як
правило, зовнішній перевірці, наприклад, податковими органами.

8.176               Якщо фірма виконує оцінювання вартості, яка є частиною предмета завдання з
надання впевненості, котре не входить до завдання з аудиторської перевірки,
фірмі  слід  розглянути  загрози  власної  оцінки.  Якщо  загрози  не  є явно

639

незначними, слід визначати та вжити застережні заходи для усунення загроз чи зменшення їх до прийнятного рівня.

Надання послуг у сфері оподаткування клієнтам з аудиту

8.177  У багатьох юрисдикціях до фірми можуть звернутися з проханням надати
послуги  у  сфері  оподаткування  клієнтові  з  аудиту.  Послуги  у  сфері
оподаткування включають різноманітні послуги, у тому числі відповідність,
планування, надання офіційних точок зору з оподаткування та допомоги у
BHpinieHHi  спірних  питань.  Як  правило,  не  вважають,  що  такі  завдання
спричиняють загрози для незалежності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑