20. Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом.

До витрат за будівельним контрактом належать витрати за період від дати укладення будівельного контракту до дати завер­шення цього контракту. До витрат за будівельним контрактом та­кож включають витрати, яких зазнав підрядник внаслідок укла­дання будівельного контракту, якщо існує ймовірність його під­писання й достовірної оцінки цих витрат. Витрати, визнані при укладенні будівельного контракту, який не підписано до дати складання балансу, визнають витратами звітного періоду без включення до витрат за цим будівельним контрактом у наступ­них звітних періодах.    Доходи й витрати, здійснені впродовж періоду виконання бу­дівельного контракту, визнаються на дату складання балансу (на останнє число місяця) залежно від рівня завершеності будівель­но-монтажних робіт, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту можна достовірно оцінити.    Дохід за будівельним контрактом оцінюють за справедливою вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню. Оцінку доходу впродовж виконання будівельного контракту пе­реглядають у разі: погодження із замовником відхилень та/або претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди після його укладання; зміни узгодженої ціни будівельного кон­тракту із фіксованою ціною за наявності умов, що передбачають її зміни.    Будівельні контракти залежно від способу визначення ціни поділяють на контракти із фіксованою ціною та контракти за ці­ною «витрати плюс».  Контракт із фіксованою ціною передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксова­ну ставку за одиницю кінцевої продукції, що виробляється на об'єкті будівництва.    Контракт за ціною «витрати плюс» передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контрак­ту та погодженого у контракті прибутку (у вигляді відсотка від витрат або фіксованої величини).    Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом із фіксованою ціною може бути достовірно оцінений за одночасної наявності таких умов:  -  можливості достовірного визначення суми загального до­ходу від виконання будівельного контракту;  -  ймовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;  -  можливості достовірного визначення суми витрат, необхід­них для завершення будівельного контракту, та рівня завершено­сті робіт за будівельним контрактом на дату балансу;  -  можливості достовірного визначення й оцінки витрат, по­в'язаних із виконанням будівельного контракту, з метою порів­няння фактичних витрат за цим будівельним контрактом із попе­редньою оцінкою таких витрат.        Якщо на дату балансу існує ймовірність того, що загальні ви­трати на виконання будівельного контракту перевищуватимуть загальний дохід за цим будівельним контрактом, очікувані збит­ки визнають витратами звітного періоду.   До доходу від будівельного контракту генпідрядник включає всю вартість виконаних за будівельним контрактом робіт. Вар­тість робіт, виконаних субпідрядниками, генпідрядники визна­чають як інші прямі витрати, пов'язані з виконанням будівельно­го контракту. Субпідрядники включають до доходу вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами.  Доходи і витрати за кожним будівельним контрактом відображають у бухгалтерському обліку окремо, за принципом нараху­вання. Не визнаються доходами аванси, одержані від замовників для фінансового забезпечення виконання будівельного контрак­ту. Ці суми підрядник відображає у складі його зобов'язань. Валову заборгованість замовників за роботи за будівельним кон­трактом підрядник відображає у складі незавершеного виробництва. Валову заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом підрядник відображає у складі інших поточних зобо­в'язань.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑