72. Міжнародний рух капіталу (МРК) і характеристика його форм.

МРК – це рух капіталу між країнами в пошуках високих норм прибутку чи інших вигід. МРК базується на нерівномірному розподілі капіталу як фактору виробництва серед різних країн, що склався історично і різній ефективності його використання в виробництві. За цих умов країни з відносним надлишком капіталу експортують його, а країни, які мають його дефіцит – імпортують.

МРК відбувається в наступних формах:

міжнародні інвестиції;

міжнародний кредит;

державні гранти, позики і технічна допомога.

Міжнародні інвестиції.

Здійснюються переважно за рахунок підприємницького капіталу. МІ поділяються на прямі і портфельні. Портфельні МІ спрямовані на отримання прибутку від володіння цінними паперами іноземних емітентів і не передбачають реального контролю над об’єктом інвестування. Прямі МІ спрямовані не тільки на отримання безпосередньо прибутку, але й на забезпечення певних довгострокових вигід, що випливають з реального контролю інвестора над об’єктом інвестування ( доступ на  ринки збуту, використання в виробництві більш дешевих ресурсів та інш).

Міжнародний кредит (МК)

МК– це відносини, пов’язані з наданням кредитором з однієї країни позичальнику з іншої країни фінансових ресурсів на умовах поверненості, строковості і сплати відсотку за користування ними. Розрізняють комерційні кредити, що надаються суб’єктами  нефінансового сектору економіки переважно в товарній формі та банківські кредити, що надаються виключно в грошовій формі для обслуговування зовнішньої торгівлі  ( короткострокові) і для інвестиційних цілей  (середньо- і довго-строкові).

Державні гранти, позики і технічна допомога.

Цей вид МРК здійснюється державами і має за мету фінансування економічних реформ і підвищення науково-технічного і виробничого потенціалу країн, що розвиваються. Головними донорами грантів і технічної допомоги є промислово розвинуті країни, а отримувачами – переважно слаборозвинуті країни Африки і Азії, а також країни з перехідною економікою. Головною рисою даного виду МРК є те, що він не спрямований безпосередньо на отримання прибутку, як міжнародний кредит і інвестиції. Його метою є досягнення певних довгострокових переваг в політичному і економічному плані, посилення міжнародного співробітництва і гуманітарні мотиви.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑