117. Міжнародна міграція робочої сили(ММРС)- це переміщення робочої сили між країнами світового співтовариства. Це процес організованого чи стихійного переміщення працездатного населення з країни в країну .Міжнародна міграція існує в різних формах :трудової, сімейної, туристичної тощо.

Провідна роль у МЕВ належить трудовій міграції, так званій міжнародній міграції робочої сили. Міжнародна міграція робочої сили в 2-ій пол. 20-го ст. стала важливою частиною процесу інтернаціоналізації міжнар. господарського життя. Трудовий потенціал, являючись найважливішим фактором виробництва, шукає найбільш ефективного використання не тільки в межах національного господарства, а й у масштабах міжнародної економіки. Основні поняття, що характеризують ММРС:

1.міграція-переміщення робочої сили в межах світового співтовариства. 2. еміграція- виїзд з країни певного контингенту населення. 3. імміграція- в’їзд певного контингенту людей в іншу країну. 4. рееміграція- процес повернення емігрантів в свою країну. Причинами ММРСє фактори як економічного, так і неекономічного характеру.До неекономічних відносяться політичні, національні, релігіозні, расові, сімейні, ін. Причини економічного характеру полягають в різному економічному рівні розвитку окремих країн. Робоча сила переміщується з країн з низьким рівнем життя до країн з більш високим рівнем. Об’єктивно можливість міграції з’являється внаслідок національних відмінностей в умовах зар.плати за ту чи ін. проф. діяльність. Суттєвим економічним фактором, визначаючим міграцію робочої сили, є наявність безробіття, перш за все в слаборозвинених країнах. Важливим факторои ММРС є вивіз капіталу, функіонування міжнародних корпорацій. ТНК сприяють поєднанню робочих сили з капіталом, здійснюючи або рух робочої сили до капіталу, або параміщеня свого капіталу в регіони з надлишкои праці. Розвиток засобів транспорту сприяє суттєвому розвитку ММРС.

118 . Міжнародна міграція робочої сили(ММРС)- це переміщення робочої сили між країнами світового співтовариства. Це процес організованого чи стихійного переміщення працездатного населення з країни в країну. Працездатне населення- особи працездатного віку, котрі можуть працювати у відповідності з їх фізичними і розумовими здібностями.Непрацездатне нвселення- особи, котрі частково або повністю втратили працездатність.Зайняті- особи, котрі зайняті і відпрацьовують нормовану кількість часу. Частково зайняті- особи, не повністю зайняті внаслідок вимушеного зменшення робочого часу. Безробітні- особи, котрі не мають роботи, але готові до неї приступити.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑