118. Фактори розвитку МЕІ

Міжнародна економічна інтеграція як явище характеризується відсутністю будь яких форм дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік, а як процес виявляється в стиранні відмінностей між економічними суб'єктами різних країн. А з іншого боку дані процеси проходять не прямолінійно, оскільки поряд з інтеграційними процесами в окремих регіонах світу мають місце й дезінтеграційні процеси, що викликані політичними, національними та релігійними причинами (наприклад, на євразійському просторі колишнього СРСР, у Центральній і Південно-Східній Європі, на Балканах та ін.).

На певному рівні розвитку мікроінтеграції виникають транснаціональні корпорації. Вони є найбільш інтегрованими мікроструктурами (зокрема, Chrisler, General Motors, Volkswagen, Toyota, Honda - вертикальна, a Exoon, Mobil, Texaco - горизонтальна інтеграція). На рівні національних економік інтеграція розвивається на основі формування економічних об'єднань країн з тим чи іншим ступенем узгодження їх національних політик. Тут йдеться про явище економічного регіоналізму. Отже, маємо дворівневу структуру інтеграційного процесу. Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві або більше країн об'єднуються разом для створення ширшого економічного простору. Країни укладають інтеграційні угоди, сподіваючись на економічний виграш, хоча можуть також переслідувати політичні та інші цілі.

119.Фактичні шляхи інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.

Інтеграція є вища форма розвитку МЕВ. Вона створює сприятливі умови обміну това-рами. Це об'єктивний процес, який по-чався не дуже давно і триває сьогодні.

Світова інтеграція являє собою піраміду, на горі якої знаходяться розвинуті країни (США, Японія), нижче - нові індустріальні країни (Малайзия, Індоне-зія, Тайвань), ще нижче - країни з низь-ким рівнем розвитку (Аргентина, Уруг-вай). А інтеграція закріплює ієрархічну побудову цієї піраміди.

На сьогоднішній день Україна поставила стратегічною цілью вхід до ЄЕС. Але це дуже небезпечно для України.

Справа в тому, що політика Заходу полягає в дезінтеграції України і взагалі СНД. Тому, надаючи кредити, валютні установи вимагають певних заходів: припинення підтримки підпри-в; проведення приватизацій; ліберальний режим експортно-імпорт ного регулювання; внутрішня конвертованість гривні.Шляхи інтеграції за яких Україна зможе інтегруватись у європ. сусп-во: 1)регіональна інтеграція на рівні СНД (основний шлях для нарощування по-тенціалу України);2)регіональна інтеграція в рамках ЄЕС, але цей шлях не є основним, скоріше вторинним, оскільки Україна має спо чатку сформувати себе як промислово розвинену державу і вже потім виходити на міжн. арену.Тому на даний момент необхідним є вихід України зі своєю високоякісною продукцією на ринки СНД, де вона може бути конкурентоспроможньою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑