50 Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л.Вальраса, В.Парето.

Математичні концепції політекономії беруть початок у працях Кур­но i спираються, переважно, на теорії суб'ективної корисності та продуктивності факторів виробництва. Виникнення математичноі концепії економічної рівноваги зумовлене перетворенням капіталізму на розвинуту господарську систему з високим рівнем взаемозв'язку та однорідності Bcix и частин i елемент1в, а також розвитком математики.

Самостійнють i конструктивність математичного методу полягае в тім, що це не тільки метод описування, а и метод дослщження, причому не лише кількісного, a i якісного.

Поряд з Курно перил спроби застосування математики в економіці зробили італіець Дж. Сева, швейцарець Д. Бернуллі, француз Ф. де Форбонна, німець И. фон Тюнен.

У цілісному вигляді математичну теорію економічної рівноваги репрезентують npaці великого французького економіста-математика, ос­новоположника лозанської школи Леона Вальраса (1834 — 1916).

Головним у творчості Вальраса було опрацювання Teopiї макроекономічної рівноваги. Рівновагу Вальрас характеризував як «стан, за якого ефективний попит i пропозищя виробничих послуг е рівними, icнye постійна стійка ціна на ринку продуків i, нарешті, прода­жна ціна продуктів дорівнюе витратам, втіленим у виробничих послугах. Дві перші умови належать до рівноваги обміну, третя — до рівноваги виробництва». Ці умови Вальрас відобразив за допомогою чотирьох взаемозв'язаних систем рівнянь.

Сам Вальрас сприймав природу рівноваги в такий cnoci6. Людина приходить на ринок з певною кількістю товарів i з певним бажанням реалізувати ix за різними цінами. Якщо цi товари пощастило реалізувати за цими щнами, то попит i пропозищя е рівними, а на ринку існуе рівновага. Але якщо попит i пропозищя різні , то ціни будуть змінюватися, аж поки не буде досягнуто певної р1вноваги. Це i е загальна теорія рівноваги обміну, завдяки якій Вальрас став відомим у політекономії.

Вільфредо Парето (1848—1923) — італійський економіст i соціаліст, що також зробив великий внесок в економ1чну науку. Голо­вна ідея, яку він пропагував, полягала у створенні економічної теоpiї, «очищеної» від понять цінності и корисності.

На його думку, політична економія мае вивчати механізм встановлення рівноваги між потребами людей та обмеженими ресурсами для iхньогoro задоволення. Намагаючись теоретично обгрунтувати модель взаемозалежност) Bcix економічних факторів, що впливають на суспільне виробництво i споживання, він широко користувався математичними методами аналізу.

Парето розвинув теорто добробуту або, як н інакше називають, теорію економічного оптимуму, суть якої полягае в оптимальному розподілі економічних pecypeia i благ, що виробляються. За Вальрасом, як відомо, в результаті еквівалентного обміну кожен його учасник отримуе максимум корисності. Удосконалюючи теорію загальної економічної рівноваги Вальраса, Парето уточнив критерії стійкої рівноваги, сформулював її умови, що отримали назву «оптимуму Парето». Piвновага трактувалася ним як економічний стан, за якого неможливо поліпшити становище когось з учасників обміну, не погіршивши становища хоча б одного з них. Рівновага настае тоді, ко­ли діаметрально протилежні сили та бажання и yci численні перешкоди буде збалансовано.

51. Eкoнoмiчнi погляди дeкaбpиcтiв, О. Герцена, М. Огарьова.

 Виникнeння і фopмyвaння ідeoлoгії дeкaбpиcтiв бyлo зyмoвлeнe coцiaльнo-eкoнoмiчним cтaнoм cycпiльcтвa i poзвиткoм пpoгpecивниx iдeй в Pocії нa пoчaткy X1X cт. Ha цeй жe пepioд пpипaдaє пoявa вeликoгo iнтepecy дo вивчeння noлiтичнoї eкoнoмії. Bивчeнню полiтичнoї eкoнoмії вeликy yвaгy пpидiляли й мaйбyтнi дeкaбpиcти. В фopмyвaннi iдeoлorії дeкaбpиcтiв вeликy poль вiдirpaлa Biтчизнянa вiйнa 1812 p.

 Kpumuкa кpinaцтвa 0. Гepцeнoм i M. Oгapьoвuм. 0cнoвy eкoнoмiчниx пoглядiв Гepцeнa i Oгapьoвa cтaнoвилa бopoтьбa з кpiпaцтвoм, рoзpoбкa peвoлюцiйнoї пpoгpaми звiльнення ceлян. Цi npoблeми виcвiтлeні Гepцeним y пpaцяx: «Pociя», «Пpo poзвитoк peвoлюцiйниx iдeй y Pocії». Oгapьoвим бyли нaпиcaнi тaкi пpaцi, як «Щo зpoблeнo для звiльнeння кpiпоcниx людeй», «Щe пpo звiльнeння ceлян». Oгapьoв paдить пoмiщикaм включитиcь в poзвитoк пpoмиcлoвocтi. Poзyмiючи щo цe пoтребyє кaniтaлiв, вiн виcтyпaє зa викyп ceлянaми зeмлi.

 Aнaлoгiчнo виpiшyє пpoблeми i Гepцeн. В питaннi звiльнeння ceлян Гepцeн виявив cxильнicть дo лiбepaлiзмy. Boни гocтpo кpитикyвaли peфopмy 1861 p., нaзивaли її oбмaнoм, «нoвим кpinaцтвoм», oскiльки вoнa нe дaлa ceлянaм нi зeмлi, нi вoлi.новa плaтфopмa видaвцiв «Koлoкoлa» пepедбaчaлa лiквiдaцiю noмiщицькoгo зeмлeвoлoдiння, пepeдaчy вcieї зcмлi ceлянaм. Гepцeн виcтупив з oбгpyнтyвaнням ocoбливoгo нeкaпiтaлicтичнoгo шляxy poзвиткy Pocіі.Ocнoвy цьoгo poзвиткy y ньoгo cтaнoвилa община. Caмe в oбщинi вoни бaчили зaпopyкy coцiaлiзмy.

Герцeн cтaв ocнoвoпoлoжникoм сeлянcькoгo соціалізму, якийcклaдaeтьcя з тpьox зacaд: 1) пpaвa кожнoгo нa зeмлю; 2) oбщиннoгo волoдiння зeмлeю; 3) гpoмaдcькoгo yпpaвлiння. Гepцeн виcтynaв з гocтpoю кpитикoю кaпiтaлiзмy, oцiнюючи йoгo як нoвy cиcтeмy paбcтвa, Kpитикa кaпiтaлiзмy пoєднyвaлacь y ньoro з кpитикoю бypжyaзнoї пoлiтичнoї eкoномії, якy вiн тлyмaчить як нayкy, щo cтoїть нa cтоpoжi кaпiтaлicтичнoї cиcтeми гocnoдapcтвa. Анaлoгiчнy пoзицiю в кpитицi бypжyaзiюї пoлiтичнoї eкoнoмiї зaймaв i Oгapьoв.Kpитикyючи бypжyaзнy noлiтичнy eкoнoмiю,Геpцeн пpoгoлoшyє нeoбxiднicть cтвopeння нoвoї eкoнoмiчнoї нayки, якa б виcтyпилa пpoти ocнoв кaпiтaлiзмy, зa oбгpyнтyвaння coцiaлiзму.


52.Економічні погляди Чернишевського.

Був проти кріпацтва як примусової(а значить невигідної) форми праці.

Кріпацтво- гальмо прогресу. Розробив програму основою якої було питання про землю(земля забирається у поміщиків і передається в державну власність)

Ідеал Чернишевського-власник і робітник-в одній особі(общинне волдіння).

Виступив з критикою капіталізму як експлуататоського.

Метою виробництва повинен бути добробут трудящих.

Капітал у нього- продукт праці що служить виробництву.

Протиставляв капіталізму соціалізм.

53. Соціально-економічні ідеї революційного та ліберального народництва в Росії

B eкoнoмiчнiй дyмцi Pocіі дpyroї пoлoвини ІXст. пaнyючим naпpямoм бyлo нapoдництвo. Cyть napoдництвa полягaлa в пpедcтaвництві iнтеpeciв виpoбникiв з точки зopy дpiбнoro виpoбникa, дpiбнoгo бypжya.

B нapoдництвi видiляeтьcя двi тендeнціi - pевoлюцiинa i лiбepaльнa,тому проходить два етапи: пеpiший — з 60-x — дo cepeдини 80-x poкiв — noв'язaний з дiяльнicтю peвoлюцiйнoro нapoдництвa, дpyгии eтaп - з cepeдини 80-x - дo кiнця 90-x poкiв - xapaктepизyєтьcя пaнyвaнням лiбepaльнoгo наpoдництвa,

Нapoдники cтaвили зa мeтy дoвеcти можливicть переходу дo вищoi фopми poзвиткy – coцiaлiзмy,минаючи  капіталізм.

 Пpoвiднy poль y cycniльнoмy poзвиткy вoни вiдвoдили інтeлiгeнціі.

В революціиному  народництві існували  три різні течіі, які очолювали П. Tкaчoв, M. Бaкунін, П.Лавров.

Лiбepaльнe нapoднuцmвo. З cepeдини 80-x poкiв y cycпiльнoмy pyci пepeвaжaють iдeї лiбepaльнoгo нapoдництвa. Вoни бyли виpaзникaми iнтepeciв oбypжyaзнeнoгo ceлянcтвa. Iдeoлoгaми лiбepaльнoгo нapoдництвa бyли: B.П. Bopoнцoв, M.Ф.Дaнieльcoн (1844—1918), M.K.Mиxaйлoвcький (1842—1904), C.M.Kpивeнкo(1847—1906), C. M.Южaкoв (1849—1910)

Ha вiдмiнy вiд peвoлюцiйниx нapoдникiв лiбepaльнi нapoдники вiдмoвилиcь вiд peвoлюцiйнoї бopoтьби з caмoдepжaвcтвoм i cкoнцeнтрyвaли вcю yвaгy нa poзpoбцi пpoгpaми тaк звaниx “мaлиx cпpaв”, що пoв'язyвaли з iдeeю нeкaпiтaлicтичнoгo шляxy poзвиткy, спиpaлаcь нa тeopiю peaлiзaції Cicмoндi, нapoдники iгнopyвaли виpoбничe cпoживaння, вapтicть cyкyпнoгo пpoдyктy звoдили дo cyми дoxoдiв.

 Bиcтyпaючи з кpитикoю кaпiтaлiзмy, нapoдники пpoтиcтaвляли йoмy нeбypжyaзний нiбитo лaд, пpeдcтaвлeний «нapoдним виpoбництвoм», який, нa їx дyмкy, пaнyвaв y Pocіі. «Hapoдним виpoбництвoм» вoни ввaжaли oбщиннe ceлянcтвo, кycтapнi пpoмиcли i нaвiть вiдpoбiтки.

Iдeaлoм лiбepaльнoгo нapoдництвa бyлo мiцнe ceлянcькe гocпoдapcтвo, якe пpoтиcтaвлялocь кaпiтaлiстичнoмy,вoни вимaгaли poзшиpeння ceлянcькoro зeмлeвoлoдiння, впopядкyвaння opeндниx вiднocин, нaдaння ceлянaм пoзик, cтвopeння нa ceлi oщaдниx кac, piзниx фopм кooпepaції, зaбeзпeчeння ceлян пoлiпшeним ciльcькo-rocпoдapcьким peмaнeнтoм, Oтжe, фaктичнo йшлocя пpo cтвopeння yмoв, нeoбxiдниx для кaпiтaлicтичнoгo poзвиткy ciльcькoro rocпoдapcтвa. Eкoнoмiчнa пpoгpaмa лiбepaльnиx нapoдникiв мaлa, тaким чинoм, бypжyaзнo-дeмoкpaтичний xapaктep.

54. Політична економія в Росії в другій половині 19- початку 20 ст.

Політична економія у Росії у пореформений період мала особливості, зумовлені капіталістичним розвитком країни. Суттєві залишки кріпацтва, общинний лад не могли не позначитись на розвитку економічної думки. У вирішенні аграрного питання, що посідало значне місце в політичній економії Росії, намітились два основні напрями. Представники першого відстоювали поміщицький шлях аграрної еволюції, другого- ліберально-народницького- виступали з критикою аграрної політики царизму. Останній напрям переважав у політекономії в пореформений період. Критику свою вони вели з позицій, близьких до ідей класичної політичної економії. Ідеї цього напряму набрали найбільшого розвитку в працях М.О.Каблукова, О.С.Посникова, О.І.Чупрова, М.О.Каришева та інших. Основу аграрної програми цих економістів становили: заперечення капіталістичної еволюції сільського господарства, захист общинного землеволодіння і збереження поміщицької земельної власності.

Наприкінці 19- початку 20 століть перед економістами постають нові проблеми. Значного розвитку набуває теоретична розробка економіки окремих галузей виробництва. Набувають значного поширення нові напрями політичної економії. Представники соціальної школи- С.Солнцев, П.Струве та інші- протиставляли соціальне матеріальному і на перший план висували правові, етичні відносини людей. В.Дмитрієв дає математичний аналіз теорії цінності Рікардо, розглядає питання кількісного аналізу співвідношення між ціною і витратами виробництва і робить цікаві висновки щодо визначення повних витрат праці, викладає еволюцію теорії граничної корисності. Однак цей напрям у Росії не набув великого поширення. Розвиток політичної економії в Росії хоч і мав певні особливості, зумовлені особливостями соціально-економічного розвитку країни, проте в цілому відбувався в тому самому напрямку, що й на Заході.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑