45.  Австрійська школа граничної корисності. К.Менгер, Е.Бен-Баверк, Ф.Візер.

 Австрійска школа політ. ек-ії , яка сформувалась у 70-ті роки 20 ст. зробила найбільш вагомий внесок у розробку ідей Маржиналізму. Її предстаниками були професори Віденського ун-ту К.Менгер , Ф.Візер , Е.Бен-Баверк. Засновником і лідером школи був К.Менгер(’Основи політ. економії’, «Дослідження про методи соц. наук і політ. економії зокрема» ). Менгер: Потреба- намагання задовільнити певне бажання.Корисність- здатність речі задовольнити потребу. Вартість товару народжується з його використання у споживанні , а не з того , скільки було витрачено на його вир-во. Ф.Візер у працях  ’Природна цінність’ , ’Закони влади’ розвиває ідеї Менгера. Закон Візера :вартість витрат вир-ва є похідною від вартості продукту. Важливою ознакою економіки австрійці (Візер) вважали обмеженість матеріальних благ. Є.Бем-Баверк ( ’капітал і прибуток’) дав доповнений варіант нової теорії. Бем-Баверк : суб’єктивна цінність, об’єктивна цінність. Розрізняв теперішні і майбутні блага. Таким чином , можна підбити підсумки аналізу особливостей австрійської школи: 1)в економічному аналізі центр ваги з витрат і затрат переключається на кінцеві результати; 2)вихідним в економічній теорії є суб’єктивне мотивування економічної поведінки людей , а не об’єктивні фактори; 3)в політекономію вперше був внесений принцип граничної корисності; 4)використання методу робінзонади (ізольоване господарство);5)на перший план висувається споживання.

46.Становлення неокласичної традиції. Кембрідзька школа.

 Становлення неокласичної традиції в економічній теорії пов’язане з формуванням у 90-х рр. 19 ст. в Англії так званої кембріджської школи. Представники : А.Маршалл , А.Пігу , Р.Хоутрі. Кембріджська школа за своїм впливом на економічну думку не поступалася австрійській і започаткувала неокласичний напрям в економічній теорії.

 У своїх працях (’Принципи економічної науки’) Маршалл поєднав трудову теорію вартості і ’теорію граничної корисності’ (маржиналізм). Маршалл переключає дослідження з проблеми цінності на розробку теорії ціни

 Вивів закон попиту : ’потрібна кількість товару збільшується зі зниженням ціни і зменшується з її зростанням’. Ринок Маршалл розглядав як високоорганізовану інституцію , де взаємодіють попит і пропозиція і встановлюються ціни .

 За його теорією розподілу кожний із факторів вир-ва (земля , праця , капітал , підприємницька діяльність ) також поділяють дії попиту і пропозиції.

 Рушійною силою економіки представн. Кембр.шк.вважали свободу і конкуренцію. Людський капітал, на їх думку, так само важливий як засоби вир-ва , як і інший вид капіталу . Економічну теорію назвали неокласичною - новий напрям класичної теорії.


47.  Економічна теорія Маршалла. 

 Альфред Маршалл був найбільш відомим представником Кембріджської школи. Його наукові заслуги започатковували неокласичний напрям в економічній теорії. У своїй праці ’Принципи політичної економії’ М. зробив спробу поєднати всю класичну політекономію в єдину універсальну концепцію. Він поєднав трудову теорію вартості і маржиналізм. Основну увагу М. концентрував на розробці теорії ціни. Вивів головний закон попиту : ’потрібна кількість товару збільшується  зі зниженням ціни і зменшується з її зростанням’.   На думку М., фактори  вир-ва - земля, капітал , праця , організаторські здібності - визначають ціну пропозиції. Ринок розглядав як високоорганізований інститут, де взаємодіють попит і пропозиція і встановлюються ціни . Розрізняв дію 3-х періодів часу : короткого періоду , тривалішого , і дуже тривалого.

 Загальний національний доход є результатом дії всіх факторів і зростає зі збільшенням пропозиції факторів. Рушійною силою економіки вважав свободу і конкуренцію. Здібності людини так само важливі як засоби вир-ва, як і інший вид капіталу . Економічну теорію Маршалла і його послідовників назвали неокласиками - новий напрям класичної теорії.

48. Американська школа маржиналізму. Д.Б.Кларк.

Наприкінці XIX ст. 3'являеться своєрідний американський варінт Teopії граничної корисності, засновником якого був професор Колумбійського університету Джон Бейтс Кларк (1847 — 1938)

Ocновнi його npaцi «Філософія багатства» (1889), «Розподіл багатства» (1899), «Проблеми монополій» (1901), «Суть економічної теорії» (1907) справили великий вплив на розвиток американської світової економічної думки. Кларку належить авторство так званого закону спадної продуктивності праці и капіталу, що його вчений поклав у основу власної Teopiї граничної продуктивності.

Спираючись на методологічні принципи австрійської школи Кларк стверджував, що основними факторами розвитку економіки є технологічний i моральний, а її основу становить окреме ізольоване господарство.

Головною проблемою політичної економіки Кларк називав проблему розподілу. У книжці «Розпод1л багатства» він доводив, що поділ суспільного доходу відбуваеться згідно з природним законом який забезпечуе кожному власникові фактора виробництва стільки багатства, скільки він створює.

На відміну від свoїx попередників Дж. Кларк розглядав чотири фактори виробництва:

1) капітал у грошовій формі;

2) капітальні блага (засоби виробництва i земля);

3) діяльність підприємця;

4) праця робітника.

49.Розвиток неокласичної традиції в працях А.ПІгу,

Артур Iliry (1877—1959) — представник кембріджської економічної школи, один з послідовників та учнів А. Маршалла, А. Пігу — автор концепції економіки добробуту. Його концепція розглядає соціальний добробут як суму добробуту окремих індивідів. Основою соціального добробуту е економічний добробут, що трактується як кількість задоволення, котре можна виразити в грошово­му еквіваленті. Розвиваючи свою ідею, Пігу стверджував, що «еко-номічні» причини діють на економічний добробут будь-якої країни не прямо, а через створення и використання об'ективного додаткового економічного добробуту, що його економісти називають національним доходом.

Виходячи з принципу спадної корисності (який поширюеться и на динаміку доходу), що за ним сума задоволення потреб бідних верств населення зростає швидше, ніж зменшуеться сума задово­лення багатих, Пігу запропонував ідею перерозподілення доходів через активну податкову політику держави. Він обгрунтував необхідність прогресивної системи податків, яка передбачає збільшення ставки оподаткування пропорційно зростанню доходу, а також запровадження значного податку на спадщину.

Ральф Джорж Хоутрі (1879—1975), англійський економіст, представник кембриджської школи, теоретичні розробки якого діс­тали не тільки схвалення науковців, а и практичне застосування. Коло досліджуваних ним проблем досить широке — це міжнародна торгівля i трудові відносини; тарифи та оподаткування; грoші та економ1чна влада. Найбільш відомі його праці «Добра и погана торгівля» (1913), «Капітал i зайнятість» (1937). Xoyтpi розглядав еко-номічну діяльність у тісному взаемозв'язку з політикою та етикою, владою держави, психологіею. Иого заслугою було твердження, що багатство и доходи розподіляються м\ж людьми нерівномірно, а це е наслідком індивідуалістичного принципу ведення економ1ки. Тому Xoyтpi вважав, що ідеальною є така економічна система, яка використовуе здатність людини до колективної діяльності.

Економічна діяльніть, говорив він, е свідомою діяльністю, i суб'єкт виходить на ринок з конкретною метою — заробити гроші. Прагнення збільшити власний капітал е визначальним фактором економічної поведінки людини, а відтак в центрі дослідження мають бути гроші. Засадним для аналізу багатства Xoyтpi вважає поняття корисності.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑