Сутність та види маркетингової інформації.

М інформація – вихідний елемент М досліджень і найцінніший ринковий продукт. Вона створює умови для здобуття конкурентних переваг, допомагає знизити рівень комерційного ризику, визначити й урахувати зміни в навколишньому бізнес середовищі. Вона сприяє опрацюванню та координації стратегій, підтримці і обгрунтуванню відповідних рішень, підвищенню іміджу п-ва, дає можливість аналізувати його діяльність.

ВИДИ: - за терміном отримання (первинна, вторинна), - за доступністю (відкрита, приватна, таємна), - за призначенням (вихідна, контрольна), - за рівнем (мікро- і макропланова), - за джерелами отримування (внутр, зовн), - за змістом (аналітична, методологічна, фактична), - за власністю (власна, чужа), - за інформаційними потребами п-ва (навколишня, проміжна, орієнтівальна), - за маркетинговими аспектами (попит, пропонування, їх співвідношення, стан ринку, споживачі, ціни, конкуренція, макросистема). Найціннішою є первинна інфо (кокретність, цілеспрямованність, сучасність, надійність), але велика вартість, тривалість збору, потреба у підготовлених кадрах.

31. Методи збору маркетингової інформації.

М інформація – вихідний елемент М досліджень і найцінніший ринковий продукт. Вона створює умови для здобуття конкурентних переваг, допомагає знизити рівень комерційного ризику, визначити й урахувати зміни в навколишньому бізнес середовищі. Вона сприяє опрацюванню та координації стратегій, підтримці і обгрунтуванню відповідних рішень, підвищенню іміджу п-ва, дає можливість аналізувати його діяльність.

МЕТОДИ: 1. опитування (це інтерв'ю, взяте в респондента під час особистої зустрічі, телефоном чи поштою за допомогою опитувального листка (анкети) – переваги і недоліки…),  2. спостереження (реальна оцінка ситуації за допомогою систематичного обліку поведінки субєктів без словесної чи іншої комунікації і без впливу на обєкт спостереження). Об'єкт – споживач. Переваги: незалежність від бажання чи небажання обєкта співпрацювати, можливість реєстрації неусвідомленої поведінки, урахування впливу чинників навкол середовища. Спостер: польові і в лабораторіях,  3. експеримент (отримання інфо про взаємозвязок між залежними і незалежними змінними, напр, між графіком рекламування і к-стю клієнтів, рівнем цін і обсягом продажу). Об'єкт – ринки, товари, ціни, реклама. Місце: реальні умови, спец лабораторії.  4. імітація (відтворення дії різних маркетингових чинників за допомогою ек математ моделей чи ЕОМ). Набуває пріоритетного значення в маркетингових дослідженнях.

32. М дослідження ринку.

М дослідження ринку включають вивчення та прогнозування його кон'юнктури, розрахунок його місткості, визначення прогнозних показників збуту продукції, аналіз поведінки споживачів і конкурентів, конкурентного середовища в цілому.

1. Кон'юнктура (К.) – реальна ек ситуація на ринку (відношення між AD i AS, рівень і динаміка цін, інші чинники (політ, соц)). Дослідження: заг.ек К, К. конкретного товарного ринку, прогноз К. тов ринку (заг.ек К, фін стану в регіоні, співвіднош AD i AS)

2. Місткість ринку (МР) – обсяги продажу товарів на конкретному ринку в заданий проміжок часу в тому самому бізнес середовищі.МР: реальна, потенційна (Qp=∑niqipi). Підходи до визначення МР: ринк агрегування (ринок – одне ціле), ринк сегментування.

3. Прогноз збуту – визначення того, що п-во планує продати, виходячи з кон'юнктури, власних можливостей. Методи: кількісні (кореляційний аналіз) і некількісні (експерти). 4. Вивчення поведінки спож. Інтердисциплінарний підхід. Теоретичні підходи: ек. теорія, мотиваційна. Будують моделі поведінки спож.

5. Конкуренція – властиве товарному в-ву змагання між окремими ек субєктами, заінтересованими у створенні найвигідніших умов в-ва та збуту товарів. Для аналізу треба вивчити: потенц конкурентів, постачальників, покупців, товарів-субститутів, конкур в галузі. 6. Аналіз конкурентів п-ва – оцінка іхніх слабких і сильних сторін, можливі реакції на дії конкурента.

33. М дослідження п-ва.

М досл п-ва провадять для визначення рівня власної конкурентоспроможності (Кспр). Оцінка Кспр п-ва – це порівняння його хар-к, властивостей чи марок товарів, що ним продукуються, із аналогічними показниками конкурентів для визначення, що забезпечує п-ву переваги над конкурентами в конкретній сфері.

Оцінити Кспр можна аналізуючи слабкі та сильні сторони та порівнюючи їх з конкурентом. Для аналізу необхідно дослідити: -плани конкурентів стосовно зміни частки ринку, підвищ рентабельності, збільш обсягу продажів; -ринкові стратегії конкурент; -засоби реалізації цих стратегій, -сильні і слабкі сторони конкур; -яких дій варто чекати в майб від нинішніх та можливих конкурентів.

Ціль дослідж: знаходження способів і резервів підвищення ефективності діяльності п-ва, його конкурентоспроможності у цілому.

34. Чинники зовн середовища М.

Згідно з моделлю поведінки споживачів (С) прийняття рішень С про купівлю здійснюється через вплив таких груп чинників, як чинники “чорної скриньки” С, ситуаційні впливи, і чинники зовн впливу, у тому числі зовн соц-ек середовище.

Чинники зовн середовища: 1. інструменти та методи маркетингової поліітики (цінової, товарної, комунікаційної, розподільної), 2. Чинники соціо-культурного впливу (культура (матер та моральн цінності, моральні вимоги, звички, традиції), субкультура (реліг, етнічні, расові, нац переваги), соц класи (відносно постійні і однорідні сусп групи, що об'єднують людей), референтні групи (партії, реліг організації, клуби, друзі, співробітники), сім'я.)

Сили зовн серед М: міжнародні, політ, ек, технолог, еколог, соц, конюнктурні.

Усі вони впливають на рішення покунця.

35. Сутність та осн задача М товарної політики (МТП).

36. Осн ф-ції М товарної політики

МТП – це комплекс заходів зі створення й управління продукцією п-ва для задоволення потреб споживачів та досягнення п-вом власних цілей. Це основа М діяльності. СТРУКТУРА: -розробка товарів (планування, модифікування), -обслуговування, -елімінування. (расписать что есть что).

Осн задача – отримання прибутку. Інші: забезпечення провідної частки ринку, проникнення на нові ринки, забезпечити п-ву певний імідж, більш ефективне використання потужностей, каналів розподілу п-ва, заохочення покупців è перемога в конкурентній боротьбі, виживання фірми, отримання макс прибутку, чи такого, що зростає.

37. Рівні товару в М

38. Специфіка товару в М

Товар – це сукупність матеріальних і нематер характеристик, як іпропонуються для задоволення потреб і забезпечують очікувані вигоди як для споживачів, так і для товаровиробників.

Товар в М – мультиатрибутивна річ (набір певних хар-к, властивостей). Найпростіший підхід визає тільки один рівень товару – фізичний (технічні, економічні, нормативні, патенто-правові властивості).

Т.Левіт розширює. Уважає, що товар тільки з фіз параметрами не забезпечить очікувану користь. Його розширена маркетинг концепція товару враховує очікування споживачів щодо різних його властивостей: фізичних, інформаційних, додаткових (сервіс, гарантії, умови поставки, популярність, фабрична марка, імідж). Інша розширена концепція товару: (потенційний(розширений(очікуваний(типовий продукт)))) – включає ті заходи, що допомагають забезпечити додаткову цінність.

За Котлером: (Потенційний(поліпшений(очікуваний(основний товар(ключова цінність))))). Кожен рівень підвищує споживчу цінність. (…описати рівні)

56. Конкурентоспроможність продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑