4.2. Облік учасників зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України

Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" запроваджено правове регулювання видів зовнішньоеконо­мічної діяльності та визначено коло фізичних і юридичних осіб, що мають право нею займатися. Після реєстрації в дер­жавних органах виконавчої влади суб'єкт господарської діяль­ності може самостійно або з залученням посередників здійсню­вати зовнішньоекономічну діяльність шляхом укладання та ре­алізації зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Юридична особа може працювати на зовнішньому ринку за умови, що такий вид діяльності передбачено в її статутних доку­ментах. Взаємодія учасників зовнішньоекономічної діяльності з митними органами може здійснюватися тільки за умови взят­тя на облік учасника господарської діяльності в митному органі за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (у тому числі учасника зовнішньоекономічної діяль­ності), тобто проведення акредитації суб'єкта зовнішньо­економічної діяльності в митних органах. Акредитація здійсню­ється згідно з наказом Державного митного комітету України

63

"Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовніш­ньоекономічної діяльності в митних органах" від 21.05.96 ¹ 237. При проведенні акредитації суб'єкт має подати до митного органу такі документи (оригінали та завірені копії)108:

1.     Установчі документи:

  рішення власника майна або уповноваженого ним органупро створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщовласників або уповноважених ними органів два і більше,такими рішеннями є установчий договір;

  статут підприємства (якщо відповідно до законодавства ценеобхідно для створюваної організаційної форми суб'єктапідприємництва).

2.     Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприєм­ницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районноїв місті Ради або в районній, міській міст Києва і Севастополядержавній адміністрації за його місцезнаходженням (місцемпроживання); свідоцтво про реєстрацію представництва іно­земного суб'єкта господарської діяльності в Україні.

3. Довідка органів статистики про занесення суб'єктів під­приємницької діяльності юридичної особи до Єдиного держав­ного реєстру підприємств та організацій України (ЗУКПО) таприсвоєння кодів території (СПАТО), форми власності (ЗКФВ).

4.     Довідка уповноваженого банку про наявність гривневогорозрахункового та/або валютного рахунків, прізвище, ім'я, побатькові головного бухгалтера підприємства, номери телефонів.

5.     Наказ по підприємству про призначення відповідаль­них працівників за роботу з митницею, їх прізвища, імена, побатькові, паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки,яка використовується при оформленні документів у митнихорганах.

6.     Заповнену суб'єктом у двох примірниках облікову картку.

7.     Інші документи (довідку платника податків тощо).Акредитація завершується видачею підприємству облікової

картки з відмітками митниці, що є підставою для декларуван­ня товарів та інших предметів, переміщуваних через митний кордон України в зоні діяльності цієї митної установи.

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку веден­ня обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах" від 21.05.96 ¹ 237, Додаток 1.

64

Декларування109 здійснюється шляхом заяви за встановле­ною формою (письмовою, усною тощо) точних даних про:

  мету переміщення через митний кордон України товарів таінших предметів;

  товари та інші предмети, що переміщуються через митнийкордон;

  будь-які відомості, необхідні для митного контролю та мит­ного оформлення.

Декларування вантажів може бути проведене110:

  підприємством самостійно як стороною зовнішньоеконо­мічного договору (контракту);

  на договірній основі іншими підприємствами, що здійсню­ють декларування на підставі договору.

Декларант юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів111. Декларант зобов'язаний112:

1) пред'явити митниці товари та інші предмети, що перемі­щуються через митний кордон України;

2)     подати митниці документи, що містять дані, необхіднідля здійснення митного контролю та митного оформлення;

3)     сплатити податки, мито та митні збори, якщо товари таінші предмети підлягають митному обкладанню.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑