3.2. Система інститутів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Органи державної влади та місцевого самоврядування не ма­ють права втручатися в оперативну діяльність суб'єктів зовніш­ньоекономічної діяльності, крім випадків, передбачених зако­ном. Перелік та повноваження органів державної влади, що здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також форми її державного регулювання та контролю визнача­ються Господарським кодексом України та законами України78.

Господарський кодекс України від 16.01.03 ¹ 436-ІV, ч. 2, 3, ст. 380.

50

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначається у ст. 8 Закону України "Про зовнішньоекономіч­ну діяльність". Україна самостійно формує систему та струк­туру державного регулювання зовнішньоекономічної діяль­ності на своїй території.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно з принципами, визначеними у ст. 2 Зако­ну України "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою79:

  забезпечення збалансованості економіки та рівновагивнутрішнього ринку України;

  стимулювання прогресивних структурних змін в економіці,в тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зов­нішньоекономічної діяльності України;

  створення найбільш сприятливих умов для залучення еко­номіки України в систему світового поділу праці та її на­ближення до ринкових структур розвинених зарубіжнихкраїн.

Завдання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності80:

  захист економічних інтересів України та законних інтересівсуб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

  створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньое­кономічної діяльності розвивати всі види підприємницькоїдіяльності незалежно від форм власності та всі напрями ви­користання доходів і здійснення інвестицій;

  заохочення конкуренції та ліквідація монополізму у сферізовнішньоекономічної діяльності.Зовнішньоекономічна діяльність, як і будь-яка інша, не

може здійснюватися сама по собі. Так, для виконання фун­кцій, пов'язаних з цією діяльністю, необхідно створити відпо­відну систему державних органів, чітко визначити їх завдання, функції і повноваження. Система і правовий статус органів, які здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльнос­ті в нашій країні, в загальній формі описані і закріплені у ст. 9—10 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяль­ність".

79          Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 ¹ 959-ХІІ, ст. 7.

80          Там само, ст. 8.

51

Держава та її органи не мають права безпосередньо втруча­тися в зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів цієї діяль­ності за винятком випадків, коли таке втручання здійснюєть­ся згідно із законами України81.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюють на загальнодержавному і місцевому рівнях дер­жавні органи загальної і спеціальної компетенції.

Найвищим органом є Верховна Рада України82.

Верховна Рада України здійснює:

1. Прийняття, зміну та скасування законів, що стосуютьсязовнішньоекономічної діяльності.

2.     Затвердження головних напрямів зовнішньоекономічноїполітики України.

3.     Затвердження загальнодержавних програм економічно­го, науково-технічного, соціального, національно-культурно­го розвитку, охорони навколишнього середовища.

4.     Розгляд, затвердження та зміну структури органів дер­жавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5.     Укладання міжнародних договорів України відповідно доЗакону України "Про міжнародні договори України"83 та при­ведення чинного законодавства України відповідно до правил,встановлених цими договорами.

6.     Встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономіч­ної діяльності на території України.

7.     Затвердження списків товарів, експорт та імпорт якихпідлягає ліцензуванню або забороняється.

8.     Затвердження рішень про надання Україною позик таекономічної допомоги іноземним державам і міжнародниморганізаціям, а також про отримання Україною від іноземнихдержав, банків, міжнародних фінансових організацій позик непередбачених Державним бюджетом України, здійсненняконтролю за їх використанням.

Кабінет Міністрів України:

1. Вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної по­літики України відповідно до законів України.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 ¹ 959-ХІІ, ст. 8.

2           Там само, ст. 9.

3           Закон України "Про міжнародні договори України" від 22.12.93 ¹ 3767-ХІІ.

52

2.      Організовує та забезпечує здійснення зовнішньоеконо­мічної діяльності України, митної справи.

3.      Здійснює координацію діяльності міністерств, держав­них комітетів і відомств України з регулювання зовнішньоеко­номічної діяльності.

4.      Координує роботу торговельних представництв Українив іноземних державах.

5.      Приймає нормативні акти управління з питань зовніш­ньоекономічної діяльності у випадках, передбачених закона­ми України.

6.      Проводить переговори й укладає міжурядові договориУкраїни з питань зовнішньоекономічної діяльності у випад­ках, передбачених Законом України "Про міжнародні догово­ри України"84, забезпечує виконання міжнародних договорівУкраїни з питань зовнішньоекономічної діяльності усіма дер­жавними органами управління, підпорядкованими йому, тазалучає до їх виконання інші суб'єкти зовнішньоекономічноїдіяльності на договірних засадах.

7.      Відповідно до своєї компетенції, визначеної законамиУкраїни, вносить на розгляд Верховної Ради України пропози­ції про систему міністерств, державних комітетів і відомств органів оперативного державного регулювання зовнішньое­кономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути ви­щими за повноваження Кабінету Міністрів України, які вонамає згідно із законами України.

8.      Забезпечує складання платіжного балансу, зведеного ва­лютного плану України.

Національний банк України:

1. Здійснює зберігання і використання золотовалютногорезерву України та інших державних коштовностей, що забез­печують платоспроможність України.

2.     Представляє інтереси України у відносинах з централь­ними банками інших держав, міжнародними банками та ін­шими фінансово-кредитними установами, укладає відповідніміжбанківські угоди.

3.     Регулює курс національної валюти України до грошовиходиниць інших держав.

4 Закон України "Про міжнародні договори України" від 22.12.93 ¹ 3767-XII.

53

4.    Здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних дер­жавних кредитах і позиках, провадить операції з централізова­ними валютними ресурсами, які виділяються з Державноговалютного фонду України у розпорядження Національногобанку України.

5.    Здійснює інші функції відповідно до Законів України "Пробанки і банківську діяльність"85, Закону України "Про Націо­нальний банк України"86 та інших нормативно-правових актів.

Національний банк України може делегувати виконання покладених на нього функцій іншій банківській установі для зовнішньоекономічної діяльності.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції87:

—    забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічноїполітики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічноїдіяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх зов­нішньоекономічної діяльності, в тому числі відповідно доміжнародних договорів України;

здійснює контроль за додержанням усіма суб'єктами зов­нішньоекономічної діяльності чинних законів України таумов міжнародних договорів України;

виконує інші функції відповідно до законів України і По­ложення про Міністерство економіки та з питань європей­ської інтеграції.

Державна митна служба України88:

Здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними за­конами України (див. гл. 4.1).

Антимонопольний комітет України:

Здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньо­економічної діяльності антимонопольного законодавства89.

Окремими повноваженнями у сфері зовнішньоекономічної діяльності наділені і деякі інші центральні державні органи, серед яких чільне місце посідають торговельно-економічні мі-

85          Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 ¹ 872-XII.

86          Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.99 ¹ 679—XIV.

87          Указ Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчоївлади" від 15.12.98 ¹1573/99.

88          Указ Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчоївлади" від 15.12.98 ¹1573/99.

89          Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 ¹ 959-ХІІ допов-нено частиною шостою згідно із Законом ¹ 82/95-ВР від 02.03.95, ст. 9.

54

сії, цілі, завдання і функції яких регламентуються Указом Пре­зидента України "Про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном"90, від­повідно до якого у складі дипломатичних представництв Ук­раїни за кордоном утворили торговельно-економічні місії. Основні завдання торговельно-економічної місії91:

1. Захист економічних інтересів України, у тому числіу сфері оподаткування та прав суб'єктів підприємницької ді­яльності України в державі перебування.

2.       Сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язківУкраїни, залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфериекономіки України і виконанню міжнародних договорів Укра­їни, укладених з державою перебування.

3.       Інформування Міністерства економіки та з питаньєвропейської інтеграції України, Міністерства закордоннихсправ України та інших органів виконавчої влади України процінову, податкову, тарифну політику, яку проводить державаперебування стосовно товарів, що експортують з України.

4.       Підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарівта послуг, залучення кредитів з держави перебування з оглядуна запропоновані державою перебування ціни, тарифи, кре­дитні ставки тощо.

Аналіз Положення дає можливість визначити основні фун­кції торговельно-економічної місії: торговельно-політичну, оперативну, інформаційну.

Так, здійснюючи торговельно-політичну функцію, торгово-економічна місія92:

  вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку зов­нішньоекономічних зв'язків, технічний рівень виробниц­тва і рівень якості продукції провідних галузей держави пе­ребування, кон'юнктуру ринку товарів та послуг, інформуєзацікавлені міністерства, центральні органи виконавчоївлади України, установи та організації;

  розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності^ торговель­но-економічних зв'язків України з державою перебування;

Указ Президента України "Про торговельно-економічну місію у складі дипломатич­ного представництва України за кордоном" від 30.04.94 ¹ 200/94.

" Там само, п. 4.

92 Там само, ст. 5, п. 1-3.

55

здійснює заходи щодо захисту інтересів України, прав тазаконних інтересів суб'єктів підприємницької діяльностіУкраїни у державі перебування, інформує відповідні мініс­терства про додержання суб'єктами підприємницької ді­яльності держави перебування зобов'язань за міжнародни­ми договорами України, сприяє налагодженню та розвиткупрогресивних форм співробітництва, проведенню пере­говорів, експертиз, укладанню контрактів, а також вста­новлює контакти з державними установами, організація­ми, суб'єктами підприємницької діяльності держави пе­ребування.

Основними оперативними функціями торговельно-економіч­них місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном вважають такі93:

  здійснення заходів щодо забезпечення інтересів України, до­тримання правил міжнародної торгівлі суб'єктами підпри­ємницької діяльності України при здійсненні ними зовніш­ньоекономічних операцій;

  участь у роботі міжнародних економічних організацій таінших органів з питань торговельно-економічного і науко­во-технічного співробітництва;

  надання допомоги суб'єктам підприємницької діяльностіУкраїни в організації участі та проведення в державі пере­бування  торговельно-промислових,  науково-технічнихвиставок, ярмарків тощо;

  вжиття заходів для залучення суб'єктів підприємницької ді­яльності держави перебування до участі у виставках, ярмар­ках, що проводяться на території України, тощо;

  сприяння запозиченню передового досвіду в галузі демоно­полізації економіки, приватизації, конверсії воєнно-про­мислового комплексу, розвитку структур ринкової еконо­міки;

  ведення обліку суб'єктів підприємницької діяльності дер­жави перебування, які застосовують щодо України обмежу­вальну ділову практику або несумлінно виконують взяті зо­бов'язання.

93 Указ Президента України "Про торговельно-економічну місію у складі дипломатич­ного представництва України за кордоном" від 30.04.94, ¹ 200/94, ст. 5 п. 4, 5, 7, 8, 10.

56

Здійснення інформаційних функцій торгово-економічною місією передбачає94:

  інформування суб'єктів підприємницької діяльності держа­ви перебування щодо правових, економічних та інших умовїхньої діяльності в Україні;

  сприяння в установленні контактів з заінтересованими укра­їнськими партнерами;

  аналіз та узагальнення за дорученням Міністерства еконо­міки та з питань європейської інтеграції України інформа­ції щодо суб'єктів підприємницької діяльності держави пе­ребування, що виходять на український ринок.

До органів місцевого управління зовнішньоекономічною ді­яльністю належать95:

місцеві Ради народних депутатів України і їх виконавчі ірозпорядчі органи.

місцеві державні адміністрації96;

територіальні підрозділи (відділи) органів державногорегулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Орга­ни державного регулювання зовнішньоекономічної діяльнос­ті України можуть створювати свої територіальні підрозділи(відділення), якщо це випливає з їх компетенції, що визнача­ється законами України і положеннями про ці органи.

До компетенції місцевих Рад народних депутатів належать97:

1. Укладення та забезпечення укладення договорів з іно­земними партнерами на придбання та реалізацію продукції.

2.        Сприяння зовнішньоекономічній діяльності підприємств.

3.        Сприяння створенню спільних підприємств, залученняіноземних інвестицій.

4.        Організація та контроль прикордонної та прибережноїторгівлі.

5.        Сприяння діяльності митних органів.

94          Указ Президента України "Про торговельно-економічну місію у складі дипломатич­ного представництва України за кордоном" від 30.04.94 ¹ 200/94, ст. 5 п. 7, 9.

95          Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 ¹ 959-ХІІ, ст. 10.

96          Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.99 ¹ 586-ХІV, ст. 26.

97          Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 ¹280/97-ВР, ст.35.

57

Нормативні акти місцевих Рад народних депутатів України та підпорядкованих їм виконавчих органів стосовно регулю­вання зовнішньоекономічної діяльності приймаються тільки у випадках, прямо передбачених законами України. Місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі органи діють як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними зовнішньоекономічні комерційні організації, які мають статус юридичної особи України.

Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоеконо­мічних відносин місцевих державних адміністрацій полягає98:

1) у забезпеченні виконання зобов'язань за міжнароднимидоговорами України на відповідній території;

2)     у сприянні розвитку міжнародного співробітництва в га­лузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом,екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культу­ри, туризму, фізкультури і спорту;

3)     в укладанні договорів з іноземними партнерами про спів­робітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;

4)     у сприянні зовнішньоекономічним зв'язкам підпри­ємств, установ та організацій, розташованих на її території,незалежно від форм власності;

5)     у сприянні розвитку експортної бази і збільшенню ви­робництва продукції на експорт;

6)     в організації прикордонної і прибережної торгівлі;

7)     у сприянні діяльності митних органів та прикордоннихслужб, створенні умов для їх належного функціонування;

8)     у внесенні у встановленому порядку до відповідних орга­нів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для роз­витку економічного потенціалу відповідної території.

Органи територіального регулювання зовнішньоекономічної діяльності створюються за погодженням з відповідними місцеви­ми Радами народних депутатів України та в межах загального лі­міту бюджетних коштів, що виділяються на утримання відповід­них органів державного регулювання України. Дії зазначених під­розділів (відділень) не повинні суперечити нормативним актам місцевих Рад народних депутатів України, за винятком випадків, коли такі дії передбачені або випливають із законів України.

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.99 ¹ 586-ХІV, ст. 26. 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑