розділ З ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО­ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

3.1. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні76:

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється77:

  Україною як державою в особі її органів у межах їх компе­тенції;

  недержавними органами управління економікою (товарними,фондовими, валютними біржами, торговельними палата­ми, асоціаціями, спілками та іншими організаціями коор­динаційного типу), що діють на підставі їх статутних доку­ментів;

  самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності напідставі  відповідних  зовнішньоекономічних договорів(контрактів), що укладаються між ними.

Джерелами,    регулюючими    зовнішньоекономічну діяльність в Україні, є:

  закони України;

  акти тарифного і нетарифного регулювання, що видаютьсядержавними органами України в межах їх компетенції;

  економічні заходи оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та ін.) в межах законів України;

  рішення недержавних органів управління економікою, щоприймаються на підставі статутних документів у межах ви­значених законодавством України;

  зовнішньоекономічні договори (контракти), що уклада­ються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності тане суперечать законам України.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 ¹ 959-ХІІ, ст. 7. 77 Там само.

49

Забороняється регулювання зовнішньоекономічної діяль­ності прямо не передбаченими у законодавстві актами та дія­ми державних і недержавних органів.

До інструментів зовнішньоекономічної політики належать тарифні та нетарифні методи державного регулювання зов­нішньоекономічної діяльності (зовнішньоторговельної діяль­ності).

Нетарифні засоби:

•  Кількісні:

квотування (контингентування);

ліцензування;

добровільне обмеження експорту.

•  Приховані:

технічні бар'єри вимоги щодо дотримання національ­них стандартів, отримання сертифікатів якості імпортноїпродукції, специфічна упаковка і маркування товарів, до­тримання певних санітарно-гігієнічних норм; внутрішніподатки і збори;

політика державних закупівель;

вимоги щодо вмісту місцевих компонентів у створюванихтоварах.

•  Фінансові:

субсидії,

кредитування,

демпінг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑