6.3. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків

Учасник господарських відносин, який відшкодував збит­ки, має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу. Державні (комунальні) підприємства за наявності підстав зо­бов'язані вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб'єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників підприємства відповідно до вимог зако­нодавства про працю.

Учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов'язання не звільняється від відповідальнос­ті через неможливість виконання і зобов'язаний відшкоду­вати збитки, завдані невиконанням зобов'язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановле­них Господарським кодексом України та іншими законами. Обчислення розміру збитків здійснюється у валюті, в якій провадилися або мають бути проведені розрахунки між сто­ронами, якщо інше не встановлено законом. Уразі висунен­ня вимог щодо відшкодування збитків в іноземній валюті кредитор має зазначити грошовий еквівалент суми збитків у гривнях за офіційним курсом Національного банку Украї­ни на день висунення вимог.

105

6.4. Штрафні санкції

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (не­устойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здій­снення господарської діяльності, невиконання або неналеж­ного виконання господарського зобов'язання.

Розмір штрафних санкцій щодо окремих видів зо­бов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається157. У ра­зі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зо­бов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи до­говором, у таких розмірах:

  за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплек­тності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірідвадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) то­варів (робіт, послуг);

  за порушення строків виконання зобов'язання стягуєтьсяпеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг),з яких допущено прострочення виконання за кожний деньпрострочення, а за прострочення понад тридцять днів до­датково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаноївартості.

Законодавством може бути визначений розмір штрафних санкцій також за інші порушення окремих видів господар­ських зобов'язань. У разі якщо розмір штрафних санкцій зако­ном не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передба­ченому договором. При цьому розмір санкцій може бути вста­новлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зо-

Господарський кодекс України від 16.01.03 ¹ 436-IV, ст. 231.

106

бов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у крат­ному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). У разі недо-сягнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за порушення зобов'язання спір може бути вирішений в судовому порядку за заявою заінтересованої сто­рони відповідно до вимог Господарського кодексу України. Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань вста­новлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користу­вання чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не пе­редбачено законом або договором. Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах за порушення зобов'язань, визначається відповідним суб'єктом господарювання — господарською організацією.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑