124. Конкурентні переваги та конкурентоспроможність: зв’язок між цими поняттями.

В умовах глобалізації економічно важливими є визначення позиції країни в системі економік. Основну роль тут відіграють конкурентні переваги (КП) і конкурентоспроможність (К). КП –це фактори, які позитивно впливають на К економіки у зовнішніх зв’язках. До КП відносять:

1) територіальні і природні умови;

2) сировинні ресурси;

3) значний виробничий потенціал;

4) наявність достатньо кваліфікованої і дешевої робочої сили. Наявність КП ще не означає їх автоматичну реалізацію, особливо у суспільних умовах жорсткої міжособистої конкуренції

КП і Ксп тісно пов’язані. КП, які характеризують об’єкти чи суб’єкти господарювання є факторними ознаками, а конкурентноспром. – результуючою. За Портером Конкурентоспром. – це прояв системи багатьох чинників. Які створ різні КП залежно від конкурентного середовища. Конк урентоспроможність (у загальному вигляді) — це наяв­ність властивостей, які створюють переваги для суб'єкта еконо­мічного змагання. Ці властивості можуть стосуватися різних за природою об'єктів: видів продукції, підприємств і організацій, їхніх груп, які створюють галузеві або конгломератні об'єднання і комплекси, нарешті, окремих країн або їх угруповань — суб'єк­тів конкурентної боротьби.

Конкурентоспроможна країна, за визначенням Організації економічного співробітництва і розвитку, — це країна, яка виро­бляє конкурентоспроможні товари і послуги за вільних і справе­дливих ринкових умов, одночасно підтримує і збільшує реальні доходи населення у довгостроковій перспективі.

Тобто, конкурентоспроможність країни визначається здатніс­тю її економіки створювати умови для покращання власних світових економічних зв'язків, постійно адаптуватися до зміни ситуації на світовому ринку та розробляти науково обґрунтовану економічну стратегію та політику. Конкурентоспроможність країни складається з конкурентоспроможності приватного сектор) (компанії, підприємства тощо) й ефективного публічного сектор) (органи влади, освіта, охорона здоров'я тощо), також конкуренте) спроможність країни визначається більш високою продуктивністю праці порівняно з іншими країнами.

Чинники, які впливають на конкурентоспроможність країни поділяються на природні (природні ресурси, географічне положення тощо) та надбані (технологія, кваліфікована робоча сила соціально-економічна політика тощо). Звичайно, у нинішніх умовах вирішальну роль відіграють надбані чинники конкурси спроможності, які визначають стан національної економіки у сім товому господарстві та зовнішньоекономічних зв'язках.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑