107. Основні цілі стратегії сталого розвитку.

Згідно з теорією сталого розвитку економічний розвиток має забезпечувати не лише підвищення рівня добробуту нинішнього покоління, а й не створювати загроз для задоволення потреб май­бутніх поколінь.

Існує близько 130 індикаторів, які характеризують різні сто­рони й аспекти сталого економічного розвитку. Базовий набір ін­дикаторів поділяють на чотири основні групи: соціальні; економічні; екологічні; інституціональні.

Соціальний аспект оцінюється через індикатори рівня зубо­жіння, рівня розвиненості систем перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації кадрів, міри доступності в отриманні освітніх і медичних послуг усіма верствами населення тощо.

Економічні індикатори включають кількісні показники еко­номічного розвитку, рівня споживання, забезпеченості фінансо­вими ресурсами й ефективності функціонування фінансових ме­ханізмів. Характеристика економічного аспекту також передба­чає оцінку ступеня оптимальності поєднання державної, корпо­ративної, приватної та муніципальної власності; розвиненості су­купності ринків (товарів і послуг, капіталів, цінних паперів, не­рухомості, робочої сили й ін.) конкурентного середовища та діє­вості антимонопольного законодавства.

Надзвичайно розгалуженим є екологічний аспект сталого еко­номічного розвитку. Він охоплює: забезпечення відновлення гар­монії між людиною та природою; створення реальних можливос­тей для задоволення потреб майбутніх поколінь; здійснення тео­ретичних і прикладних досліджень; розробку практичних методів ефективного та раціонального використання наявних ресурсів; забезпечення екологічної безпеки; перехід на альтернативні дже­рела енергії, удосконалення правових, економічних та адмініст­ративних методів охорони довкілля; цілеспрямоване екологічне виховання населення тощо.

На базі інституціональних індикаторів оцінюються політико-правовий, міжнародний та інформаційний аспекти сталого розвит­ку. ПолІтико-правовий аспект передбачає оцінку рівня демокра­тизації, конституційності влади, розгалуженості системи інституційнйх норм і правил, що визначаються і дотримуються гро­мадянами у повсякденному житті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑