95. Основні види та джерела доходів населення.

Дохід – економічна змінна величина, яка визначаєьбся за певний проміжок часу.

Існують 3 основні форми багатства і відповідні їм види доходів:

1. «фізичне» багатство, до нього відносять землю, індив. будинки, квартиири, автомобілі, меблі, коштовності. Це багатство може може приносити доходи в натуральній формі фнаслідок використання матер. благ та ренту – від здачі нерухомості в оренду.

2. фінансове багатство існує у формі акцій, облішації, банківських депозитів, гтівки, чеків, іекселів. Воно може приносити доходи у грошовому вигляді – у формі % або дивидентів.

3.  людський капітал – багатство, пов*язане з природними здібностями, пам*яттю, здоров*ям, фізичними можливостями людини, здобуттям освіти та практичного досвіду роботи. Цей капітал є головним джерелом доходів для більшості людей як у грошовій формі – з/п, гонорари та інші заробітки, так і в негрошовій формі – у вигляді задоволення від творчої роботи чи від інтелектуальних форм відпочинку.

Сукупний дохід можна визначити за ф-лою:

Д=ГД+НД,

де ГД – грощовий дохід (з/п, % і дивиденти, підприємницький дохід, рента);

НД – негрошові доходи (задоволення від роботи, використання фіз. капіталу, насолода від відпочинку).Ступінь справедливості у розподілі доходів залежить від багатьох чинників – природних здібностей людини, можливостей здобуття освіти й умов започаткування власного бізнесу, з-нодавства про успадкування майна, наявності природних ресурсів тощо.

96.Показники нерівності в розподілі доходів.

Основними показниками нерівності в розподілі доходів є квінтильний і децильний коефіцієнти та ко­ефіцієнт Джині.

Квінтильний коефіцієнт дорівнює відношенню частки дохо­дів вищої квінтильної групи (у відсотках) до частки доходів ниж­ньої квінтильної групи. Нижня квінтильна група — це 20 % най-бідніших домогосподарств, вища група — 20 % найбагатших домогосподарств.

Децильний коефіцієнт дорівнює відношенню частки доходів вищої децильної групи до частки нижньої децильної групи, де нижня децильна група — це 10 % найбідніших домогосподарств, вища група — 10 % найбагатших домогосподарств.

Коефіцієнт децильності можна розрахувати за такою фор­мулою: К=Σб10/ Σм10

Σб10 сумарні річні доходи 10% найбільш багатих верств населення; Σм10 — сумарні річні доходи  10% найменш забезпечених /=і верств населення.

Коефіцієнт Джині — показник нерівності в розподілі доходів, який дорівнює відношенню площі фігури, що утворюється між кривою Лоренца і лінією абсолютної рівності, до площі трикут­ника, що утворюється лінією абсолютної рівності і координатни­ми осями.

 

Для побудови цієї кривої загальну кількість домогосподарств (сімей) ділять на п’ять рівних за чисельністю груп, тобто кожна група охоплює 20% населення (горизонтальна вісь). Для кожної групи обчислюють її частку в особистому доході за відповідний рік (вертикальна вісь). Інформація, яку дають подібні таблиці, свідчить про те, наскільки нерівномірно розподіляється сукупний дохід у тій чи іншій країні.

Чим ближче крива до бісектриси, тим вищий ступінь рівності розподілу доходу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑