7. Виробничий потенціал України та його характеристика.

Під виробничим потенціалом (ВП) розуміється сукупна спроможність галузей н/г та регіонів виробляти промислову та с/г продукцію, здійснювати інвестиційну та інноваційну діяльність і надавати послуги населенню та виробництву.

До складу ВП включають природні, трудові ресурси, виробничі фонди, органічне поєднання та взаємодія яких забезпечують виробництво продукції і надання послуг як для країни в цілому, так і для окремих її регіонів.

За своєю структурою ВП являє собою сукупність підприємств і організацій, які належать до різних галузей та сфер діяльності (підприємства з видобування корисних копалин, виробництва різних видів промислової і с/г продукції тощо). Основна і провідна галузь ВП У. – промисловість. Промисловість У. характеризується розвинутою галузевою структурою. Вона представляє потужним паливно-енергетичним і металургійним комплексами, сучасним багатогалузевим машинобудуванням, хімічною і нафтохімічною промисловістю, виробництвом будматеріалів, легкою, харчовою галузями тощо.

Деякі цифри і факти щодо ВП (2004р):

1)                  обсяг промислової продукції – більше 400 млрд грн, що становить більше 50% загального випуску продукції країни; 2) у промисловості працює більше 4 млн чоловік; 3) у промисловості зосереджено більше 1/3 основних фондів і основних засобів країни.

Розрив господарських зв*язків, що склалися сторіччями між СРСР-республіками. тільки 20% підприємств У. має замкнений цикл виробництва. У промисловості створ. майже ½ національного доходу.

8. Основні складові та характеристика науково-технічного потенціалу України.

Найважливішою складовою НТП є наукові кадри. Україна традиційно вважається країною з значним науковим потенціалом, визнаними в світі науковими школами, розвиненою системою підготовки кадрів. До складу НП включають природні, трудові ресурси, виробничі фонди, органічне поєднання та взаємодія яких забезпечують виробництво продукції і надання послуг як для країни в цілому, так і для окремих її регіонів.

За своєю структурою НП являє собою сукупність підприємств і організацій, які належать до різних галузей та сфер діяльності (науково-дослідні організації вузи тощо). До складу НП У. належить мережа наукових організацій, яка зосереджена в 4-ох секторах: академічному, галузевому, заводському та вузівському (сектор вищої освіти).

В 2004 р. науково-технічні розробки було винайдено 1477 організаціями, серед яких найбільша кількість належала галузевому (639), 387 – академічному, 166 – вузівському секторам.

Офіційно затверджені індикатори науково-технічного розвитку країн-членів ЄС, що характеризують насиченість держави науковими кадрами. Одним з них є кількість працівників що виконують дослідження і розробки в загальній чисельності зайнятих і економіці країни. Це число складає 5,3 чоловіки на 1000 зайнятих в економіці.

Негативні тенденції: зростання сумісництва основної (наукової) діяльності з ін. видами діяльності, триває процес еміграції наукових кадрів, зокрема спеціалістів вищої кваліфікації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑