72. Інвестиційний потенціал та об’єкти інвестиційної діяльності.

Інвестиційний потенціал регіону — це можливість та готов­ність суб'єктів господарювання до здійснення інвестиц. діяль­ності на території регіону, тобто вкладення інвестицій у розвиток його екон-ки. Важливою характеристикою інвестиц. по­тенціалу є напрями вкладення інв-цій, які виступають як об'єкти інвестиц. діяльності. До них належать:

а) створення та реконструкція основних фондів;

б) обігові кошти;

в) цінні папери (акції, облігації та ін.);

г) цільові грошові вкладення;

д) наук.-техн. продукція та інші об'єкти власності;

е) майнові права та права на інтелектуальну власність.

Інвестиційний потенціал регіону може бути визначений рядом показників, насамперед кількісних та якісних.

Характеристика з кількісної сторони відображає можливі над­ходження інвестицій за рахунок основних джерел інвестування. До таких показників належать: обсяги інвес-цій в осн. фон­ди виробн. та невиробн. призначення; обсяги прямих та портфельних інвестицій; обсяги надходження фін. коштів та обсяги введення у дію осн. виробн. фондів й ін. Ця характеристика також відображає обсяги кредитів, що надаються на поворотній та безповоротній основі. Якісні характеристики інвестиц. потенціалу проявля­ються передусім у його впливі на соц. розвиток регіону, оскільки він сприяє забезпеченню зайнятості, зростанню доходів населення, розвиткові та збільшенню кіл-сті об'єктів соц. інфраструктури, підтриманню таких галузей, як охорона здо­ров'я, освіта, житлово-комунальне господарство та ін.

З одного боку, інвестиц. потенціал — це вкладення наяв­ного вільного капіталу в об'єкти господарювання, а також у цінні папери задля отримання доходу або встановлення контролю над об'єктом, що інвестується, а з іншого — це сприяння та реальна участь у розвитку екон-ки регіону та вирішенні його соц.-ек. проблем.

73. Сутність понять «інвестиційна привабливість регіону» та «інвестиційний клімат в регіоні» та фактори, що їх обумовлюють.

Інвестиційна привабливість регіону — це сукупність чин­ників (пол., екон., прав., соціал., екол. та ін.), які зумовлюють поведінку діючих та потенційних суб'єктів інвестиц. діял-сті щодо вкладення інвестицій у розвиток екон-ки регіону. Чинниками, що зумовлюють інвестиц. привабливість регіону, є:

1) наявність ресурсно-сировинної бази та особливості природно-кліматичних умов;

2екон.-географічне положення регіону та рівень його інфраструктурної забезпеченості;

3виробн. та наук. спеціалізація регіону;

 4наявність труд. потенціалу та рівень його кваліфікації;

5сукупна купівельна спроможність нас-ня;

6розвиненість інституціональної ринк. структури (біржі, банки, фін. посередники, страхові компанії та ін.); 7заг.-держ. чинники (рівень пол. стабільності, чинна сис-ма законодавства, сис-ми оподаткування, умов діяльності іноземних інвесторів тощо).

Інвестиційний клімат — це умови, які сприяють (гальмують) процесам інвестиц. діял-сті у конкретному регіоні та у країні в цілому. Стан інвестиц. клімату визнача­ється інвестиц. ризиками, тобто ймовірністю втрати капі­талу. Рівень та характер інвестиц. ризиків формують інвес­тиційний імідж регіону. До основних чинників, які визначають стан інвестиц. клі­мату як у країні в цілому, так і на рівні окремих регіонів, належать: 1пол. ризики (занадто активне втручання держ. органів управління різного рівня в екон. життя суспільства, розподіл пол. симпатій населення; авторитетність місцевої влади тощо);

2нестійкість ситуації на макроекон. рівні, залеж­ність екон-ки від цін і тенденцій на світових ринках, що впли­ває на темпи екон. розвитку регіонів;

3повільне зростання реального платоспроможного попиту насе­лення через недостатні темпи зростання реальних грош. доходів;

4нестабільність податкової сис-ми та високий рівень опо­даткування;

5низький рівень розвитку ринкової інфраструктури;

6) недостатня участь банківської системи у фінансуванні реаль­ного сектору екон-ки;

7низький рівень кваліфікації управлінських кадрів, які за­ймаються регулюванням питань інвестиц. діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑