65. Концепція ендогенного впливу НТП на економічний розвиток. Модель П.Ромера.

Основні напрями НТП на сучасному етапі:

1. Електронізація народного господарства - забезпечення всіх сфер виробництва і суспільного життя високоефективними засобами обчислювальної техніки аж до використання принципів штучного інтелекту, нового покоління супутникових систем зв'язку тощо;

2. Комплексна автоматизація всіх галузей народного господарства на базі електронізації

3. Застосування прогресивних базових технологій (мало стадійних процесів, мало- та безвідходного виробництва, застосування технологічних ліній і систем машин);

4. Освоєння принципово нових технологій: мембранної, лазерної, плазмової, вакуумної, детонаційної та ін.;

5. Створення і використання нових матеріалів, що мають нові властивості: 

6. Прискорений розвиток біотехнології, яка сприяє створенню безвідходних технологічних процесів, нарощуванню обсягів виробництва сировини, продовольчих ресурсів;

7. Розвиток прискореними темпами інфраструктури як особливої сфери НТП, що формує зовнішні умови функціонування підприємств

8. Розвиток інформаційних технологій, які формують не лише якісно новий виробничий потенціал, що ґрунтується на комп'ютеризації, а й нові соціальні відносини;

9. Хімізація виробництва - полягає у використанні синтетичних хімічних матеріалів для технічних потреб, при виготовленні таропакувальних засобів, використанні хімічних речовин у виробничих процесах для їх прискорення.

Рівень науково-технічного прогресу можна оцінити цілим рядом показників. Серед показників НТП особливе місце належить показникам технічного рівня виробництва, які відображають обсяг фактичного впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, технологій, організації праці і управління, як в цілому в господарстві країни, так і в окремих галузях і на підприємствах.

Для пояснення ек розвитку у цих моделях використ спец метологічний апарат досліджень – виробнича ф-я та крива виробн. Можливостей. Ек розв згідно до теорії супроводжується технологічними змінами, завдяки яким виробл більша к – ть продукці..прихильники даної теорії проводять парель між ек розвитком і техніко – технологічним розвитком. Однією з найб відомих теорій ендогенного НТП є т еорія ек зрост Пола Ромера, що базується нва ряді теорій:темпи розвитку технології прямо пропорційно залежать від темпів приросту ресусів, що вкладаються у розвиток; технологія здатна підвищувати  дохідність інвестицій; інвестиції збільшують цінність технології, а технології – інвестицій. Модель Ромера передбачає виділення в ек сист 3 секторів: 1) дослідницького; 2) виробництва технологічного устаткування; 3) виробництва кінцевої продукції споживчого призначення. Основною  рушійною силою в цій моделі ек зростання та розв є ідеї, процес відкриття та впровадження нового.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑