20.Бюджетна система України як центральна ланка систеsми державних фінансів.

Правові засади функціонування бюджетної системи України, її структура і принципи визначаються ст.ст. 95—98 Кон­ституції України та Бюджетним кодексом України від 21.06.01.

Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права.

Бюджет являє собою план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протя­гом бюджетного періоду.

Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах  та бюджети місцевого самоврядування.

Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави, є зведеним бюджетом. Він включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Бюджетний устрій — організація та принципи побудови бюджетної системи, а також взамозв*язок між її окремими ланками. Принципи бюджетної системи: єдність, збалансованість, самостійність, повнота, обгрунтованість, ефективність, субсидіарність, цільове використання бюдж коштів, справедливість, неупередженість, публічність, прозорість, відповідальність учасників бюджетного процесу.

21. Державний бюджет України: структура доходів та видатків.

Державний бюджет характеризує бюджетна класифікація.

Бюджетна класифікація — це єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

Податковими надходженнями визнаються передбачені подат­ковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збо ри та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів і фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

Трансферти — це кошти, одержані від інших органів держав ної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних орга­нізацій на безоплатній та безповоротній основі.

Доходи від операцій з капіталом — надходження від продажу основного капіталу, державних запасів товарів, а також землі та нематеріальних активів.

цільові фонди — фондовані кошти в межах державного бюджету, ресурси яких мають цільове використання, напр, конти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобил катастрофи.

Видатки бюджету класифікуються за:

1) функціями, з вико­нанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація ви­датків);

2) економічною характеристикою операцій, при прове­денні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);

4) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків (ст. 10 Бюджетного кодексу України)).

Дефіцит, профіцит, граничний розмір дефіциту (визначається ВР під час затвередження ДЕрдбюджету, не повинен перевищувати розмір видатків держави на розвиток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑